126/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus tielaitoksesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään tielaitoksesta 19 päivänä tammikuuta 1990 annetun lain (47/90) 2 ja 4§:n nojalla:

Tielaitos
1 §

Tielaitoksessa on keskushallintona tiehallitus sekä sen alaisena tiepiirien muodostama aluehallinto.

Tiehallitus
2 §

Tiehallituksessa on hallinto-osasto, suunnitteluosasto ja tuotanto-osasto.

3 §

Hallinto-osastolle kuuluvat yleistä hallintoa koskevat asiat, suunnitteluosastolle tieverkkosuunnittelua ja tiensuunnittelua koskevat asiat sekä tuotanto-osastolle teiden rakentamista ja kunnossapitoa koskevat asiat.

Aluehallinto
4 §

Tielaitokselle kuuluvien tehtävien alueellista hoitamista varten maa on jaettu tiepiireihin, joiden rajat ja hallintopaikat määrää liikenneministeriö.

Tiepiiriä johtaa ja sen toiminnasta vastaa piiri-insinööri.

5 §

Tiepiiri huolehtii tienpidosta alueellaan laitoksen toimintaperiaatteiden sekä piirille asetettujen tavoitteiden ja piirin voimavarojen mukaisesti.

Pääjohtaja voi määrätä tiepiirin suorittamaan tehtäviä toisen piirin alueella.

Tielaitoksen johtokunta
6 §

Tielaitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo valtioneuvoston enintään neljän vuoden määräajaksi nimeämä johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, joista kaksi on määrättävä tielaitoksen edustavimpien henkilöstöjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Liikenneministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

7 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää tielaitoksen yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista ottaen huomioon liikenneministeriön asettamat tavoitteet;

2) päättää tielaitoksen hallinnon järjestämisestä;

3) päättää tielaitoksen tulo- ja menoarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja pitkän aikavälin suunnitelmista;

4) käsitellä tielaitoksen tavoitteiden toteutumista sekä hyväksyä laitoksen tilinpäätös;

5) päättää merkittävistä tutkimus- ja kehittämistehtävistä;

6) antaa laitoksen määräykset ja ohjeet, mikäli se ei ole siirtänyt niitä pääjohtajan tai laitoksen muun virkamiehen annettaviksi; sekä

7) käsitellä muita laitoksen kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä asioita, joiden esittelystä johtokunnalle päättää johtokunnan puheenjohtaja.

8 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä.

Johtokunnan kokouksessa päätetään asiat erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta vahvistaa tarkemmat määräykset asian käsittelystä johtokunnassa.

Tielaitoksen virkamiesjohto
9 §

Tielaitosta johtaa ja sen toiminnasta vastaa pääjohtaja apunaan ylijohtaja, johtajat ja piiri-insinöörit huomioon ottaen tielaitokselle kuuluvat tehtävät ja sille asetetut tavoitteet.

Laitoksen johtotehtävissä olevat vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

Asioiden ratkaiseminen
10 §

Tielaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) johtokunta;

2) pääjohtaja; tai

3) muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

Johtokunnassa käsiteltävät asiat ja asiat, joissa tiehallitus on valitusviranomainen, ratkaistaan esittelystä.

11 §

Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita hän ei ole siirtänyt muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Asiat, joissa tiehallitus on valitusviranomainen, pääjohtaja ratkaisee ylijohtajan, asianomaisen johtajan tai muun virkamiehen esittelystä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
12 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena tielaitoksen virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnon tuntemusta;

2) ylijohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tielaitoksen toimialaan kuuluviin tehtäviin;

3) johtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä alaan kuuluviin tehtäviin; sekä

4) piiri-insinööriltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja perehtyneisyyttä alaan kuuluviin tehtäviin.

Pääjohtajalta, ylijohtajalta, johtajalta ja piiri-insinööriltä vaaditaan myös käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Virkojen täyttäminen ja sijoittaminen sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaminen
13 §

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Ylijohtajan, johtajan ja piiri-insinöörin nimittää valtioneuvosto.

Tässä pykälässä mainitut virat täytetään haettavaksi julistamatta.

14 §

Pääjohtaja sijoittaa muut kuin 13§:ssä mainitut virat tiehallitukseen, palveluyksiköihin tai tiepiireihin.

15 §

Tiehallitukseen sijoitetut virat täyttää ja tiehallituksen työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa johtokunta, jollei tätä oikeutta ole työjärjestyksessä annettu pääjohtajalle, ylijohtajalle, johtajalle tai muulle virkamiehelle.

Palveluyksiköihin sijoitetut virat täyttää ja palveluyksikköjen työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei tätä oikeutta ole työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle.

Apulaispiiri-insinöörin nimittää johtokunta. Muut tiepiireihin sijoitetut virat täyttää ja tiepiirien työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa piiri-insinööri, jollei työjärjestyksessä ole toisin määrätty.

16 §

Tilapäisen virkamiehen ottaa se viranomainen tai virkamies, joka nimittää vastaavan vakinaisen virkamiehen, jollei työjärjestyksessä ole toisin määrätty.

Virkavapaus ja virkaatoimittavan virkamiehen ottaminen
17 §

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta liikenneministeriö. Yli vuoden kestävän virkavapauden, myöntää kuitenkin valtioneuvosto, jollei se perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Virkamiehelle, jonka nimittää valtioneuvosto, myöntää virkavapautta pääjohtaja. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin liikenneministeriö, jollei se perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Virkavapauden muille kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille tiehallituksen virkamiehille myöntää tiehallitus ja tiepiirien virkamiehille tiepiiri sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Virkavapauden myöntämisestä palveluyksikön virkamiehille määrätään työjärjestyksessä.

18 §

Viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää virkavapauden, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Pääjohtajan viran ollessa avoinna päättää viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta enintään vuodeksi liikenneministeriö ja yli vuodeksi valtioneuvosto. Muun avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottaa sama viranomainen tai virkamies, joka määrää viransijaisen, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

19 §

Pääjohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ylijohtaja. Pääjohtajan esityksestä liikenneministeriö voi määrätä hänelle myös muita sijaisia.

Ylijohtajan ja johtajan sijaisen määrää pääjohtaja.

Piiri-insinöörin sijaisena toimii apulaispiiri-insinööri ja tämänkin ollessa estynyt pääjohtajan piiri-insinöörin esityksestä määräämä virkamies.

20 §

Mitä 17 ja 18§:ssä on säädetty virkamiehistä noudatetaan soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevaan henkilökuntaan.

Erinäisiä säännöksiä
21 §

Tiehallitus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tielaitosta koskevissa asioissa.

Tielaitoksen oikeudellisten asioiden hoidosta vastaavan yksikön päälliköllä on oikeus joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen kautta valvoa laitosta koskevissa asioissa valtion etua ja oikeutta tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä ja toimituksissa sekä edustaa niissä tielaitosta.

Tiepiirin päällikkö tai hänen valtuuttamansa on oikeutettu edustamaan valtiota tiepiiriä koskevissa asioissa, joissa tiehallituksen edustaja ei esiinny.

22 §

Tielaitoksella on oikeus, jollei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty:

1) ostaa ja vuokrata maa- ja vesialueita;

2) antaa vuokralle hallintaansa kuuluvia maa- ja vesialueita ja rakennuksia sekä määrätä niistä suoritettavat vuokrat voimassa olevien säännösten rajoissa;

3) lainata tai vuokrata muille valtion virastoille ja laitoksille taikka muutoin yleishyödyllisiin tarkoituksiin ajoneuvoja, koneita, laitteita ja muita varastoesineitä, jollei niitä tarvita tielaitoksen omaan käyttöön; sekä

4) maksua vastaan tehdä ja luovuttaa ulkopuolisille toimialaansa kuuluvia töitä ja suoritteita.

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista maksuista säädetään erikseen.

23 §

Pääjohtaja antaa johtokunnan päättämissä rajoissa työjärjestyksessä tarkemmat määräykset tielaitoksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä. Työjärjestyksessä voidaan määrätä osastojen ulkopuolisista yksiköistä.

Voimaantulo
24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.