186/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Laki valtion taidemuseosta annetun lain voimaanpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion taidemuseosta 16 päivänä helmikuuta 1990 annettu laki (185/90), jäljempänä taidemuseolaki, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi -nimisen säätiön ylläpitämät Ateneumin taidemuseo, näyttely- ja tiedotusosasto ja hallintotoimisto, jäljempänä säätiön toimintayksiköt, otetaan taidemuseolain voimaan tullessa valtion omistukseen sen mukaisesti kuin Suomen valtion ja Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi -nimisen säätiön kesken on sovittu 5 päivänä lokakuuta 1989 tehdyssä esisopimuksessa.

2 §

Valtion taidemuseon virkoja ensi kerran täytettäessä voidaan säätiön palveluksessa siirtymähetkellä oleva henkilö, jos hän siihen kirjallisesti suostuu, sen estämättä, mitä kelpoisuusvaatimuksista on säädetty tai määrätty, nimittää tehtäväänsä vastaavaan valtion virkaan valtion taidemuseossa virkaa haettavaksi julistamatta.

Nimittämisestä niihin virkoihin, joihin sen mukaan kuin asetuksella säädetään, nimittää valtion taidemuseo, päättää virkoja ensi kerran täytettäessä opetusministeriö. Opetusministeriö ottaa myös valtion taidemuseon palvelukseen siirtyvät tilapäiset virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilökunnan.

Virkaa ensi kerran täytettäessä opetusministeriö voi nimittää ilman valtion taidemuseon lausuntoa niihin virkoihin, joihin muutoin, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, nimittää opetusministeriö valtion taidemuseon annettua asiasta lausuntonsa.

3 §

Henkilö, joka taidemuseolain tullessa voimaan on säätiön palveluksessa ja joka valtion taidemuseon virkoja ensi kerran täytettäessä nimitetään valtion taidemuseon virkaan tai otetaan tilapäiseksi virkamieheksi, saa ikälisää ja vuosilomaa varten lukea hyväkseen sen palveluksen, joka hänelle on vastaavia etuja varten luettu hyväksi säätiön palveluksessa.

Henkilöllä, joka taidemuseolain tullessa voimaan on säätiön palveluksessa ja joka silloin otetaan valtion taidemuseoon työsopimussuhteeseen, on 1 momentissa säädetty oikeus palvelusajan hyväksi lukemiseen palvelusvuosilisää ja vuosilomaa varten. Jos hänet myöhemmin nimitetään valtion taidemuseon virkaan, on hänellä sama oikeus palvelusajan hyväksi lukemiseen ikälisää varten.

4 §

Henkilölle, joka saa säätiön toimintayksiköissä palvellun ajan perusteella muuta kuin valtion eläkelain (280/66) mukaista eläkettä tai muuta kuin valtion perhe-eläkelain (774/68) mukaista perhe-eläkettä, suoritetaan valtion eläkelain mukainen eläke muulla eläkkeellä ja valtion perhe-eläkelain mukainen eläke muulla perhe-eläkkeellä vähennettynä siltä osin kuin ne perustuvat samaan palvelusaikaan.

5 §

Valtio korvaa erillisen sopimuksen perusteella asianomaiselle eläkelaitokselle kertasuorituksena valtion varoista ennen 1 päivää syyskuuta 1990 alkaneita eläkkeitä tai ennen sanottua ajankohtaa päättyneitä palvelussuhteita koskevan eläkevastuun siirtämisen Suomen taideakatemian säätiöltä asianomaiselle eläkelaitokselle siltä osin kuin eläkevastuu kuuluu säätiölle.

6 §

Valtion taidemuseon virat voidaan täyttää ennen taidemuseolain voimaantuloa. Ennen taidemuseolain voimaantuloa voidaan myös ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen valtion taidemuseon toiminnan aloittamiseksi taidemuseolain voimaan tullessa.

7 §

Opetusministeriö voi ennen taidemuseolain voimaantuloa asettaa määräajan, jonka kuluessa henkilön on kirjallisesti opetusministeriölle ilmoitettava, haluaako hän ottaa vastaan valtion viran taikka tilapäisen tai työsopimussuhteisen tehtävän, sekä ryhtyä muihin valmistaviin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen säätiön toimintayksiköiden henkilökunnan siirtämiseksi valtion palvelukseen taidemuseolain voimaan tullessa.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Hallituksen esitys 168/89
Sivistysvaliok. miet. 21/89
Suuren valiok. miet. 181/89

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.