105/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 23§ ja 33§:n 1 ja 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 23§ 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1217/88) ja 33§:n 1 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82) ja 4 momentti 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (705/65), sekä

lisätään 33§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 30 päivänä joulukuuta 1965 ja 5 päivänä helmikuuta 1982 annetuilla laeilla, uusi 6 momentti seuraavasti:

23 §

Vakuutetulla, joka ei ole Suomen kansalainen, on oikeus saada tämän lain mukaista eläkettä, jos hän välittömästi ennen eläkkeen alkamista on yhdenjaksoisesti asunut Suomessa vähintään viisi vuotta.

Tämän lain mukaista hautausavustusta suoritetaan Suomessa asuneen ulkomaan kansalaisen kuoltua vain, jos hän oli välittömästi ennen kuolemaansa asunut Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta.

33 §

Jos Suomessa asuva henkilö, joka ei saa tämän lain mukaista eläkettä, kuolee, suoritetaan hänen jälkeensä hautausavustusta. Hautausavustuksen määrä on 2 221 markkaa. Avustus suoritetaan leskelle. Jos henkilö ei ollut naimisissa tai jos hän ja hänen puolisonsa asuivat välien rikkoutumisen vuoksi erillään, hautausavustus suoritetaan kuolinpesälle.


Hautausavustusta on haettava siten kuin asetuksella säädetään yhden vuoden kuluessa kuolinpäivästä tai muutoin oikeus sen saamiseen on menetetty. Kuolinpesän hoitajalla on oikeus hakea ja nostaa hautausavustus kuolinpesän puolesta.


Hautausavustus voidaan myöntää, kun on todennäköistä, että henkilö on kuollut, vaikka selvitystä kuolemasta ei voida esittää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Tämän lain 33§:n 1 momentissa säädetty markkamäärä vastaa virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Hallituksen esitys 173/89
Sosiaalivaliok. miet. 36/89
Suuren valiok. miet. 224/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.