147/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lääkärintoimen harjoittamisesta 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun lain 6§, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1288/87), näin kuuluvaksi:

6 §

Mitä 2-5§:ssä on säädetty, koskee vain Suomen kansalaista, lukuunottamatta 2§:n 2 momenttia, jota sovelletaan myös muiden pohjoismaiden sekä Suomessa lääketiedettä opiskeleviin muiden valtioiden kansalaisiin.

Lääkintöhallitus voi määrääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia lääkärinä muussa pohjoismaassa, 3 ja 4§:ssä tarkoitetun oikeuden toimia Ahvenanmaan maakunnassa.

Ulkomaalaiselle, joka on suorittanut 2§:n 1 momentissa tarkoitetun tutkinnon ja jolla on tehtävän edellyttämä, asetuksella säädettävä pätevyys sekä riittävä kielitaito, lääkintöhallitus voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää määrääminsä ehdoin luvan 2-5§:ssä tarkoitettuihin tehtäviin tai oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä.

Lääkintöhallitus voi peruuttaa 3 momentissa tarkoitetun luvan, jos siihen harkitaan olevan syytä.

Sen lisäksi, mitä tässä pykälässä säädetään, on Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisista säädetty erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Hallituksen esitys 174/89
Talousvaliok. miet. 14/89
Suuren valiok. miet. 237/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.