372/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain 2 b§:n 1 momentin 2 kohta, 6§:n 2 momentin 1 ja 3 kohta sekä 25§,

sellaisina kuin ne ovat, 2 b§:n 1 momentin 2 kohta ja 25§ 25 päivänä tammikuuta 1984 annetussa laissa (98/84) ja 6§:n 2 momentin 1 ja 3 kohta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (565/86), näin kuuluviksi:

2 b §

Sovellettaessa 2§:n 1 momentin 1 kohdan säännöstä katsotaan luopujan jatkaneen maatilatalouden harjoittamista myös sen ajan:


2) jonka maatilaa on koskenut maataloustuotannon ohjaamisesta annetun lain (446/77) 4§:n mukainen tuotannonmuutossopimus, maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain (81/83) mukainen maataloustuotannon vähentämissopimus tai pellon kesannoimissopimus taikka maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/89) mukainen sopimus peltokasvien viljelystä luopumisesta tai pellon kesannoimissopimus;


6 §

Niin ikään katsotaan maatilan omistajan luopuneen tässä laissa tarkoitetuin tavoin maatalouden harjoittamisesta, jos hän:

1) luovuttaa 1 momentissa mainitulle luovutuksensaajalle maatilansa pellon ja antaa samalla sitoumuksen siitä, että hän ei luovuta pidättämäänsä tilan metsämaata eikä sen joutomaata muutoin kuin 1 momentin 1-4 kohdassa mainitulle luovutuksensaajalle, sille kunnalle, jossa pidätetty alue sijaitsee, ympäristöministeriölle luonnonsuojelulaissa (71/23) tarkoitetuksi suojelualueeksi, ammattikasvatushallitukselle alan opetuksen harjoitusalueeksi tai, jos maatilahallitus ei osta metsämaata metsälisäalueena käytettäväksi, metsähallitukselle (myyntirajoitussitoumus);


3) antaa sitoumukset siitä, että hän ei käytä eikä vuokraa maatilan peltoa eikä talousrakennuksia maataloustuotantoon (maataloustuotannosta luopumissitoumus), ja siitä, että hän ei kuuden vuoden kuluessa eläkkeen alkamisesta luovuta tilan peltoa eikä tämän jälkeenkään muutoin kuin 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetulle luovutuksensaajalle tai ympäristöministeriölle luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi suojelualueeksi taikka ammattikasvatushallitukselle alan opetuksen harjoitusalueeksi (pellon myyntirajoi>tussitoumus), ja antaa pidättämästään tilan metsämaasta ja joutomaasta 1 kohdassa tarkoitetun myyntirajoitussitoumuksen.


25 §

Jos luopumisen kohteena olevan maatilan peltoalasta on voimassa

1) maataloustuotannon ohjaamisesta annetussa laissa tarkoitettu tuotannonmuutossopimus,

2) maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetussa laissa tarkoitettu maataloustuotannon vähentämissopimus tai

3) maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain 9§:ssä tarkoitettu sopimus peltokasvien viljelystä luopumisesta,

purkautuu sopimus sinä ajankohtana, josta lähtien luopumiseläke myönnetään, ellei sopimus mainittujen lakien nojalla ole purettu tai purkautunut jo sanottua aikaisemmin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Tämän lain 6§:n 2 momentin 1 ja 3 kohtaa sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa myönnettyyn eläkkeeseen.

Hallituksen esitys 253/89
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 3/90
Suuren valiok. miet. 14/90

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.