336/1990

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1990

Asetus rehujen ja lannoitteiden tarkastuksesta suoritettavista maksuista ja palkkioista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan rehujen ja lannoitteiden tarkastuksesta suoritettavista maksuista ja palkkioista 15 päivänä tammikuuta 1988 annetun asetuksen (37/88) 2§, 4§:n 1 momentin 1-5 kohta, 4§:n 3 momentti, 5§:n 1 momentti, 6 ja 7§, 8§:n 1 momentti sekä 10 ja 11§ näin kuuluviksi:

1 luku

Maksut ja palkkiot valmistuksen tarkastuksesta

2 §

Valmistajan tulee vastata tarkastuksessa tarvittavien näytteenottovälineiden hankintakustannuksista sekä asettaa tarkastajan käytettäväksi riittävästi näytepusseja tai muita näytteiden säilyttämiseen tarvittavia päällyksiä tai suorittaa tarkastajalle niiden hankintakustannukset. Valmistajan tulee suorittaa näytteiden lähettämisestä valtion maatalouskemian laitokselle aiheutuvat postimaksut.

4 §

Saatuaan tarkastajalta valmistajan allekirjoituksella varmennetun ilmoituksen asianomaisessa rehun tai lannoitteen valmistuslaitoksessa edellisen kuukauden kuluessa tarkastuksen alaisena valmistetuista eri tuotteiden määristä valtion maatalouskemian laitos suorittaa tarkastajalle tarkastuspalkkioita valmistuslaitoksen tuotannon suuruudesta riippuen seuraavasti:

1. Rehuseosten valmistuksen tarkastuksesta:

Kuukausituotanto Palkkio/kk
Alle 30 tonnia 252 markkaa
30 - alle 1 000 tonnia 252 markkaa sekä lisäksi 30 tonnia ylittävältä osalta 24 penniä tonnilta
1 000 - alle 10 000 tonnia 484,80 markkaa sekä lisäksi 1 000 tonnia ylittävältä osalta 8,4 penniä tonnilta
10 000 tonnia tai enemmän 1 240,80 markkaa sekä lisäksi 10 000 tonnia ylittävältä osalta 7,2 penniä tonnilta.

2. Eläinkunnasta saatavan muun rehun kuin seoksen valmistuksen tarkastuksesta:

Kuukausituotanto Palkkio/kk
Alle 30 tonnia 252 markkaa
30 - alle 100 tonnia 252 markkaa sekä lisäksi 30 tonnia ylittävältä osalta 4,50 markkaa tonnilta
100 - alle 400 tonnia 567 markkaa sekä lisäksi 100 tonnia ylittävältä osalta 1,52 markkaa tonnilta
400 tonnia tai enemmän 1 023 markkaa sekä lisäksi 400 tonnia ylittävältä osalta 98 penniä tonnilta.

3. Rehun lisäaineiden valmistuksen tarkastuksesta:

Kuukausituotanto Palkkio/kk
Alle 10 tonnia 336 markkaa
10 - alle 100 tonnia 336 markkaa sekä lisäksi 10 tonnia ylittävältä osalta 84 penniä tonnilta
100 tonnia tai enemmän 411,60 markkaa sekä lisäksi 100 tonnia ylittävältä osalta 1,7 penniä tonnilta.

4. Muun kuin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rehun valmistuksen tarkastuksesta:

Kuukausituotanto Palkkio/kk
Alle 300 tonnia 252 markkaa
300 tonnia tai enemmän 252 markkaa sekä lisäksi 300 tonnia ylittävältä osalta 1,7 penniä tonnilta.

5. Lannoitteiden, maanparannusaineiden ja lannoitetun kasvualustan valmistuksen tarkastuksesta:

Kuukausituotanto Palkkio/kk
Alle 200 tonnia 252 markkaa
200 - alle 5 000 tonnia 252 markkaa sekä lisäksi 200 tonnia ylittävältä osalta 4,2 penniä tonnilta
5 000 tonnia tai enemmän 453,60 markkaa sekä lisäksi 5 000 tonnia ylittävältä osalta 1,2 penniä tonnilta.

Lisäksi valtion maatalouskemian laitos suorittaa tarkastajalle 1 momentin 1-6 kohdassa tarkoitettuun tarkastukseen liittyvistä näytteistä 32 markkaa näytteeltä. Jos näytteenotossa käytetään automaattista näytteenkerääjää, suoritetaan palkkioita 24 markkaa näytteeltä. Näytteenottopöytäkirjan laatimisesta suoritetaan 7,20 markkaa sekä näytteiden sinetöimisestä ja nimilapulla varustamisesta 3,60 markkaa näytteeltä.


2 luku

Palkkiot maahantuonnin ja kaupan tarkastamiseksi otettavista näytteistä

5 §

Maahan saapuvasta ja kaupan olevasta rehulain tai lannoitelain alaisesta tavarasta, josta tarkastusta varten on otettava näytteitä, on tavaran omistajan tai omistajan edustajan suoritettava valtion maatalouskemian laitoksen asettamalle valantehneelle näytteenottajalle seuraavat palkkiot:

A. Rehut

Rehuihin luetaan tässä kuuluviksi myös rehuseokset, kivennäisrehut ja kivennäisrehuseokset sekä rehun lisäaineet ja rehun lisäainevalmisteet:

1.Orgaanista alkuperää olevat rehut

a)näytteet, jotka otetaan normaalilla tiheydellä ravinteellista ja mikrobiologista tarkastusta varten seuraavasti:

Näytteiden lukumäärä Palkkio
1-10 34,80 markkaa näytteeltä
11-20 348 markkaa ja lisäksi 30 markkaa kultakin näytteeltä 11-20
21-50 648 markkaa ja lisäksi 27,60 markkaa kultakin näytteeltä 21-50
51-150 1 476 markkaa ja lisäksi 25,20 markkaa kultakin näytteeltä 51-150
yli 150 3 916 markkaa ja lisäksi 16,80 markkaa kultakin 150 ylittävältä näytteeltä

b)näytteet, jotka otetaan tiheästi mikrobiologista tarkastusta varten seuraavasti:

Näytteiden lukumäärä Palkkio
1-10 16,80 markkaa näytteeltä
11-50 168 markkaa ja lisäksi 3,36 markkaa kultakin näytteeltä 11-50
yli 50 302,40 markkaa ja lisäksi 3,12 markkaa kultakin 50 ylittävältä näytteeltä

2.Kivennäisrehut 34,80 markkaa näytteeltä.

3.Pienissä vakiopakkauksissa olevat rehut, joista näyte otetaan pakkausta rikkomatta, 25,20 markkaa näytteeltä.

B.Lannoitteet, maanparannusaineet ja lannoitetut kasvualustat sekä typpibakteeri- ja kompostointivalmisteet:

1. päällyksissä tai irrallaan olevat 34,80 markkaa näytteeltä;

2. pienissä vakiopakkauksissa olevat, joista näyte otetaan pakkausta rikkomatta, 25,20 markkaa näytteeltä.


6 §

Milloin tavaraerä on niin pieni, että siitä on otettava vain 1-3 näytettä tai siitä on muutoin määrätty otettavaksi 1-3 näytettä, saadaan 5§:ssä säädettyihin palkkioihin lisätä ensimmäisen näytteen osalta 25,20 markkaa.

Mikäli tavaraerästä, jonka suuruus on vähintään 3 000 000 kg, on määrätty otettavaksi vain yksi näyte, saadaan 5§:ssä säädettyyn palkkioon lisätä 180 markkaa.

7 §

Jos tavaraerän purkamisen tai kuormaamisen johdosta näytteenotto on suoritettava kello 18-21 välisenä aikana, on 5§:ssä säädetyt palkkiot suoritettava 50 prosentilla korotettuina. Jos edellä mainituista syistä näytteenotto on suoritettava kello 21-06 välisenä aikana tai pyhä-, juhla- tai vapunpäivänä taikka pääsiäislauantaina, juhannusaattona tai jouluaattona, on palkkiot suoritettava kaksinkertaisina.

8 §

Jos näytteenottaja on pyynnöstä paikalla koko tavaraerän purkamisen tai kuormaamisen ajan, on hänelle suoritettava jokaiselta täydeltä tunnilta lisäkorvausta 25,20 markkaa.


10 §

Näytteenottopöytäkirjan laatimisesta on näytteenottajalle suoritettava 7,20 markkaa sekä näytteiden sinetöimisestä ja nimilapulla varustamisesta 3,60 markkaa näytteeltä.

11 §

Näytteenottaja on oikeutettu perimään näytteitä varten hankkimiensa näytteenottopöytäkirjojen, nimilappujen, pakkausteippien, näytepussien tai -tölkkien ja päällysten hankintakustannukset sekä näytteiden postimaksut.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritetuista tarkastuksista ja näytteenotoista perittäviin maksuihin ja suoritettaviin palkkioihin sovelletaan aikaisempia säännöksiä.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.