152/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki yksityisestä terveydenhuollosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään oikeudesta antaa väestölle yksityisesti terveydenhuollon palveluja.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, on noudatettava, mitä lääkärintoimen harjoittamisesta annetussa laissa (562/78), hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetussa laissa (563/78), hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetussa laissa (220/64), sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetussa laissa (554/62), optikon toimen harjoittamisesta annetussa laissa (429/60) sekä hierojan toimesta annetussa laissa (1231/45) taikka muualla on säädetty tai määrätty terveydenhuollon palvelujen antamisesta.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon palveluilla:

1)laboratoriotoimintaa;

2)radiologista toimintaa ja muita siihen verrattavia kuvantamis- ja tutkimusmenetelmiä;

3)muita terveydentilan tai sairauden toteamiseksi taikka hoidon määrittelemiseksi tehtäviä tutkimuksia ja toimenpiteitä;

4)fysioterapeuttista toimintaa ja muita suorituskykyä parantavia ja ylläpitäviä toimenpiteitä ja terapioita;

5)työterveyshuoltoa;

6)lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja ja muuta terveyden- ja sairaanhoitoa sekä näihin rinnastettavia palveluja; sekä

7)hierontaa.

Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan yksittäistä henkilöä taikka yhtiötä, osuuskuntaa, yhdistystä tai muuta yhteisöä taikka säätiötä, joka ylläpitää terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä. Palvelujen tuottajana ei pidetä itsenäistä ammatinharjoittajaa tai työnantajaa, joka järjestää itse työterveyshuoltolain (743/78) 2§:ssä tarkoitetut työterveyshuoltopalvelut.

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka harjoittaa lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 3§:n, hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 3§:n, hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain 1§:n, sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain 1§:n, optikon toimen harjoittamisesta annetun lain 1§:n tai hierojan toimesta annetun lain 2§:n nojalla vastaanottotoimintaa.

2 luku

Yksityisen terveydenhuollon järjestäminen

3 §
Toimintaedellytykset

Terveydenhuollon palveluja annettaessa on oltava asianmukaiset tilat ja laitteet sekä toiminnan edellyttämä henkilökunta.

Toiminnan on oltava lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus.

4 §
Lupa

Palvelujen tuottajalla on oltava lääninhallituksen lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Luvasta tulee ilmetä palvelujen tuottajan 2§:n mukainen toimiala.

Lupa myönnetään kirjallisesta hakemuksesta palvelujen tuottajalle, joka täyttää 3§:ssä säädetyt edellytykset.

5 §
Vastaava johtaja

Palvelujen tuottajalla tulee olla lääninhallituksen hyväksymä terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.

Vastaavaksi johtajaksi hyväksytään palvelujen tuottajan kirjallisesta hakemuksesta henkilö, joka täyttää vastaavalle johtajalle asetuksessa säädetyt vaatimukset.

6 §
Vastaavan johtajan tehtävät

Vastaava johtaja vastaa siitä, että terveydenhuollon palveluja annettaessa toiminta täyttää sille tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset.

Jos vastaava johtaja laiminlyö valvontatehtävänsä tai ei muuten kykene huolehtimaan tehtävistään, vastaavan johtajan hyväksyminen voidaan peruuttaa.

7 §
Käyttöönottotarkastus

Palvelujen tuottajan on esitettävä terveydenhuollon palvelujen antamiseen käytettävät tilat ja laitteet toimintakunnossa terveyslautakunnan tarkastettavaksi ennen niiden käyttöönottoa.

Terveyslautakunnan alaisen viranhaltijan tulee tarkastaa tilat ja laitteet sekä antaa tarkastuskertomus viipymättä palvelujen tuottajalle.

8 §
Aloitusilmoitus

Palvelujen tuottajan tulee tehdä lääninhallitukselle ilmoitus toiminnan aloittamisesta ennen toiminnan käynnistymistä siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Ilmoitukseen on liitettävä tarkastuskertomus.

9 §
Muutosilmoitus

Milloin palvelujen tuottaja muuttaa terveydenhuollon palveluja olennaisesti tai lopettaa niiden antamisen, sen on tehtävä asiasta kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle.

Olennaista muutosta koskevan ilmoituksen johdosta lääninhallitus voi velvoittaa palvelujen tuottajan hakemaan toiminnalle uutta lupaa, milloin syytä siihen harkitaan olevan.

10 §
Toimintakertomus

Palvelujen tuottajan on vuosittain annettava toiminnastaan kertomus lääninhallitukselle.

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava henkilökunnassa, toimitiloissa ja toiminnassa tapahtuneet muutokset sekä annettava muut lääkintöhallituksen määräämät selvitykset.

11 §
Potilasasiakirjat

Terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden potilasasiakirjat on laadittava ja säilytettävä siten kuin lääkintöhallitus tarkemmin määrää.

Lopetettaessa terveydenhuollon palvelujen antaminen

potilasasiakirjat on siirrettävä kansanterveyslain (66/72) 18 §:n 2 momentissa tarkoitettuun terveyskeskukseen säilytettäviksi, jollei asiakirjojen säilyttämistä järjestetä muulla lääninhallituksen hyväksymällä tavalla.
12 §
Vaitiolovelvollisuus

Palvelujen tuottajan palveluksessa olevat sekä muut sen tehtäviä suorittavat tai sen tiloissa työskentelevät eivät saa luvatta ilmaista mitä he asemansa, tehtävänsä tai työnsä vuoksi ovat saaneet tietää toisen terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta taikka häneen kohdistuvista toimenpiteistä tai muista vastaavista seikoista. Vaitiolovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.

3 luku

Viranomaisten tehtävät

13 §
Ohjaus ja valvonta

Tämän lain yleinen ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön alaisena lääkintöhallitukselle.

Tässä laissa tarkoitettujen palvelujen valvonta kuuluu lääkintöhallituksen alaisena lääninhallitukselle.

Kunnassa valvontaviranomaisena toimii terveyslautakunta tai vastaava kunnallinen toimielin.

14 §
Lääninhallituksen tehtävät

Tässä laissa tarkoitetut luvat sekä vastaavan johtajan hyväksymistä ja hyväksymisen peruuttamista, ilmoituksia ja kertomuksia koskevat asiat käsittelee sen läänin lääninhallitus, jonka alueella palveluja annetaan.

15 §
Virkamiesten vaitiolovelvollisuus

Virkamies, joka tässä laissa säädetyssä tehtävässä toimiessaan on saanut tietoja terveydenhuollon palvelujen antajan liike- tai ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta taikka jonkun henkilökohtaisista oloista ei saa niitä ilmaista, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, suostu tietojen antamiseen.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä tietojen antamista syyttäjä- tai poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi taikka muulle tässä laissa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle tämän tehtävän suorittamista varten.

4 luku

Valvonta

16 §
Tiedonsaantioikeus

Valvontaviranomainen on oikeutettu saamaan maksutta tehtävänsä suorittamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset terveydenhuollon palvelujen antajalta, jollei vaitiolovelvollisuudesta muuta johdu.

17 §
Tarkastusoikeus

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä tässä laissa tarkoitetun toiminnan järjestämisessä käytettävään tilaan ja suorittaa siinä tarkastuksia.

18 §
Tietojen antaminen toiselle viranomaiselle

Terveyslautakunnan tulee ilmoittaa tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista asianomaiselle lääninhallitukselle.

19 §
Virka-apu

Poliisi on velvollinen antamaan valvontaviranomaiselle virka-apua 16 ja 17§:ssä tarkoitetun valvontatehtävän suorittamisessa sekä 21§:ssä tarkoitetun keskeyttämisen ja käyttökiellon täytäntöönpanemisessa.

5 luku

Määräykset, pakkokeinot ja seuraamukset

20 §
Määräykset ja pakkokeinot

Jos terveydenhuollon palvelujen antamisessa havaitaan puutteellisuuksia tai epäkohtia, lääninhallituksen on annettava määräys puutteellisuuksien korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta sekä samalla asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava.

Lääninhallituksella on oikeus velvoittaa asianomainen noudattamaan 1 momentissa tarkoitettua määräystä sakon uhalla tai uhalla, että toiminta keskeytetään taikka huoneiston tai sen osan tai laitteen käyttö kielletään.

21 §
Keskeyttäminen ja kielto

Jos toiminnan järjestämisessä on menetelty tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti, lääninhallituksella on oikeus keskeyttää toiminta taikka kieltää huoneiston tai sen osan sekä laitteen käyttö kunnes puutteellisuus on korjattu tai epäkohta poistettu.

22 §
Luvan peruuttaminen

Lääninhallitus voi peruuttaa terveydenhuollon palvelujen antamiseen myöntämänsä luvan, jos toiminnassa on törkeästi rikottu tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.

23 §
Vaitiolovelvollisuuden rikkominen

Joka rikkoo 12 tai 15§:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden, on tuomittava, jollei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta, ellei asianomistaja ole ilmoittanut tekoa syytteeseen pantavaksi.

24 §
Muut rangaistussäännökset

Joka ilman asianmukaista lupaa antaa yksityisesti terveydenhuollon palveluja, on tuomittava luvattomasta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1)laiminlyö tässä laissa tarkoitetun hyväksymisen hakemisen, ilmoituksen tekemisen tai tietojenantovelvollisuuden taikka

2)rikkoo valvontaviranomaisen tämän lain nojalla antaman kiellon tai määräyksen,

on tuomittava, jollei siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, yksityisestä terveydenhuollosta annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta rikkomuksesta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikkomus on ollut vähäinen ja se on viivyttelemättä korjattu.

6 luku

Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

25 §
Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla tehtyyn lääninhallituksen päätökseen haetaan muutosta muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain (154/50) mukaisesti korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Muutosta ei saa hakea valittamalla 9§:n 2 momentissa eikä 28§:n 3 momentissa tarkoitettuun lääninhallituksen päätökseen. Lääninhallituksen 20§:n 2 momentin nojalla tekemästä uhkasakon asettamista koskevasta päätöksestä ei saa erikseen valittaa.

26 §
Täytäntöönpano

Vastaavan johtajan hyväksymisen peruuttamista, toiminnan keskeyttämistä ja luvan peruuttamista samaten kuin huoneiston tai sen osan sekä laitteen käytön kieltämistä koskeva päätös voidaan panna muutoksenhausta huolimatta heti täytäntöön, milloin se on potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Kun muutosta on haettu, muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi.

7 luku

Lain voimaantulo ja tarkemmat säännökset

27 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä lailla kumotaan yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista 24 päivänä heinäkuuta 1964 annettu laki (426/64) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

28 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 2§:n 2 momentissa tarkoitetun palvelujen tuottajan, joka harjoittaa tämän lain voimaan tullessa yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista annetun lain tai lääkitysvoimistelijan ja hierojan toimesta annetun lain nojalla tässä laissa tarkoitettua toimintaa, tulee tehdä ilmoitus toiminnan jatkumisesta asianomaiselle lääninhallitukselle yhden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Ilmoituksen saatuaan lääninhallitus voi velvoittaa palvelujen tuottajan hakemaan tässä laissa tarkoitettua lupaa tai vastaavan johtajan hyväksymistä lääninhallituksen asettamaan määräaikaan mennessä. Lupaa tai hyväksymistä koskeva päätös on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus on saapunut lääninhallitukselle.

Mikäli toiminnan jatkumista koskevaa ilmoitusta ei 1 momentissa mainittuun määräaikaan mennessä ole tehty, lääninhallituksen tulee peruuttaa toiminnan harjoittamiseen myönnetty lupa.

29 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 46/89
Talousvaliok. miet. 15/89
Suuren valiok. miet. 243/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.