211/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1990

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun verohallituksen päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 21 päivänä joulukuuta 1989 antamansa päätöksen (1296/89) 1§:n 1, 2 ja 4 momenttia, 2§:n 1 momenttia, 4§:ää ja 6§:n 1 momenttia ja lisännyt päätöksen 12§:ään uuden 3 momentin, näin kuuluviksi:

1 luku

Ennakonpidätys palkasta

1 §

Ennakonpidätys on toimitettava palkansaajalle päätoimesta maksettavasta palkasta verokorttiin merkityn henkilökohtaisen perus- ja lisäprosentin mukaan tai verokorttiin palkkaa varten merkityn muun henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan ottamatta huomioon verokorttiin merkittyjä pidätysprosenttien korotuksia.

Ennakonpidätys toimitetaan 1 momentissa tarkoitetun korottamattoman perus- ja lisäprosentin mukaan siten, että kunakin palkkakautena maksettavasta palkasta ennakonpidätys lasketaan perusprosentin mukaan verokorttiin merkittyyn palkkakausikohtaiseen tulorajaan asti ja tulorajan ylittävästä tulon osasta lisäprosentin mukaan.


Maksettava palkka lisätään työnantajan palkansaajalle aikaisemmin samana verovuonna verokortin voimaantulon tai työsuhteen alkamisen jälkeen maksamien palkkojen yhteismäärään, jota verrataan samojen palkkakausien tulorajojen yhteismäärään. Ennakonpidätys lasketaan maksettujen palkkojen yhteismäärästä samalta ajalta laskettujen tulorajojen yhteismäärään asti perusprosentin mukaan ja ylimenevästä osasta lisäprosentin mukaan ottamatta huomioon verokorttiin merkittyjä pidätysprosenttien korotuksia. Jos aikaisemmin maksetuista palkoista on jo toimitettu ennakonpidätys, vähennetään palkkojen yhteismäärästä lasketusta ennakonpidätyksestä aikaisemmin toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä, jolloin erotus on toimitettava ennakonpidätys (kumulatiivinen ennakonpidätys).


2 §

Päätoimesta maksettavasta lomaltapaluurahasta, lomarahasta ja muusta vastaavasta loma-ajan palkan lisäksi suoritettavasta loman pituuden mukaan määräytyvästä korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava päätoimen verokorttiin merkityn perusprosentin tai verokortista ilmenevän muun vastaavan henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan ottamatta huomioon verokorttiin merkittyjä pidätysprosenttien korotuksia.


4 §

Sivutoimesta maksettavasta palkasta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle sivutuloverokorttiin merkityn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan tai muuhun verokorttiin merkityn henkilökohtaista pidätysprosenttia koskevan määräyksen mukaan ottamatta huomioon verokorttiin merkittyjä pidätysprosenttien korotuksia.

2 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta

6 §

Eläkkeestä ja elinkorosta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle eläkettä varten määrätyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin tai muun määräyksen henkilökohtaisesta pidätysprosentista tai maksaja on saanut tiedon eläkkeestä toimitettavasta pidätysprosentista 18§:ssä tarkoitetulla tavalla tahi erikseen verotoimistosta. Ennakonpidätystä toimitettaessa ei oteta huomioon verokorttiin tai muuhun verovelvollisen ennakonpidätystä koskevaan määräykseen merkittyjä pidätysprosenttien korotuksia. Jos kansaneläke on enintään pohjaosan suuruinen, siitä ei ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kansaneläkelaitokselle ole annettu ennakonpidätyksen toimittamiseen velvoittavaa määräystä 18§:ssä tarkoitetulla tavalla tai erikseen verotoimistosta.


7 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion virkamieslain nojalla maksettavasta suorituksesta sekä valtion maksamasta erityiskorvauksesta

12 §

Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksettavasta erityiskorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin eläkkeestä on 6§:ssä määrätty.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990. Päätöksen 12§:n 3 momenttia sovelletaan kuitenkin vain niihin suorituksiin, jotka maksetaan 1 päivänä huhtikuuta tai sen jälkeen vuonna 1990.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1990

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.