135/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus kirjastoasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan 21 päivänä maaliskuuta 1986 annetun kirjastoasetuksen (236/86) 1§, 11§:n 1 ja 3 momentti, 12§:n 5 kohta sekä 13 ja 14§ näin kuuluviksi:

1 §

Kirjastolautakunnan tehtävänä on:

1) johtaa, kehittää ja valvoa kunnan kirjastolaitosta;

2) antaa lääninhallitukselle vuosittain opetusministeriön määräämät tiedot kirjastolaitoksen toiminnasta; sekä

3) suorittaa muutkin tehtävät, jotka sille lain, asetuksen, johtosäännön tai asian laadun mukaan kuuluvat.

11 §

Maakuntakirjaston tehtävät opetusministeriö voi antaa kunnan kirjastolaitokselle edellyttäen, että se voi palvella tarpeeksi laajaa aluetta, että kirjastolaitoksen kokoelmat ovat määrältään ja laadultaan riittävät ja hyvin järjestetyt sekä että kunnan pääkirjastolla on tarkoitukseen sopiva huoneisto ja riittävä määrä säädetyt kelpoisuusehdot täyttävää henkilökuntaa.


Maakuntakirjaston toiminta-alueen määrää opetusministeriö.

12 §

Yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävänä on:


5) järjestää tehtäviinsä sekä kirjastotoiminnan kehittämiseen liittyviä kokouksia ja koulutustilaisuuksia;


13 §

Opetusministeriön kirjastolain (235/86) tai tämän asetuksen nojalla tekemiin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lääninhallituksen kirjastolain tai tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta niin kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

14 §

Opetusministeriö voi kuntaa kuultuaan peruuttaa kunnan kirjastolaitokselle annetun määräyksen toimia maakuntakirjastona tai yleisten kirjastojen keskuskirjastona, jos se laiminlyö sille kuuluvia tehtäviä eikä opetusministeriön asettaman määräajan kuluessa korjaa laiminlyöntiään. Vastaavasti voidaan kunnan kirjastolaitokselle annettu määräys peruuttaa muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tai jos se ei ole osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maalis>kuuta 1990.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.