136/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus opetusministeriöstä

Opetusministerin esittelystä säädetään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) sekä asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä samana päivänä annetun lain (79/22) nojalla:

Ministeriön organisaatio
1 §

Opetusministeriössä on sen toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten:

1) kouluosasto sekä korkeakoulu- ja tiedeosasto, jotka muodostavat koulutus- ja tiedepolitiikan linjan; sekä

2) kulttuuriosasto sekä urheilu- ja nuoriso-osasto, jotka muodostavat kulttuuripolitiikan linjan.

Lisäksi ministeriössä on yleinen osasto, kansainvälisten asiain osasto, taloushallintoyksikkö, suunnittelusihteeristö sekä niihin ja 1 momentissa mainittuihin osastoihin sijoittamattomia virkamiehiä.

2 §

Ministeriön osastot ja taloushallintoyksikkö voidaan jakaa alayksiköiksi siten kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään. Samoin voidaan osastoihin, taloushallintoyksikköön ja suunnittelusihteeristöön sijoittamattomista virkamiehistä muodostaa yksiköitä.

Kouluosasto
3 §

Kouluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) esi- ja perusasteen koulutusta, lukio- ja ammatillista koulutusta;

2) ylioppilastutkintoa; sekä

3) aikuiskoulutusta siltä osin kuin sitä ei lueta korkeakouluopetukseen.

Lisäksi osastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) ammattikasvatushallitusta ja kouluhallitusta ja niiden alaista piirihallintoa; sekä

2) valtion audiovisuaalista keskusta.

Korkeakoulu- ja tiedeosasto
4 §

Korkeakoulu- ja tiedeosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) tieteellistä tutkimusta;

2) korkeakouluopetusta; sekä

3) arkistotointa.

Lisäksi osastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) korkeakoululaitosta ja kuvataideakatemiaa;

2) Suomen Akatemiaa;

3) rauhan- ja konfliktintutkimuslaitosta;

4) kotimaisten kielten tutkimuskeskusta;

5) valtionarkistoa ja maakunta-arkistoja; sekä

6) Varastokirjastoa.

Kulttuuriosasto
5 §

Kulttuuriosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)taidetta;

2)yleistä kirjastotointa;

3)museotointa;

4)viestintäkulttuuria, kulttuuriperinnettä sekä muita kulttuurin alaan liittyviä tehtäviä; sekä

5) tekijänoikeutta.

Lisäksi osastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) taiteen keskustoimikuntaa, valtion taidetoimikuntia ja läänien taidetoimikuntia;

2) näkövammaisten kirjastoa;

3) museovirastoa ja valtion taidemuseota;

4) Suomenlinnan hoitokuntaa;

5) Suomen elokuva-arkistoa; sekä

6) valtion elokuvatarkastamoa ja valtion elokuvalautakuntaa.

Urheilu- ja nuoriso-osasto
6 §

Urheilu- ja nuoriso-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) liikuntakulttuuria sekä urheilu- ja liikuntatoimintaa; sekä

2) nuorisotyötä sekä nuorisopoliittista suunnittelua ja yhteistyötä.

Lisäksi osastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) urheilu- ja liikuntaopistoja, lukuun ottamatta niissä annettavaa ammatillista koulutusta, sekä nuorison leiri- ja kurssikeskuksia;

2) valtion urheiluneuvostoa, valtion liikuntatieteellistä neuvostoa sekä valtion nuorisoneuvostoa; sekä

3) läänien liikunta- ja nuorisolautakuntia.

Yleinen osasto
7 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön henkilöstöä ja sisäistä hallintoa;

2) hallinnon kehittämisen, palvelussuhdeasioiden ja rakennus-, toimitila- ja kiinteistöasioiden yhteensovittamista;

3) opintotukea yhteistyössä koulutus- ja tiedepolitiikan linjan osastojen kanssa;

4) evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia sekä kirkollista jaotusta; sekä

5) muita asioita siltä osin kuin ne eivät kuulu muulle osastolle tai taloushallintoyksikölle.

Lisäksi osastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) valtion opintotukikeskusta;

2) tuomiokapituleita; sekä

3) Oy Veikkaus Ab -nimistä osakeyhtiötä.

Taloushallintoyksikkö
8 §

Taloushallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) tulo- ja menoarvioehdotusta, keskipitkän aikavälin suunnitelmaa ja niiden yhteensovittamista yhteistyössä osastojen kanssa sekä muuta taloussuunnittelua;

2) tilivirastotehtäviä ja sisäistä tarkastusta;

3) valtionapujen käytön valvontaa ja taloustarkastusta;

4) laskentatointa ja rahoitusjärjestelmien kehittämistä; sekä

5) toiminnallis-taloudellisen suunnittelun ja arvioinnin yhteensovittamista.

Kansainvälisten asiain osasto
9 §

Kansainvälisten asiain osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön kansainvälisten yhteyksien yleistä kehittämistä ja yhteensovittamista;

2) kansainvälisiä opetus-, tiede- ja kulttuurialan järjestöjä sekä Pohjoismaiden ministerineuvostoa;

3) Suomen ja muiden maiden välisiä kulttuurisopimuksia, vaihto-ohjelmia ja kulttuurirahastoja; sekä

4) muuta kulttuurin alalla tapahtuvaa kansainvälistä yhteistyötä, jollei asia kuulu muulle osastolle tai yksikölle.

Lisäksi osastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat Neuvostoliittoinstituuttia.

Suunnittelusihteeristö
10 §

Suunnittelusihteeristön tehtävänä on:

1) laatia ministeriön toimialan kannalta tarpeellisia suunnitelmia, ennusteita ja selvityksiä;

2) suunnittelutoiminnan yleinen kehittäminen sekä suunnittelu- ja arviointimenetelmien kehittäminen; sekä

3) suorittaa yhteistyössä osastojen kanssa koulutuksen suunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Linjat
11 §

Edellä 1§:n 1 momentissa mainitut linjat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia niiden osastoja yhteisesti koskettavien kehittämis- ja muiden hankkeiden valmistelua ja yhteensovittamista varten.

Linjan keskuudesta voidaan muodostaa kehittämis- ja muita tehtäviä varten määräaikaisia yksiköitä siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Hallinnonalan virastot ja laitokset
12 §

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat:

1) ammattikasvatushallitus;

2) kouluhallitus;

3) valtion audiovisuaalinen keskus;

4) yliopistot ja korkeakoulut;

5) kuvataideakatemia;

6) Suomen Akatemia;

7) rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos;

8) kotimaisten kielten tutkimuskeskus;

9) valtionarkisto ja maakunta-arkistot;

10) Varastokirjasto;

11) taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja läänien taidetoimikunnat;

12) näkövammaisten kirjasto;

13) museovirasto;

14) valtion taidemuseo;

15) Suomenlinnan hoitokunta;

16) Suomen elokuva-arkisto;

17) valtion elokuvatarkastamo ja elokuvalautakunta;

18) lääninhallitukset hoitaessaan opetusministeriön hallinnonalan tehtäviä;

19) tuomiokapitulit;

20) ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus;

21) valtion opintotukikeskus; sekä

22) Neuvostoliittoinstituutti.

Ministeriön virkamiehet ja virkojen kelpoisuusvaatimukset
13 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Kulttuuriosaston päällikkönä on kuitenkin ylijohtaja.

Lisäksi ministeriössä on muita vakinaisia virkamiehiä. Ministeriössä voi olla muuta virkasuhteista sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Ministeri päättää tarvittaessa siitä, mihin osastoon tai yksikköön ministeriön yhteiseksi perustettu tai siirretty virka sijoitetaan.

14 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys opetus- ja sivistystoimeen sekä hallintoon;

2) kouluosaston sekä korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäälliköllä korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys osaston toimialaan sekä hallintoon;

3) ylijohtajalla sekä urheilu- ja nuoriso-osaston osastopäälliköllä korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys osaston toimialaan sekä hallintoon;

4) yleisen osaston osastopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

5) kansainvälisten asiain osaston osastopäälliköllä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys kansainvälisiin asioihin;

6) talousjohtajalla, suunnittelupäälliköllä, apulaisosastopäälliköllä ja korkeakouluneuvoksella apulaisosastopäällikkönä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

7) toimistopäälliköllä, opetusneuvoksella, korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

8) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 29§:ssä säädetään;

9) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lainvalmistelutyössä tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

10) yli-insinöörillä ja toimistoinsinöörillä korkeakoulussa suoritettu diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto;

11) laskentapäälliköllä, ylitarkastajalla, vanhemmalla kulttuurisihteerillä, kulttuurisihteerillä, taloussihteerillä, tiedesihteerillä, tiedotussihteerillä, tietokonepäälliköllä, erikoistutkijalla, tutkijalla, suunnittelijalla, esittelijällä, kirjastonhoitajalla, kamreerilla ja taloustarkastajalla korkeakoulututkinto;

12) kielenkääntäjällä virkaan soveltuva tutkinto ja viran hoitamiseen tarvittava kielitaito;

13) notaarilla korkeakoulututkinto;

14) kirjaajalla korkeakoulututkinto tai ylioppilastutkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

15) arkistonhoitajalla korkeakoulututkinto tai ylioppilastutkinto ja arkistonhoitotutkinto;

16) reviisorilla ja tarkastajalla opistotason tutkinto; sekä

17) muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky kuin viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Kansainvälisten asiain osaston virkamiehiltä vaaditaan muiden kelpoisuusvaatimusten lisäksi viran hoitamisen edellyttämä kielitaito.

15 §

Kouluosaston sekä korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi, yleisen osaston osastopäälliköllä hallitusneuvoksen, kouluosaston apulaisosastopäälliköillä opetusasiainneuvoksen ja työjärjestyksessä mainittavan, rakennusasioita käsittelevän yksikön päälliköllä rakennusneuvoksen arvonimi.

Virkojen täyttäminen ja muut palvelussuhdetta koskevat säännökset
16 §

Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä 14§:n 1 momentin 1-8 kohdassa mainitut virkamiehet.

Valtioneuvosto nimittää 14§:n 1 momentin 9 kohdassa mainitun virkamiehen.

Ministeri nimittää 14§:n 1 momentin 10-12 kohdassa mainitut virkamiehet.

17 §

Kansliapäällikkö nimittää notaarin, kirjaajan, arkistonhoitajan, tarkastajan, apulaistarkastajan, ministerin sihteerin ja osastosihteerin. Kansliapäällikkö ottaa myös 16§:ssä tarkoitettuihin virkamiehiin rinnastettavat tilapäiset virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilöstön ja vahvistaa heidän palkkauksensa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

Yleisen osaston päällikkö nimittää muut vakinaiset virkamiehet sekä ottaa muut tilapäiset virkamiehet ja muun työsopimussuhteisen henkilöstön sekä vahvistaa heidän palkkauksensa.

18 §

Haettavaksi julistamatta täytetään 14§:n 1 momentin 1-6 kohdassa mainitut virat.

Kansliapäällikkö määrää 14§:n 1 momentin 7-12 kohdassa mainittujen virkojen hakuajan pituuden. Muiden virkojen hakuajan pituuden määrää yleisen osaston päällikkö.

19 §

Virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tätä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteessa olevalle myöntää työjärjestyksessä määrätty yleisen osaston yksikön päällikkö.

Lyhytaikaisen, enintään kahdeksan arkipäivää kestävän virkavapauden tai virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteessa olevalle sairauden tai valtion virkaehtosopimuksessa tarkoitetun lähiomaisen tai lapsen sairauden perusteella myöntää kuitenkin työjärjestyksessä määrätyn yksikön päällikkö.

20 §

Muun kuin 19§:ssä tarkoitetun virkavapauden tai vapautuksen myöntää:

1) tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvosto;

2) valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle ministeri;

3) ministerin nimittämälle virkamiehelle kansliapäällikkö;

4) muulle virkamiehelle ja työsopimussuhteessa olevalle virkaan nimittäjä tai se, joka hänet on ottanut.

21 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka 20§:n mukaan myöntää virkavapauden.

22 §

Vuosilomista sekä vuosiloma-aikojen vahvistamisesta ja ajoista poikkeamisesta määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

23 §

Valtion virkamieslain (755/86) 24§:ssä tarkoitettua sivutointa koskevista asioista päättää kansliapäällikkö. Edellä 17§:n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön osalta niistä päättää kuitenkin yleisen osaston päällikkö.

24 §

Yleisen osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat palkkauksen maksamista ministeriön henkilöstölle opintoja tai tuomioistuinharjoittelua varten.

25 §

Mitä 21-24§:ssä on säädetty virasta ja virkamiehestä, noudatetaan soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevaan.

Virkamiesten tehtävät
26 §

Kansliapäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty, ministerin lähimpänä apuna:

1) johtaa ministeriön toimintaa;

2) sovittaa yhteen eri linjojen ja osastojen työtä;

3) seurata ja arvioida kehitystä ministeriön hallinnonalalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

4) käsitellä asiat, jotka ministeri on niiden laadun vuoksi antanut hänen käsiteltävikseen; sekä

5) ratkaista toimivaltaansa kuuluvat asiat.

Kansliapäällikkö voi pidättää käsiteltäväkseen asian, joka tämän asetuksen tai työjärjestyksen mukaan kuuluisi ministeriön muulle virkamiehelle.

27 §

Osaston päällikön tai muun yksikön päällikön tehtävänä on:

1) johtaa yksikön toimintaa ja seurata, että yksikölle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) seurata ja arvioida kehitystä yksikön toimialalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita uudistuksiksi;

3) valmistella ja esitellä tärkeimmät yksikölle kuuluvat asiat sekä asiat, jotka hän on pidättänyt käsiteltävikseen;

4) ratkaista toimivaltaansa kuuluvat asiat; sekä

5) huolehtia yksikön henkilöstön kehittämisestä.

28 §

Linjan johtajina toimivat asianomaisten osastojen päälliköt ministeriön päättämän työnjaon mukaisesti.

29 §

Kansliapäällikön, osaston päällikön tai muun virkamiehen sijaisista virkamiehen ollessa estynyt määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

30 §

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.

Asioiden valmistelu ja ratkaiseminen
31 §

Tasavallan presidentin nimittämät virkamiehet sekä ne ministeriön virkamiehet, jotka valtioneuvosto on määrännyt ylimääräisiksi esittelijöikseen, esittelevät valtioneuvostolle ja ministerille käsiteltävikseen määrätyt asiat, jollei niiden ratkaisemista ole uskottu heille.

Ministeriössä ratkaistavia asioita esittelevät myös muut 14§:ssä mainitut virkamiehet ja ne virkamiehet, joiden tehtäviin se on erikseen säädetty kuuluvaksi, tai ne virkamiehet, jotka ministeriö on määrännyt esittelijöikseen.

32 §

Kansliapäällikkö, osaston päällikkö sekä muut virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettävät 33-42§:ssä mainitut asiat. Ministeriön virkojen täyttämisestä ja muiden palvelussuhdetta koskevien asioiden ratkaisemisesta säädetään 16-25§:ssä.

Milloin asia, jonka virkamies tämän asetuksen perusteella saisi ratkaista, on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen taikka milloin siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto, ratkaisee asian ministeri.

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä ja osaston päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

33 §

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista asiassa, joka kuuluu useamman kuin yhden osaston toimialaan; sekä

2) virkavapauden myöntämistä ministeriön alaisen viraston tai laitoksen päällikölle tai johtajalle enintään yhdeksi vuodeksi sekä näiden virkojen väliaikaisen hoitajan ottamista enintään vuodeksi tai hoitamista enintään vuoden kestävän virkavapauden aikana.

Lisäksi kansliapäällikkö ratkaisee ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön yhteiseen käyttöön osoitettuja määrärahoja ja niiden jakamista osastojen ja yksiköiden käytettäväksi;

2) ulkomaille tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista työjärjestyksessä määrätylle henkilökunnalle; sekä

3) muuta ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muuten tärkeä.

34 §

Osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) osaston toimialalle osoitettujen tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen käyttämistä ja myöntämistä;

3) virkamatkamääräysten antamista osaston henkilöstölle;

4) osaston toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia sekä komitean käytettäväksi asetettuja muita varoja päätoimisen henkilökunnan palkkausta lukuunottamatta siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettavaksi;

5) yksityisille henkilöille tai yhteisöille myönnetyistä valtionavustuksista ja apurahoista annettujen tilitysten ja selostusten hyväksymistä;

6) poikkeuksen myöntämistä ministeriön tai sen alaisen viraston tai laitoksen myöntämään rakennuslainaan liitetyistä työllisyysehdoista;

7) käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden lahjoittamista yleishyödylliseen tarkoitukseen;

8) yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 20§:ssä tarkoitettuja lupia; sekä

9) alaisensa virkamiehen estyneenä ollessa asiat, jotka muutoin kuuluvat tämän ratkaistaviksi.

Lisäksi osaston päällikkö ratkaisee, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä tai sen nojalla toisin määrätä, ne ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat alaisen viraston tai laitoksen henkilöstöä ja muuta sisäistä hallintoa.

Ratkaisuvalta, joka osaston päälliköllä on 1 momentin 1 ja 3-9 kohdan sekä 2 momentin mukaan, voidaan työjärjestyksellä antaa osaston muulle virkamiehelle. Lisäksi ratkaisuvalta voidaan työjärjestyksellä siirtää alayksikön päällikölle asioissa, jotka koskevat alayksikön käytettäväksi asetettujen määrärahojen käyttämistä.

35 §

Talousjohtaja ja suunnittelupäällikkö ratkaisevat yksikössään 34§:n 1 momentin 1-3 ja 9 kohdassa mainitut asiat. Ratkaisuvalta näiden asioiden osalta voidaan työjärjestyksellä antaa yksikön muulle virkamiehelle.

36 §

Kouluosaston osastopäällikkö ratkaisee 34§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) kelpoisuustodistuksen antamista Pohjoismaissa saadun opettajankoulutuksen perusteella;

2) peruskoulun, lukion ja iltalukion viranhaltijan palvelulisää varten erityisestä syystä luettavaa aikaa;

3) lukion ja iltalukion toimintamuodon muuttamista;

4) luvan myöntämistä nelipäiväiseen työviikkoon iltalukiossa;

5) iltalukioasetuksen 12§:ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä iltalukion opetussuunnitelmaa koskevista säännöksistä;

6) luvan myöntämistä peruskoulua korvaavan koulun, yksityisen lukion ja iltalukion ylläpito-oikeuden luovuttamiseen;

7) poikkeuksen myöntämistä ala-asteen luokanopettajan viran perustamisen ja säilyttämisen edellytyksenä olevasta oppilasmäärästä;

8) peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun asetuksen 5 a ja 5 b§:ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä valtionosuuteen oikeuttavien opettajan ja oppilaskodinhoitajan virkojen lukumäärää koskevista säännöksistä; sekä

9) peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun asetuksen 5 c§:ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä lukion, sen iltalinjan ja iltalukion valtionosuuden ja -avustuksen saamisen ehdoista.

37 §

Korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäällikkö ratkaisee 34§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ylioppilaskuntien jäsenmaksujen vahvistamista;

2) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamista Suomessa suoritettuihin korkeakouluopintoihin; sekä

3) ministeriön päätöksen antamista harjoittelukouluasetuksen nojalla harjoittelukoulujen toiminnasta.

38 §

Yleisen osaston osastopäällikkö ratkaisee 34§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi;

2) ministeriön yleisiin kulutusmenoihin sekä kaluston ja laitteiden hankintaan osoitettujen jakamattomien määrärahojen käyttämistä; sekä

3) ministeriön kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista.

39 §

Työjärjestyksessä määrätty yleisen osaston yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle myönnettäviä ikälisiä tai palvelusvuosilisiä, vuosilomakorvauksia sekä muita virka- ja työehtosopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita;

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä ministeriön henkilöstöön kuuluvalle;

3) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia sekä ministeriössä tarpeellisten lomakkeiden ja muiden asiakirjojen kaavojen vahvistamista; sekä

4) sairausvakuutuslaista (364/63) ministeriölle aiheutuvia tehtäviä.

40 §

Yleisen osaston hallitussihteerit ratkaisevat ilman esittelyä asiat, jotka koskevat uskonnollisten yhdyskuntain rekisteriin tehtävää merkintää.

41 §

Talousjohtaja ratkaisee 35§:ssä tarkoitettujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat ohjeiden antamista valtionavustus- ja apurahahakemuksista, selostuksista ja tilityksistä sekä näissä käytettävien lomakkeiden ja asiakirjojen kaavojen vahvistamista.

Lisäksi talousjohtaja ratkaisee, jollei työjärjestyksessä tai tiliohjesäännössä toisin määrätä, asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

2) ministeriön henkilöstöön kuuluvalle annettua lupaa käyttää omaa autoa virkamatkoilla;

3) tileistä poistoa ministeriön ja ministeriön alaisten virastojen ja laitosten kirjanpidosta;

4) menorästin edelleen tileissä pitämistä; sekä

5) aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden määrärahasta.

42 §

Kansainvälisten asiain osaston osastopäällikkö ratkaisee 34§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) selonteon antamista Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestölle sekä muille kansainvälisille tai ulkomaisille järjestöille ja laitoksille; sekä

2) stipendien myöntämistä ulkomaalaisille vahvistetun stipendiaattivaihto-ohjelman puitteissa.

Erinäisiä säännöksiä
43 §

Työnjaosta osastojen ja yksiköiden kesken, linjojen ja osastojen sisäisestä organisaatiosta sekä linjojen välisestä yhteistyöstä annetaan täydentäviä määräyksiä ministeriön työjärjestyksessä, jonka ministeri vahvistaa.

Kansliapäällikkö määrää tarvittaessa, minkä osaston tai yksikön käsiteltäväksi jokin asia kuuluu.

Kansliapäällikkö voi määrätä ministeriön virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi sellaisenkin asian, joka muuten olisi muun virkamiehen käsiteltävä.

44 §

Mikäli tässä asetuksessa ei ole toisin säädetty, sovelletaan valtioneuvoston ohjesääntöä.

Voimaantulo
45 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriöstä 22 päivänä helmikuuta 1974 annettu asetus (171/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

46 §

Tämän asetuksen voimaan tullessa siirtyvät opetusministeriön eri osastoissa vireillä olevat asiat sille osastolle tai muulle yksikölle, jonka käsiteltäviksi ne tämän asetuksen mukaan kuuluvat.

Kumottavan asetuksen nojalla annettu työjärjestys, siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, on edelleen voimassa, kunnes tämän asetuksen nojalla annettava uusi työjärjestys tulee voimaan.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.