111/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki elintarvikevirastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Elintarvikevalvonnan järjestämistä ja kehittämistä varten on elintarvikevirasto. Virasto on hallinnollisesti kauppa- ja teollisuusministeriön alainen.

Elintarvikeviraston tehtävänä on johtaa elintarvikkeiden sekä elintarvikelaissa (526/41) tarkoitettujen käyttö- ja kulutustarvikkeiden valvontaa siten kuin siitä tässä laissa tai muualla säädetään.

Valtioneuvosto voi antaa elintarvikevirastolle yleiseltä kannalta merkittäviä selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtäviä.

2 §

Elintarvikevirastolla on johtokunta. Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa elintarvikeviraston toimintaa ja antaa sitä varten tarpeellisia ohjeita.

Johtokunnan tehtävistä, kokoonpanosta, jäsenten määrästä ja asettamisesta säädetään tarkemmin asetuksella.

3 §

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan elintarvikevirastolle tietoja, joita virasto 1§:n 2 momentissa tarkoitettua valvonnan johtamista ja 1§:n 3 momentissa tarkoitettuja tehtäviä varten tarvitsee. Virasto voi määrätä tiedot annettaviksi myös tietojen keräämisestä huolehtivalle lääninhallitukselle.

Elintarvikevirasto voi asettaa tietojenantamisvelvollisuuden tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi asianomaisen kotipaikan lääninhallitus.

4 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Tämän lain voimaan tullessa siirtyvät elintarvikeviraston tehtäviksi:

1)elintarvikelain ja sen nojalla annettujen elintarvikkeita ja sellaisia tarvikkeita, jotka tarkoitukseensa käytettäessä joutuvat kosketukseen elintarvikkeen kanssa, kuten astiat, koneet, laitteet, välineet, rakenteet sekä myyntipäällykset ja muut pakkausmateriaalit, koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnan johto;

2)kunnan tutkimuslaitosten osalta elintarvikelain 7§:ssä tarkoitettujen määräysten antaminen ja sopimusten hyväksyminen; sekä

3)elinkeinohallitukselle kuuluvien yksittäisten lupien ja poikkeusten myöntäminen elintarvikemääräyksistä;

4)terveydenhoitolain 8 luvussa olevien elintarvikesäännösten noudattamisen valvonnan johto;

5)lihantarkastuslaissa (160/60) säädetyn lihan ja lihavalmisteiden kuljetuksen ja kaupan pitämisen valvonnan johto;

6)muiden kuin teurastamon yhteydessä toimivien tai vientiin hyväksyttävien, lihantarkastuslain 12§:n tarkoitettujen laitosten rakentamissuunnitelmien hyväksyminen ja näissä laitoksissa tapahtuvan valmistuksen valvonnan johto;

7)lihavalmisteiden merkitsemisen sekä valmistus- ja lisäaineiden käytön valvonnan johto lihantarkastuslain 12§:ssä tarkoitetuissa laitoksissa;

8)maidontarkastuslaissa (558/46) säädetyn maidon ja siitä saadun kerman maidonjalostamosta tapahtuvan kuljetuksen ja kaupan hygieenisen valvonnan johto;

9)eräistä elintarvikerasvoista annetussa laissa (1/79) tarkoitettujen myyntipäällysmerkintöjen valvonta; sekä

10)eräistä elintarvikerasvoista annetussa laissa tarkoitettujen vitamiinien lisäämisen sekä valmistus- ja lisäaineiden käytön valvonta ja laissa tarkoitettujen valmisteiden kaupan pitämisen valvonta siltä osin kuin se lain 21§:n mukaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin elintarvikeviraston virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen viraston toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Hallituksen esitys 150/89
Talousvaliok. miet. 11/89
Suuren valiok. miet. 177/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.