318/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1990

Valtioneuvoston päätös Suomen alueella olevista suoja-alueista sekä ulkomaalaisten ja ulkomaisten alusten liikkumisesta ja oleskelusta niillä

Valtioneuvosto on puolustusministeriön esittelystä puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain 2 a§:n, sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa (572/88), ja Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun asetuksen (1069/89) 4§:n nojalla päättänyt:

Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen 4§:ssä tarkoitettuja valtakunnan turvallisuuden vuoksi tärkeitä erityisiä suojaalueita ovat seuraavia maantieteellisiä kulmapisteitä yhdistävien viivojen rajoittamat vesialueet sekä erikseen nimetyt saaret:

Maantieteelliset koordinaatit 1:50 000 merikartalla
leveys pituus
astetta minuuttia astetta minuuttia
1.Haapasaaren suoja-alue 60 20,90 27 16,00
Liite 1 60 21,50 27 23,20
60 25,90 27 39,10
60 22,90 27 37,90
60 19,80 27 32,20
60 17,80 27 28,90
60 15,90 27 16,50
60 14,30 27 01,70
60 18,90 26 49,00
60 25,20 27 02,00
Orrengrundin suoja-alue 60 15,80 26 11,70
Liite 2 60 15,00 26 11,70
60 13,30 26 18,30
60 17,20 26 33,00
60 20,50 26 32,40
60 20,60 26 31,00
60 17,70 26 16,00
3.Pellingin suoja-alue 60 12,00 25 46,00
Liite 3 60 09,20 25 45,70
60 10,00 25 51,70
60 11,50 25 50,80
4.Emäsalon suoja-alue 60 09,50 25 23,50
Liite 3 60 09,00 25 29,10
60 10,20 25 40,10
60 12,70 25 38,80
60 12,40 25 37,70
60 12,10 25 34,30
60 11,30 25 34,30
60 10,00 25 30,60
60 10,30 25 28,20
60 10,70 25 26,30
60 10,00 25 24,80
5. Helsingin edustan suoja-alue 60 08,40 24 59,80
Saaret: Melkki ja Miessaari 60 07,90 24 59,80
Liite 4 60 04,60 25 00,90
60 06,10 25 11,80
60 08,10 25 16,60
60 09,60 25 08,90
60 09,20 25 07,40
60 09,00 25 07,30
60 09,10 25 06,10
60 09,10 25 04,90
60 09,40 25 03,80
60 09,40 25 02,90
6.Kytön suoja-alue 60 06,20 24 50,00
Liite4 60 04,40 24 43,60
60 03,20 24 41,80
60 02,00 24 40.90
60 00,90 24 43,50
60 05,80 24 55,50
60 06,20 24 55,40
7.Porkkalan suoja-alue 59 57,50 24 01,30
Liite 5 59 56,00 23 58,30
59 53,70 23 59,60
59 54,10 24 06,60
59 54,40 24 15,50
59 54,20 24 22,40
59 56,10 24 24,00
59 57,60 24 22,80
59 59,50 24 22,60
60 01,00 24 23,40
60 02,80 24 21,80
59 58,80 24 09,90
8.Jussarön suoja-alue 59 50,00 23 16,80
Liite 6 59 47,90 23 15,00
59 46,90 23 18,00
59 45,70 23 22,70
59 47,70 23 35,60
59 50,00 23 35,30
59 49,90 23 34,40
59 50,30 23 31,00
59 50,30 23 22,30
59 50,70 23 20,00
9.Lappohjan suoja-alue 59 54,00 23 16,10
Liite 6 59 53,90 23 16,10
59 54,00 23 17,20
59 54,30 23 17,10
10.Russarön suoja-alue 59 47,80 22 52,00
Liite 7 59 45,20 22 56,50
59 45,50 22 58,30
59 48,10 22 56,80
11. Hiittisten suoja-alue 59 54,80 22 32,40
Saari: Bolaks 59 53,90 22 32,00
Liite 7 59 53,30 22 33,30
59 54,50 22 34,90
12.Örön suoja-alue 59 51,80 22 16,40
Liite 7 59 45,00 22 12,70
59 45,00 22 18,90
59 47,50 22 29,30
59 52,00 22 19,60
13.Kemiön suoja-alue 60 09,90 22 25,00
Liite 8 60 06,80 22 21,80
60 06,20 22 24,40
14.Pansion suoja-alue 60 26,40 22 08,50
Liite 9 60 25,90 22 08,50
60 26,00 22 07,20
60 26,20 22 06,70
60 26,60 22 06,70
60 27,00 22 07,80
15.Utön suoja-alue 59 51,30 21 19,60
Liite 10 59 45,00 21 19,70
59 43,60 21 24,20
59 44,30 21 35,10
59 49,00 21 33,90
16.Korppoon suoja-alue 60 02,30 21 10,00
Liite 11 60 00,90 21 11,60
59 59,50 21 09,50
59 56,00 21 16,10
59 55,10 21 21,30
59 56,90 21 31,60
60 02,30 21 37,90
60 04,00 21 33,80
60 06,00 21 33,20
60 06,60 21 32,00
60 07,50 21 30,30
60 07,50 21 29,60
60 07,60 21 28,40
60 06,40 21 25,80
60 05,50 21 22,20
17.Berghamnin suoja-alue 60 08,20 21 01,80
Liite 11 60 06,70 21 05,90
60 07,00 21 16,30
60 08,50 21 20,20
60 09,00 21 20,00
60 09,90 21 17,80
60 09,10 21 03,60
18.Houtskärin suoja-alue 60 13,70 21 30,90
Liite 11 60 13,70 21 28,60
60 12,80 21 27,90
60 13,00 21 31,10
19.Kustavin suoja-alue 60 39,40 21 05,90
Liite 12 60 37,20 21 05,90
60 34,00 21 12,80
60 34,90 21 13,70
60 37,10 21 12,20
20.Rauman-Rihtniemen suoja-alue 61 09,70 21 19,30
Liite 13 61 03,30 21 12,40
60 59,90 21 11,00
61 02,00 21 19,90
61 04,70 21 20,40
61 08,50 21 23,80
21.Raippaluodon-Sommarön suoja-alue 63 09,40 21 16,40
Liite 14 63 08,70 21 15,70
63 08,70 21 20,50
63 09,50 21 19,80
22.Norrskärin suoja-alue 63 14,30 20 35,10
Liite 14 63 14,90 20 39,00
63 12,50 20 38,70

Suoja-alueet on merkittävä merenkulkuhallituksen toimesta julkaistaviin merikarttoihin.

Tässä päätöksessä tarkoitetaan ulkomaisella aluksella myös ulkomaista huvialusta.

Päätöstä sovelletaan myös sellaiseen suomalaiseen alukseen, jossa on mukana ulkomaalainen, lukuun ottamatta kuitenkaan elinkeinon harjoittamiseksi matkailijoiden kiertoajeluihin käytettävää suomalaista alusta sen säännönmukaisilla reiteillä.

Ulkomaalainen tai ulkomainen alus ei saa mennä suoja-alueelle eikä oleskella siellä ilman asianmukaista lupaa.

Vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu lupa-anomus on toimitettava asianomaiselle sotilasläänin esikunnalle viimeistään 6 vuorokautta ennen suunniteltua suoja-alueelle menemistä. Enintään 72 tunnin käyntiä varten nimetyssä kohteessa suoja-alueella voi lupa-anomuksen erityisestä syystä kuitenkin tehdä edellä sanottua myöhemminkin paikalliselle rajavartioviranomaiselle.

Jollei valvontaviranomainen toisin määrää, saa ulkomainen alus kuitenkin ilman lupaa käyttää 2§:ssä tarkoitettuihin merikarttoihin merkittyjä yleisiä väyliä suoraan purjehdukseen suoja-alueen kautta tarpeettomasti pysähtymättä.

Ulkomainen alus saa suoja-alueella pysähtyä ja ankkuroida vain, jos se on merenkulun turvallisuuden, ylivoimaisen esteen tai hätätilanteen takia välttämätöntä.

Muu kuin ulkomainen valtionalus saa kuitenkin enintään 48 tunnin ajaksi tilapäisesti ankkuroida tai kiinnittyä suoja-alueilla 2§:ssä tarkoitettuihin merikarttoihin merkityillä ankkuri- ja kiinnittymispaikoilla.

Jollei puolustusministeriö yksittäistapauksessa toisin määrää, saa ulkomaalainen samoin kuin ulkomainen alus liikkua 4§:ssä tarkoitettujen väylien ulkopuolella ainoastaan sotilasläänin esikunnan myöntämällä luvalla.

Jos ulkomainen alus merenkulun turvallisuuden, ylivoimaisen esteen tai hätätilanteen takia joutuu pysähtymään, ankkuroimaan tai kiinnittymään suoja-alueella paikalle, missä se ei ole sallittua, on aluksen päällikön ensi tilassa ilmoitettava siitä joko suoraan tai merenkulkuviranomaisen välityksellä lähimmälle sotilas- tai rajavartioviranomaiselle.

Aluksen tulee poistua suoja-alueelta heti, kun edellä tarkoitettua syytä ei enää ole.

Alusten ja niillä liikkuvien henkilöiden valvontaa suorittavat sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli- ja merenkulkuviranomaiset, joilla on oikeus pysäyttää ja tarkastaa alus Suomen aluevesillä sekä ryhtyä tarvittaessa asian vaatimiin muihin toimenpiteisiin.

Valvontaviranomaisilla on oikeus poistaa suoja-alueelta siellä luvatta oleva tai suojaaluesäännösten vastaisesti liikkuva ulkomaalainen tai ulkomainen alus.

Suoja-aluesäännösten rikkomisesta rangaistaan siten kuin Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetussa asetuksessa säädetään.

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

10§

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990. Tällä päätöksellä kumotaan Suomen alueella olevista suoja-alueista sekä ulkomaalaisten ja ulkomaisten alusten liikkumisesta ja oleskelusta niillä 29 päivänä lokakuuta 1981 annettu valtioneuvoston päätös (723/81) sekä ulkomaalaisten ja ulkomaisten alusten liikkumisesta ja oleskelusta Suomen alueella olevilla suoja-alueilla 25 päivänä maaliskuuta 1982 annettu puolustusministeriön päätös (247/82) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1990

Puolustusministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos, toimistopäällikkö
Pekka Pitkänen

Liite 1: 1 Haapasaari Liite 2: 2 Orrengrund Liite 3: 3 Pellinki sekä 4 Emäsalo Liite 4: 5 Helsinki sekä 6 Kytö Liite 5: 7 Porkkala Liite 6: 8 Jussarö sekä 9 Lappohja Liite 7: 10 Russarö sekä 11 Hiittinen sekä 12 Örö Liite 8: 13 Kemiö Liite 9: 14 Pansio Liite 10: 15 Utö Liite 11: 16 Korppoo sekä 17 Berghamn sekä 18 Houtskär Liite 12: 19 Kustavi Liite 13: 20 Rauma - Rihtniemi Liite 14: 21 Raippaluoto - Sommarö sekä Norrskär

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.