256/1990

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1990

Valtioneuvoston päätös kivihiiltä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9§:n nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi voimalaitosten ja kattilalaitosten kattiloihin, joissa vuoden aikana tuotettavasta energiamäärästä yli puolet saadaan kivihiilestä.

2 §
Päästöohjearvo uusille kattiloille

Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen toimintansa aloittaville kattiloille, joiden polttoaineteho on yli 50 mutta enintään 150 megawattia, on ohjeena, että rikkidioksidipäästön vuoden keskiarvo kattilaan syötetyn polttoaineen 1 megajoulen suuruista energiamäärää kohti on enintään 230 milligrammaa.

3 §
Päästömääräys uusille kattiloille

Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen toimintansa aloittavien kattiloiden, joiden polttoaineteho on yli 150 megawattia, rikkidioksidipäästön vuoden keskiarvo kattilaan syötetyn polttoaineen 1 megajoulen suuruista energiamäärää kohti saa olla enintään 140 milligrammaa.

4 §
Päästömääräys vanhoille kattiloille

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa toimintansa aloittaneiden kattiloiden, joiden polttoaineteho on yli 200 megawattia, rikkidioksidipäästön vuoden keskiarvo kattilaan syötetyn polttoaineen 1 megajoulen suuruista energiamäärää kohti saa olla enintään 230 milligrammaa.

Edellä 1 momentissa mainittu määräys ei kuitenkaan koske kattiloita, joissa 1 päivä tammikuuta 1994 jälkeen käytettävän polttoaineen määrä riittää kattilan käyttämiseen huipputeholla enintään 15 000 tunnin ajan.

5 §
Määritelmä

Jos samalla voimalaitosalueella on useita teholtaan edellä 2, 3 tai 4§:ssä tarkoitetun ohjeen tai määräyksen soveltamisalaan kuuluvia kattiloita, koskee kyseinen päästöohje tai -määräys näitä kattiloita siten, että päästöä laskettaessa käytetään kaikkien kattiloiden yhteenlaskettua rikkidioksidipäästöä ja kattiloihin syötettyjen energiamäärien summaa.

6 §
Ympäristöministeriön ohjeet

Ympäristöministeriö voi antaa ohjeita tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja valvonnasta.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Edellä 4§:n 1 momentissa tarkoitettujen kattiloiden päästöt saavat kuitenkin olla päästömääräystä suuremmat 31 päivään joulukuuta 1993 saakka.

Tällä päätöksellä kumotaan kivihiiltä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta 12 päivänä helmikuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös (159/87).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1990

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Vs. toimistopäällikkö
Antti Kulmala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.