317/1990

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1990

Asetus kuluttaja-asiain neuvottelukunnasta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä on kuluttaja-asioiden käsittelemistä ja kuluttajapolitiikkaan kuuluvien kysymysten yhteensovittamista varten kuluttaja-asiain neuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä tarpeellinen määrä muita jäseniä. Viimeksi mainituista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto kutsuu jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii se valtioneuvoston jäsen, jolle kuluttaja-asiat on kauppa- ja teollisuusministeriössä määrätty ja varapuheenjohtajana oikeusministeri. Neuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan kuluttaja-asioita käsittelevien viranomaisten, kuluttajajärjestöjen, palkansaajajärjestöjen sekä teollisuuden, kaupan ja maatalouden järjestöjen edustajia. Lisäksi neuvottelukunnassa tulee olla jäseniä, joita valittaessa erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset ovat edustettuina.

3 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata kuluttaja-asioiden yleistä kehitystä ja kuluttaja-asioita käsittelevien viranomaisten toimintaa sekä tehdä tämän perusteella tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä ja aloitteita kuluttajien aseman parantamiseksi ja kuluttaja-asioiden hoidon tehostamiseksi;

2) huolehtia tarpeellisen yhteistyön ja toimintojen yhteensovittamisen aikaansaamisesta kuluttaja-asioita käsittelevien eri viranomaisten välillä sekä tarpeellisesta yhteistyöstä kuluttaja-asioissa kuluttaja-asioita käsittelevien viranomaisten, kuluttajajärjestöjen, palkansaajajärjestöjen, teollisuuden, kaupan ja maatalouden järjestöjen sekä muiden tahojen kesken;

3) antaa lausuntoja kuluttajatutkimusta, kuluttajansuojaa ja kuluttajavalistusta koskevista asioista sekä muista kuluttajan kannalta merkittävistä toimenpiteistä.

4 §

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja ja tarvittaessa vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

5 §

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

6 §

Neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri ja sivutoimisia sihteereitä. Neuvottelukunta ottaa pääsihteerin ja sihteerit.

7 §

Neuvottelukunnasta on muuten voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan kuluttajaneuvostosta 21 päivänä lokakuuta 1977 annettu asetus (745/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Toimenpiteisiin asetuksen täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.