283/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus hovioikeuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan hovioikeuksista 17 päivänä heinäkuuta 1952 annetun asetuksen (288/52) 4§:n 3 momentti, 5§:n 1 ja 2 momentti, sekä 7 ja 14§, sellaisina kuin niistä ovat 4§:n 3 momentti ja 5§:n 1 momentti 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa asetuksessa (540/75), 5§:n 2 momentti 17 päivänä marraskuuta 1978 annetussa asetuksessa (859/78), sekä 14§ osittain muutettuna mainitulla 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla asetuksella ja 18 päivänä maaliskuuta 1988 annetulla asetuksella (228/88), seuraavasti:

4 §

Muita kuin 2 momentissa mainittuja asioita käsiteltäessä on kussakin jaostossa enintään neljä jäsentä, puheenjohtaja heihin luettuna. Näistä kolme ottaa kerrallaan osaa istuntoihin, jollei presidentti 6§:n 4 momentin nojalla toisin määrää. Jos jaostossa on apujäseniä, sen istunnossa tulee olla ainakin yhden vakinaisen jäsenen kulloinkin saapuvilla. Presidentti määrää jäsenet jaostoihin. Jaostojen puheenjohtajiksi on määrättävä virkaiässä vanhimmat hovioikeuden jäsenet. Presidentti voi vapauttaa jäsenen tämän pyynnöstä yksittäisessä jutussa puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen sijaansa toisen jäsenen johtamaan puhetta. Jäsentä määrättäessä ei tällöin tarvitse noudattaa virkaiän mukaista järjestystä.


5 §

Presidentti on puheenjohtajana täysistunnossa ja hallintojaostossa.

Presidentti voi toimia jaoston istunnon puheenjohtajana. Presidentin lisäksi osallistuu istuntoon kaksi jaoston istuntovuorossa olevaa jäsentä, jollei 6§:n 2 momentista muuta johdu.


7 §

Jaoston puheenjohtajan on myös osaltaan huolehdittava oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuudesta jaoston ratkaisuissa.

Jaoston istunnon puheenjohtajan on ennen asian julkipanoa ilmoitettava presidentille ja jaoston puheenjohtajalle poikkeamisista hovioikeuden oikeuskäytännöstä. Tämän jälkeen on tarvittaessa meneteltävä niin kuin 6 §:n 2 momentissa on säädetty.

14 §

Jos hovioikeus jäsenen sairauden tai virkavapauden vuoksi taikka muusta syystä tarvitsee jaostoon jäsenen, hovioikeus saa ottaa enintään kolmen kuukauden ajaksi apujäseneksi sihteerin, viskaalin, vähintään kolme vuotta viskaalin tehtäviä hoitaneen esittelijänsä tai käräjätuomarin. Jos jäsen tarvitaan pitemmäksi ajaksi tai jos hovioikeus tahtoo ottaa apujäseneksi jonkun muun henkilön, hovioikeuden tulee tehdä siitä esitys korkeimmalle oikeudelle, joka määrää sopivaksi katsomansa henkilön apujäseneksi. Hovioikeus saa kuitenkin, vastausta odottaessaan, toistaiseksi ottaa apujäseneksi jonkun edellä mainituista virkamiehistä. Apujäsen osallistuu ainoastaan oikeudenkäynti- ja lainsäädäntöasiain käsittelyyn.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.