137/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta

Opetusministerin esittelystä säädetään keskiasteen koulutuksen kehittämisestä 16 päivänä kesäkuuta 1978 annetun lain (474/78) 9§:n ja korkeakoululaitoksen kehittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (1052/86) 7§:n nojalla:

1 §

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi suunnitelman opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä suunnitelman hyväksymisvuotta ja seuraavaa viittä kalenterivuotta varten.

Valtioneuvosto voi tarvittaessa muuttaa ja täydentää suunnitelmaa.

2 §

Suunnitelman tulee sisältää esiopetuksen, yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, korkeakouluopetuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen sekä aikuiskoulutuksen keskeiset laadulliset ja määrälliset kehittämistavoitteet sekä opintotuen ja opintososiaalisten etujen kehittämisen periaatteet suunnitelman voimassaolovuosia ja tarvittaessa tätä pitempääkin aikaväliä varten.

Suunnitelma voi sisältää myös 1 momentissa tarkoitettua koulutusta ja tutkimusta järjestävien laitosten yhteistoimintaa ja muuta kehittämistä koskevia toimenpiteitä.

Suunnitelmassa tulee esittää arvio toimenpiteiden kustannusvaikutuksista.

3 §

Suunnitelmasta on lukiokoulutuksen ja ammattikasvatushallituksen alaisten ammatillisten oppilaitosten järjestämän ammatillisen peruskoulutuksen osalta voimassa, mitä keskiasteen koulutuksen kehittämisestä annetun lain 9 ja 10§:ssä on säädetty keskiasteen koulutuksen kehittämisohjelmasta.

Korkeakouluissa järjestettävän koulutuksen ja tutkimuksen osalta on voimassa, mitä korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain (1052/86) 5 ja 6§:ssä on säädetty korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelmasta.

4 §

Suunnitelman nojalla opetusministeriö hyväksyy lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen määrälliset tavoitteet valtakunnallisen ohjaustarpeen mukaisesti eriteltynä.

Suunnitelman ja 1 momentissa tarkoitetun opetusministeriön päätöksen nojalla lääninhallitus hyväksyy lukiokoulutuksen määrälliset tavoitteet ja nuorisokoulutuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen aloitusryhmien määrät valtion oppilaitosten osalta kutakin oppilaitosta sekä kunnallisten ja yksityisten oppilaitosten osalta kutakin oppilaitoksen ylläpitäjää varten.

Opetusministeriö ja lääninhallitus voivat tarvittaessa muuttaa ja täydentää 1 ja 2 momentissa tarkoitettua päätöstään.

5 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan keskiasteen koulutuksen kehittämisohjelmasta 4 päivänä heinäkuuta 1980 annettu asetus (543/80) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetusta sovelletaan kuitenkin edelleen valtioneuvoston vuosille 1989-91 hyväksymään keskiasteen koulutuksen kehittämisohjelmaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.