197/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 41 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1230/87), ja

muutetaan 4 a§:n 1 momentti, 26 ja 35§, 37§:n 2 ja 3 momentti, 38§, 39§:n 2 momentti, 42§:n 6 momentti, 43 a§:n 1 momentti ja 45§,

sellaisina kuin ne ovat, 4 a§:n 1 momentti 13 päivänä lokakuuta 1989 annetussa asetuksessa (905/89), 26§ osittain muutettuna mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella, 35 ja 45§ muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 17 päivänä helmikuuta 1989 annetulla asetuksella (173/89) sekä 37§:n 2 ja 3 momentti, 38§, 39§:n 2 momentti, 42§:n 6 momentti ja 43 a§:n 1 momentti mainitussa 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

4 a §

Täytäntöönpanotoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämistä sekä esityksen tekemistä rangaistusten yhdistämisestä.


26 §

Talousjohtajan ja talouspäällikön tehtävänä on:

1) huolehtia vankilan ja vankien rahavarojen hoidosta sekä pitää huolta kirjanpidosta ja laatia vankilan tilit;

2) valvoa vankilan taloutta, tuotantoa, työtoimintaa sekä muutoinkin terveiden liikeperiaatteiden noudattamista vankilan toiminnassa;

3) päättää vankilalle kuuluvasta tuotteiden hinnoittelusta tehtävään määrätyn virkamiehen käsiteltyä valmistavasti asian;

4) päättää vankilan ruoka- ja tarveaineiden hankinnasta;

5) toimia laitoskiinteistön isännöitsijänä ja päättää pienistä huoltokorjauksista myönnettyjen määrärahojen rajoissa; sekä

6) valvoa vankilan materiaalihallintoa sekä huolehtia, että laitoksen palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voimassa olevien sopimusten tai määräysten mukainen palkkaus.

Vankeinhoito-osasto voi määrätä vankilan apulaiskamreerin omalla vastuullaan hoitamaan 1 momentin 1 kohdassa mainitut tehtävät tai osan niistä. Vankeinhoito-osasto voi niin ikään määrätä 1 momentin 3 kohdassa mainitun tuotteiden hinnoittelun muun vankilan virkamiehen kuin talousjohtajan tai talouspäällikön tehtäväksi.

35 §

Vankeinhoitolaitoksessa on seuraavat virat:

1) johtaja, koulutuskeskuksen johtaja ja ylilääkäri;

2) apulaisylilääkäri, osastonlääkäri, vankilapsykiatri, ylihammaslääkäri, hammaslääkäri, apulaisjohtaja, talousjohtaja ja yliopettaja;

3) pastori;

4) suunnittelija, koulutussuunnittelija, psykologi, talouspäällikkö, sosiaalipäällikkö, käyttöpäällikkö, ylihoitaja, kirjastonhoitaja, vartiopäällikkö, sijoittaja, koulutussihteeri, opinto-ohjaaja, apulaisvartiopäällikkö, opettaja, apulaiskamreeri, notaari, sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä ja sähköteknikko;

5) työliikkeenjohtaja, ylityönjohtaja, ylifaktori, konepäällikkö, työnjohtaja, osastonhoitaja, varastopäällikkö, tilanhoitaja ja työsiirtolan päällikkö;

6) talousmestari, talousopettaja, konemestari, ylivartija ja ohjaaja;

7) työsiirtolan apulaispäällikkö;

8) vanhempi vartija;

9) hoitaja ja nuorempi vartija;

10) liikunnanohjaaja, koneenhoitaja ja varastonhoitaja;

11) kurssisihteeri, kirjastosihteeri, toimistosihteeri ja toimistovirkailija;

12) erikoishammashoitaja ja hammashoitaja;

13) faktori, erikoissairaanhoitaja, sairaanhoitaja, työmestari, keittiömestari ja keittäjä;

14) laboratoriohoitaja, lääkintävoimistelija, toimintaterapeutti, röntgenhoitaja, apuhoitaja ja lastenhoitaja;

15) vahtimestari; sekä

16) rehtori ja lehtori (ammatilliset aineet).

Vankeinhoitolaitoksessa voi lisäksi olla muita peruspalkkaisia virkamiehiä sekä tulo- ja menoarvion rajoissa tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Vankeinhoitolaitoksen yhteisen pastorin viran täyttämisestä ortodoksisen kirkkokunnan pappisvirkana päättää oikeusministeriö.

37 §

Vankilan johtokunta nimittää 35§:n 1 momentin 9-13 ja 15 kohdassa mainitut virkamiehet sekä 35§:n 2 momentissa tarkoitetut peruspalkkaiset virkamiehet. Vankilan johtaja nimittää 35§:n 1 momentin 14 kohdassa mainitut virkamiehet. Vankimielisairaalan ylilääkäri nimittää ne virkamiehet, joiden nimittäminen vankilassa kuuluu johtokunnan tai johtajan toimivaltaan. Muut 35§:ssä mainitut virkamiehet nimittää oikeusministeriön vankeinhoito-osasto, jollei 3 momentista muuta johdu.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvan pastorin sekä vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkamiesten nimittämisestä säädetään erikseen. Asianomaisen hiippakunnan piispa nimittää 35 §:n 3 momentissa tarkoitetun pastorin hankittuaan viran hakijoista vankeinhoito-osaston lausunnon.

38 §

Tilapäisistä virkamiehistä vankilan johtaja ottaa 35§:n 1 momentin 9 ja 14 kohdassa mainittuja vastaavat ja vankilan johtokunta 6, 8, 10-13 ja 15 kohdassa mainittuja vastaavat, vankimielisairaalan ylikääkäri ne, jotka vankilassa ottaa johtaja tai johtokunta, sekä oikeusministeriön vankeinhoito-osasto muut, jollei toisin säädetä.

39 §

Evankelis-luterilaisen pastorin ja vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkojen väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamisesta säädetään erikseen. Väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen 35§:n 3 momentissa tarkoitettuun pastorin virkaan ottaa asianomaisen hiippakunnan piispa.

42 §

Virkavapauden pastorille myöntää vankeinhoito-osasto. Virkavapauden myöntämisestä vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkamiehelle säädetään erikseen.

43 a §

Vartiopäällikkö, apulaisvartiopäällikkö, konepäällikkö, osastonhoitaja, ylityönjohtaja, työsiirtolan päällikkö ja apulaispäällikkö, sähköteknikko, talousmestari, konemestari, ylivartija, ohjaaja, liikunnanohjaaja, työnjohtaja, ylifaktori, faktori, työmestari, keittiömestari, vanhempi vartija, koneenhoitaja, varastonhoitaja, sairaanhoitaja, hoitaja ja nuorempi vartija voidaan irtisanoa, kun siihen on syytä.


45 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vankilan johtajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän tuntemus;

2) ylilääkärillä, apulaisylilääkärillä ja vankilapsykiatrilla virkaan soveltuva erikoislääkärin oikeus sekä muulla lääkärillä laillistetun lääkärin oikeudet;

3) ylihammaslääkärillä erikoishammaslääkärin tutkinto taikka laillistetun hammaslääkärin oikeudet, joiden lisäksi on hankittu riittävä käytännön kokemus hammaslääkärintoimen harjoittamisessa, ja hammaslääkärillä laillistetun hammaslääkärin oikeudet;

4) vankilan apulaisjohtajalla, vartiopäälliköllä ja apulaisvartiopäälliköllä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitotutkinto;

5) notaarilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto taikka vankeinhoitotutkinto;

6) psykologilla psykologian kandidaatin tutkinto taikka virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin arvosana psykologiassa;

7) opinto-ohjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä pedagoginen koulutus, tai peruskoulun opinto-ohjaajan kelpoisuus taikka vankeinhoitotutkinto, jonka lisäksi on hankittu riittävä pedagoginen kokemus tai koulutus;

8) sosiaalipäälliköllä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä alaan kuuluvien tehtävien tuntemus;

9) sosiaaliohjaajalla ja sosiaalityöntekijällä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (888/83) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka vankeinhoitotutkinto, jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön tuntemus;

10) talousjohtajalla, talouspäälliköllä ja apulaiskamreerilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, vankeinhoitotutkinto tai kauppaopistossa suoritettu tutkinto sekä lisäksi riittävä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

11) ylihoitajalla terveydenhuollon kandidaatin tutkinto ja sen lisäksi terveydenhuollon opistoasteen tutkinto, terveydenhuollon hallinnon tutkinto taikka erikoissairaanhoitajan tutkinto ja riittävä hallinnollinen kokemus;

12) kirjastonhoitajalla kirjastotutkinto tai muu vastaava virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

13) kirjastosihteerillä opistotason tai siihen verrattava tutkinto;

14) sijoittajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

15) talousopettajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai kotitalousopettajan tutkinto;

16) käyttöpäälliköllä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai teknillisessä opistossa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto;

17) konepäälliköllä teknillisessä koulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto sekä vankilan teknillisten laitteiden edellyttämä muu kelpoisuus;

18) työliikkeenjohtajalla, ylityönjohtajalla ja työnjohtajalla teknillisessä koulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto tai muu työalaan soveltuva opistotason tutkinto;

19) sähköteknikolla teknillisessä koulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto;

20) varastopäälliköllä, työmestarilla, keittiömestarilla ja konemestarilla virkaan soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä kokemus asianomaiselta työalalta;

21) koulutussuunnittelijalla ja suunnittelijalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

22) koulutussihteerillä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitotutkinto; 23) tilanhoitajalla maatalousopistossa suoritettu tutkinto;

24) työsiirtolan päälliköllä vankeinhoitotutkinto tai ylivartijan tutkinto;

25) ylivartijalla ylivartijan tutkinto;

26) talousmestarilla ylivartijan tutkinto tai kauppaopistossa suoritettu tutkinto;

27) osastonhoitajalla erikoissairaanhoitajan tutkinto sekä erikoissairaanhoitajalla erikoissairaanhoitajan, terveydenhuollon peruslinjan sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto;

28) sairaanhoitajalla sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto;

29) röntgenhoitajalla röntgenhoitajan, laboratoriohoitajalla laboratoriohoitajan, lääkintävoimistelijalla lääkintävoimistelijan ja toimintaterapeutilla toimintaterapeutin tutkinto;

30) hoitajalla mielisairaanhoitajan tai mielenterveyshoitajan tutkinto;

31) erikoishammashoitajalla ylempi hammashoitajan tutkinto tai hammashuoltajan tutkinto ja hammashoitajalla hammashoitajan tutkinto;

32) lastenhoitajalla lastenhoitajan tutkinto;

33) apuhoitajalla apuhoitajan tai perushoitajan tutkinto;

34) työsiirtolan apulaispäälliköllä sekä vanhemmalla ja nuoremmalla vartijalla vartijan tutkinto; sekä

35) ohjaajalla virkaan soveltuva tutkinto.

Vankeinhoitotutkinto tuottaa pätevyyden myös niihin virkoihin, joihin vaaditaan ylivartijan tai vartijan tutkinto.

Kelpoisuusvaatimuksena 35§:n 3 momentissa tarkoitettuun pastorin virkaan on ortodoksisen kirkkokunnan papin virkaan vaadittava kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksista vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkoihin on voimassa, mitä 1 momentissa on säädetty, jollei kelpoisuusvaatimuksista ole erikseen toisin säädetty. Evankelis-luterilaisen pastorin sekä rehtorin ja lehtorin (ammatilliset aineet) virkojen kelpoisuusvaatimuksista on säädetty erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.