122/1990

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1990

Ympäristöministeriön päätös virvoitusjuomien ja oluen vähittäismyyntipäällysten panttiin perustuvan talteenotto- ja kierrätysjärjestelmän hyväksymisestä

Ympäristöministeriö on virvoitusjuomaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain 6§:n nojalla, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1117/89), ja olutverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain 5§:n nojalla, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1118/89), päättänyt:

1 §

Nämä sitovat määräykset koskevat virvoitusjuomaverosta annetussa laissa (870/79) tarkoitetun virvoitusjuoman ja olutverosta annetussa laissa (877/79) tarkoitetun oluen pakkaajaa ja maahantuojaa.

Virvoitusjuomasta tai oluesta, joka on pakattu vähittäismyyntipäällyksiin, jotka kuuluvat ympäristöministeriön hyväksymään panttiin perustuvaan talteenotto- ja kierrätysjärjestelmään, ei 1 momentissa mainittujen lakien mukaan ole suoritettava lisäveroa.

2 §

Virvoitusjuomaverosta annetun lain 6§:ssä ja olutverosta annetun lain 5§:ssä tarkoitetun vähittäismyyntipäällyksen panttiin perustuvan talteenotto- ja kierrätysjärjestelmän hyväksymistä haetaan ympäristöministeriöltä.

Hakemuksessa on selostettava vähittäismyyntipäällyksestä:

1) onko päällys tarkoitettu uudelleen täytettäväksi vai muutoin kierrätettäväksi;

2) pantin suuruus;

3) nimellistilavuus, paino ja materiaali;

4) arvio vuotuisesta kierrossa olevien ja käyttöönotettavien uusien päällysten määrästä;

5) miten talteenotto ja kierrätys järjestetään;

6) talteenottotavoite ja aikataulu sen saavuttamiseksi;

7) mitä virvoitusjuomaverosta annetun lain tuoteryhmän tai olutverosta annetun lain veroluokan tuotteita päällykseen on tarkoitus pakata tai tuoda siinä maahan;

8) kuinka talteenottoa ja kierrätystä seurataan; sekä

9) muut järjestelmän toimivuuden arvioimiseksi tarpeelliset seikat.

3 §

Ympäristöministeriö hyväksyy vähittäismyyntipäällyksen talteenotto- ja kierrätysjärjestelmän edellyttäen, että

1) päällyksiä otetaan talteen ja kierrätetään riittävän suuressa määrin;

2) talteenotettavat päällykset täytetään uudelleen tai hyödynnetään raaka-aineena;

3) virvoitusjuomien päällyksiä ja oluen päällyksiä voidaan yleisesti palauttaa niihin paikkoihin, joissa kyseisiä juomia myydään lukuunottamatta majoitus- ja ravitsemisliikkeitä, kioskeja ja vastaavia myyntipaikkoja;

4) päällyksen pantti on vähintään 50 penniä, jos päällyksen nimellistilavuus on 0,8 l tai sitä pienempi ja vähintään 1 markka 50 penniä, jos päällyksen nimellistilavuus on suurempi kuin 0,8 l;

5) muiden kuin uudelleentäytettävien päällysten talteenotto- ja kierrätysjärjestelmä ei olennaisesti heikennä uudelleentäytettävien päällysten talteenotto- ja kierrätysjärjestelmän toimivuutta; sekä

6) päällyksen talteenotto- ja kierrätysjärjestelmän toimivuutta seurataan.

4 §

Ympäristöministeriö voi vähittäismyyntipäällyksen talteenotto- ja kierrätysjärjestelmän hyväksymistä koskevaan päätökseen sisällyttää talteenottoa, talteenottotavoitetta ja sen aikataulua, kierrätystä, panttia, järjestelmän toimivuuden seurantaa sekä muita talteenotto- ja kierrätysjärjestelmää koskevia ehtoja.

Ympäristöministeriö voi muuttaa hyväksymistä koskevaa päätöstä, jos hyväksymisen edellytykset tai hyväksymisen ehtoihin vaikuttavat olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

5 §

Saadakseen vapautuksen lisäveron suorittamisesta pakkaajan tai maahantuojan on vaadittaessa esitettävä tässä päätöksessä tarkoitettu hyväksyminen asianomaiselle piiritullikamarille.

6 §

Jos vähittäismyyntipäällyksen talteenotto- ja kierrätysjärjestelmä on pantu toimeen olennaisesti eri tavalla kuin siitä päätettäessä on edellytetty, tai jos ympäristöministeriölle ei toimiteta vaadittuja seurantatietoja, ympäristöministeriö voi peruuttaa vähittäismyyntipäällyksen talteenotto- ja kierrätysjärjestelmää koskevan hyväksymisensä tai päättää, että hyväksyntä lakkaa. Päätös saatetaan tiedoksi tullihallitukselle.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1990. Päätöstä sovelletaan myös sellaiseen virvoitusjuoman ja oluen vähittäismyyntipäällysten talteenotto- ja kierrätysjärjestelmään, joka on ollut käytössä 1 päivänä tammikuuta 1990 sekä virvoitusjuomaan ja olueeseen, joka mainittuna päivänä tai sen jälkeen on viety valmistuspaikalta tai luovutettu tullivalvonnasta.

Siihen asti kun ympäristöministeriö tekee 3§:n mukaisen päätöksen talteenotto- ja kierrätysjärjestelmän hyväksymisestä, luetaan tällaiseksi panttiin perustuva järjestelmä, jossa päällykset otetaan talteen ja täytetään uudelleen, edellyttäen, että asianomaisiin tuoteryhmiin kuuluvista virvoitusjuomista tai oluesta ei vastaaviin myyntipäällyksiin pakattuina ole peritty virvoitusjuomaverosta ja olutverosta annettujen lakien mukaista lisäveroa vuonna 1989. Tällöin 2§:ssä tarkoitettu hakemus on jätettävä viimeistään 30 päivänä toukokuuta 1990.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1990

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Nuorempi hallitussihteeri
Tuomas Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.