309/1990

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1990

Asetus vesiasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 42, 53, 55 ja 72-74§,

sellaisina kuin niistä ovat 73 ja 74§ osittain muutettuina 20 päivänä marraskuuta 1987 annetulla asetuksella (860/87), sekä

lisätään 43§:ään, sellaisena kuin se on 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa asetuksessa (573/84), uusi 2 momentti sekä asetukseen uusi 74 a §, seuraavasti:

3 luku

Hakemusasian suunnitelmat Yleisiä säännöksiä

42 §

Hakemusasian suunnitelmassa tulee perustella yrityksen tarkoitus sekä selostaa suunnitellut työt ja toimenpiteet, yrityksen toimeenpanosta aiheutuvat, yleiseen tai yksityiseen etuun kohdistuvat vaikutukset sekä ne seikat, joilla on merkitystä yrityksen oikeudellisia edellytyksiä harkittaessa.

Suunnitelmassa on muun muassa esitettävä arvio yrityksen tuottamista hyödyistä sekä vahingoista, haitoista ja muista edunmenetyksistä. Arvio yrityksen haitallisista vaikutuksista on tehtävä tilakohtaisena, vesialueen omistajakohtaisena ja henkilökohtaisena.

43 §

Hakemukseen on liitettävä lyhyt yhteenveto yrityksestä ja sen vaikutuksista.

Vesistöä koskevat hakemusasiat

53 §

Suunnitelmassa on selostettava kalastusoloja ja kalastoa siinä vesistön osassa, johon yrityksen vaikutukset ulottuvat. Suunnitelmaan on liitettävä selvitys yrityksen vaikutuksista kalastukseen ja kalastoon sekä ehdotus mahdollisesti tarvittavista hoito- ja muista toimenpiteistä vahinkojen, haittojen ja muiden edunmenetysten estämiseksi tai vähentämiseksi.

55 §

Suunnitelmassa on selvitettävä, missä määrin yrityksen toteuttamisesta aiheutuvia vahinkoja ja haittoja voidaan kohtuullisin kustannuksin estää tai vähentää. Suunnitelmassa on esitettävä, mitä rakennelmia ja laitteita on tehtävä tai muita toimenpiteitä suoritettava vahinkojen ja haittojen estämiseksi ja vähentämiseksi.

4 luku

Katselmustoimitus

72 §

Vesilain 18 luvun 5§:ssä tarkoitettuun katselmuskirjaan on otettava:

1) selostus asian käsittelyn vaiheista;

2) suunnitelmaan liittyviin selvityksiin, selostuksiin ja laskelmiin tehtävät täydennykset sekä havaittujen virheiden oikaisut;

3) lisäselvitykset suunnitellun yrityksen vaikutuksesta vesiliikenteeseen, uittoon, kalastukseen, veden saantiin, vesivoiman hyväksikäyttöön, maa- ja vesialueisiin, rakennelmiin, laitteisiin ja niiden käyttöön sekä muihin yleisiin ja yksityisiin etuihin ja oikeuksiin;

4) ehdotus suunnitelmaan tehtävistä muutoksista;

5) selvitys yrityksen aiheuttamista vahingoista ja haitoista sekä arvio niiden määrästä ja korvausten määräämisen perusteista;

6) tarkistetun ja täydennetyn kartan ja selitelmän perusteella laadittu alueita koskeva vahingonarvio sekä arvio vahingoista ja haitoista rakennelmille, laitteille ja muille eduille;

7) laskelma yrityksestä saatavasta hyödystä ja sen jakaantumisesta hyödynsaajien kesken, mikäli se on tarpeellista kustannusten jakamisen kannalta;

8) tiedot sopimuksista ja sitoumuksista ja arvio niiden pätevyydestä;

9) lausunto katselmuskokouksessa esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä;

10) muut selvitykset;

11) lausunto luvan myöntämisen oikeudellisista edellytyksistä ja siitä, voidaanko ja millä ehdoilla lupa yritykseen myöntää; sekä

12) ehdotus lupaehdoiksi.

73 §

Katselmuskirjaan otettavien lupaehtojen tulee sisältää:

1) yrityksen toimeenpanemiseksi tarpeellisten rakennelmien ja laitteiden sijainti sekä rakenteiden mitoitus siltä osin kuin näillä on merkitystä vesiolojen, vesistön tai veden käytön sekä yleisen ja yksityisen edun turvaamisen kannalta;

2) yrityksen toimeenpanosta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen estämiseksi tai vähentämiseksi tehtävät rakennelmat ja laitteet sekä suoritettavat työt;

3) millä tavalla rakennelmia ja laitteita on käytettävä sekä mitä hakijan muutoin on noudatettava yrityksen toimeenpanemiseksi tarpeellisten töiden valmistuttua;

4) millaisia tarkkailulaitteita on rakennettava sekä mitä havaintoja, tutkimuksia ja muita toimenpiteitä on suoritettava;

5) maksettavat korvaukset;

6) miten rakennelmien ja laitteiden sekä uomien kunnossapito on järjestettävä;

7) hakijalle työn suorittamisen aikana kuuluvat velvollisuudet yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi;

8) aika, minkä kuluessa yrityksen toimeenpanemiseksi tarpeelliset työt on loppuun saatettava; sekä

9) muut seikat, joista lupapäätöksessä olisi mainittava.

Katselmuskirjaan on otettava myös eriävän mielipiteen esittäneen toimitusmiehen lausunto.

Jos lupaa ei ehdoteta myönnettäväksi, katselmuskirjassa on esitettävä perustelut luvan epäämiseksi.

74 §

Toimitusinsinöörin on pidettävä katselmustoimituksesta pöytäkirjaa. Katselmus- ja loppukokouksessa pidettävään pöytäkirjaan on merkittävä:

1) miten kokouksesta on ilmoitettu;

2) saapuville tulleet asianosaiset ja vesilain 18 luvun 3§:n 1 momentissa tarkoitetut asukkaat ja yhteisöt;

3) selvitys toimituksen kulusta; sekä

4) asiassa tehdyt muistutukset, vaatimukset ja huomautukset.

Loppukokouksen pöytäkirjan liitteeksi toimitusinsinöörin on otettava asianosaisten ja 18 luvun 3§:n 1 momentissa tarkoitettujen asukkaiden ja yhteisöjen kirjallisesti esittämät muistutukset, vaatimukset ja huomautukset.

Kaikkien toimitusmiesten on allekirjoitettava katselmuskirja. Toimitusinsinööri allekirjoittaa katselmustoimituksen pöytäkirjat.

Selvitysmenettelyyn määrätty virkamies allekirjoittaa selvitysmenettelyssä annettavan lausunnon ja pöytäkirjan. Jos menettelyyn on määrätty kaksi uskottua miestä, he allekirjoittavat virkamiehen kanssa menettelyssä annettavan lausunnon.

Sen lisäksi, mitä vesilain 18 luvun 9§:ssä on säädetty asiakirjojen ja jäljennösten lähettämisestä, jäljennökset katselmustoimituksen asiakirjoista on lähetettävä myös maa- ja metsätalousministeriölle, metsähallitukselle, tie- ja vesirakennushallitukselle, merenkulkuhallitukselle tai muulle valtion viranomaiselle, joka hakemuksessa tarkoitetussa asiassa toimialallaan valvoo yleistä etua tai jonka hoitoon tai valvontaan kuuluvaa aluetta, rakennelmaa tai laitetta asia koskee.

74 a §

Katselmustoimitukseen määrätään toimitusinsinööriksi vesi- ja ympäristöhallinnon palveluksessa oleva virkamies tai työsopimussuhteinen henkilö. Hänen tulee olla tehtävään soveltuvan diplomi-insinööritutkinnon suorittanut henkilö, jolla on kokemusta vesilain alaan kuuluvissa tehtävissä, taikka tehtävään soveltuvan muun korkeakoulututkinnon tai insinööritutkinnon suorittanut henkilö, jolla on kokemusta katselmustoimitukseen tai selvitysmenettelyyn kuuluvissa tehtävissä.

Jos toimitusinsinööri siirtyy vesi- ja ympäristöhallinnon palveluksesta muun valtion viranomaisen palvelukseen, vesioikeus voi erityisestä syystä määrätä hänet jatkamaan tehtävässään, jos hän ja sanottu viranomainen antavat tähän suostumuksensa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.