144/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan sisäasiainministeriöstä 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetun asetuksen (369/88) 14§:n 1 momentin 11 ja 14 kohta, 15§:n 2 momentti, 18§:n 7 ja 17 kohta sekä 39, 44, 46 ja 50§,

näistä 39§ sellaisena kuin se on 27 päivänä tammikuuta 1989 annetussa asetuksessa (78/89),

muutetaan 4§:n 1 momentin 2 kohta, 5§, 14§:n 1 momentin 3, 10, 19, 27 ja 28 kohta, 18§:n 3, 6, 18 ja 24 kohta, 19 ja 23§, 28§:n 3 momentti, 33§:n 2 momentti ja 55 b§,

näistä 5 ja 19§ sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina mainitulla 27 päivänä tammikuuta 1989 annetulla asetuksella sekä 14§:n 1 momentin 27 kohta, 18§:n 6 kohta, 33§:n 2 momentti ja 55 b§ sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään 14§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 27 päivänä tammikuuta 1989 annetulla asetuksella uusi 10 a kohta, 18§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla asetuksella, uusi 10 a kohta, 32§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla asetuksella, uusi 2 momentti, 51§:ään uusi 3 a kohta ja asetukseen uusi 55 c§ seuraavasti:

4 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


2) ministeriön virka- ja työsuhteita;


5 §

Lääni- ja kuntaosasto voi jakaantua toimintayksiköihin siten kuin työjärjestyksellä määrätään.

Ministeriön apuna ovat kantokykyluokitustoimikunta ja väestökirja-asiain neuvottelukunta, joista on säädetty erikseen. Ministeriön yhteydessä toimivat kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta sekä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, joista myös on säädetty erikseen.

14 §

Ministeriössä on:


3) neuvottelevia virkamiehiä;


10) hallitusneuvoksia sekä vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä;

10 a) tietohallintopäällikkö;


19) tiedotuspäällikkö;


27) toimistosihteereitä, lomakesuunnittelija, toimistovirkailijoita, tekstinkäsittelijöitä ja konekirjoittajia; sekä

28) ylivirastomestari, virastomestareita ja vahtimestareita.


18 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3) osastoihin kuulumattomalla neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä muulla neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys asianomaisen osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin;


6) hallitusneuvoksella toimistopäällikkönä ja hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;


10 a) tietohallintopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys tietohallintoon;


18) muulla erikoissuunnittelijalla, koulutuspäälliköllä, tiedotuspäälliköllä, suunnittelijalla, erikoistutkijalla, tutkijalla, koulutussuunnittelijalla ja tiedotussihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai poliisiosaston koulutussuunnittelijalla poliisipäällystön virkatutkinto taikka poliisiosaston tiedotussihteerillä poliisipäällystön virkatutkinto ja perehtyneisyys tiedotustoimintaan;


24) kirjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai virkaan soveltuva opistotason tutkinto;


19 §

Kansliapäällikön, poliisiylijohtajan, osastopäällikön, osastoihin kuulumattoman neuvottelevan virkamiehen, apulaisosastopäällikön, poliisiylitarkastajan, ulkomaalaiskeskuksen johtajan ja apulaisjohtajan, hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, hallitusneuvoksen, toimistopäällikön ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Kansliapäällikön, poliisiylijohtajan, osastopäällikön, osastoihin kuulumattoman neuvottelevan virkamiehen, apulaisosastopäällikön, poliisiosaston apulaispäällikkönä toimivan poliisiylitarkastajan ja ulkomaalaiskeskuksen johtajan virka täytetään sitä haettavaksi julistamatta.

Muun neuvottelevan virkamiehen ja tietohallintopäällikön nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet samoin kuin työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

Rajavartio-osaston virkojen täyttämisestä on säädetty erikseen.

23 §

Osastoihin kuulumattoman neuvottelevan virkamiehen tehtävänä on osallistua kunnallishallinnon kehittämiseen, seurata sen kansainvälistä kehitystä ja valmistella alan erityiskysymyksiä. Muiden neuvottelevien virkamiesten tehtävistä määrätään osaston työjärjestyksessä.

Osastoihin kuulumattoman neuvottelevan virkamiehen tulee tarvittaessa hoitaa myös muita ministeriön määräämiä erityistehtäviä.

28 §

Osastoihin kuulumattoman neuvottelevan virkamiehen ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii tarvittaessa ministerin määräämä virkamies.


32 §

Työjärjestyksellä voidaan määrätä 1 momentissa mainitut asiat kansliapäällikön sijaisena toimivan osastopäällikön ratkaistavaksi.

33 §

Osaston työjärjestyksellä voidaan määrätä 1 momentin 2-5 kohdassa mainitut asiat osaston tai ulkomaalaiskeskuksen muun virkamiehen ratkaistavaksi.

51 §

Pelastusosaston osastopäällikkö ratkaisee 33§:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


3 a)palo- ja pelastustoimesta annetun lain 29§:n 2 momentissa tarkoitetun johtajan määräämistä;


55 b §

Osaston työjärjestyksellä voidaan määrätä 35, 40, 51 ja 55 a§:ssä mainitut asiat osaston tai ulkomaalaiskeskuksen muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Osaston työjärjestyksellä voidaan määrätä 38 ja 41§:ssä mainitut asiat osaston muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Osaston työjärjestyksellä voidaan määrätä 36, 37, 42, 43, 45, 49 ja 52-55§:ssä mainitut asiat toimiston muun virkamiehen ratkaistavaksi.

55 c §

Osaston työjärjestyksellä voidaan määrätä, että toimistopäälliköt ratkaisevat 36, 37, 42, 43, 45, 49 ja 52-55§:ssä mainitut asiat ilman esittelyä.

Osaston työjärjestyksellä voidaan määrätä, että asiat, jotka 33§:n 2 momentissa ja 55 b§:ssä tarkoitetuin tavoin on määrätty virkamiehen ratkaistavaksi, ratkaistaan ilman esittelyä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.