87/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 6§:n 2 momentti, 12§:n 1 momentin 17 kohta, 14§, 19§:n 1 momentin 9 kohta, 28§:n 1 momentti ja 34§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6§:n 2 momentti 30 päivänä lokakuuta 1970 annetussa asetuksessa (656/70), 12§:n 1 momentin 17 kohta ja 19§:n 1 momentin 9 kohta 27 päivänä helmikuuta 1970 annetussa asetuksessa (163/70), 14§ muutettuna 23 päivänä helmikuuta 1973, 2 päivänä heinäkuuta 1973, 17 päivänä tammikuuta 1986, 29 päivänä elokuuta 1986 ja 5 päivänä toukokuuta 1989 annetuilla asetuksilla (189/73, 579/73, 25/86, 644/86 ja 396/89), 28§:n 1 momentti 4 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (929/87) ja 34§:n 1 momentti 17 päivänä kesäkuuta 1966 annetussa asetuksessa (360/66), seuraavasti:

6 §

Tasavallan presidentti voi valtioneuvoston jäseniksi kutsua, pääministeri mukaan luettuna, enintään kahdeksantoista ministeriä, jotka toimivat yhden tai useamman ministeriön päällikköinä tai käsittelevät niiden toimialaan kuuluvia asioita taikka ovat salkuttomina ministereinä.


12 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa on käsiteltävä asiat, jotka tasavallan presidentti ratkaisee valtioneuvostossa. Yleisistunnossa on niin ikään käsiteltävä säädöskokoelmassa julkaistavat valtioneuvoston päätökset sekä seuraavat valtioneuvoston ratkaistavat asiat:


17) asiat, jotka 47§:n 2 momentin mukaan on alistettava valtioneuvoston ratkaistaviksi;


14 §

Valtioneuvoston kanslia käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) tasavallan presidentin kansliaa;

2) eduskunnan kokoontumista valtiopäiville, valtiopäivien päättämistä ja muita valtiopäivistä johtuvia muodollisia toimenpiteitä;

3) kertomusta, jonka hallitus antaa toimenpiteistään eduskunnalle;

4) valtioneuvostoa ja asiain käsittelyjärjestystä valtioneuvostossa sekä tasavallan presidentin valtioneuvostossa tekemistä päätöksistä ja valtioneuvoston yleisistunnossa pidettävää pöytäkirjaa;

5) valtioneuvoston yleisistunnossa tehtävää virka- ja tuomarinvalaa sekä virka- ja tuomarinvakuutusta;

6) arvonimen antamista muulloin kuin 15§:n 1 momentin 9 kohdassa ja 20§:n 1 momentin 19 kohdassa mainituissa tapauksissa;

7) hallitusohjelman seurantaa ja kulloinkin ajankohtaisia yhteiskuntapoliittiseen suunnitteluun liittyviä tehtäviä, jotka eivät kuulu minkään ministeriön toimialaan;

8) valtioneuvoston ja ministeriöiden päätösten ja muiden asiakirjojen kääntämistä kummallekin kotimaiselle kielelle ja mahdollisuuksien mukaan ulkomaisille kielille;

9) valtioneuvostolle tulevien asiakirjojen kirjaamista ja leimalla varustettavien valtioneuvoston ja ministeriöiden toimituskirjojen luovuttamista ja lähettämistä;

10) tulopoliittista sovittelua;

11) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden turvallisuuspalvelua ja poikkeusoloihin varautumista yhteistoiminnassa ministeriöiden kanssa;

12) muita valtioneuvostossa käsiteltäviä asioita, jotka eivät kuulu minkään ministeriön toimialaan.

19 §

Valtiovarainministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:


9) valtion talonrakennustoimintaa ja virastotilojen hankintaa ja hoitoa, mikäli ne eivät kuulu muun ministeriön toimialaan, sekä valtion virastojen ja laitosten toimitilojen ja valtion rakennusmaan hankinnan ja käytön yleistä ohjausta;


28 §

Kansliapäällikön, valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön ja toimistopäällikköä ylemmän muun virkamiehen nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta. Valtioneuvoston kanslian valtiosihteerin nimittää kuitenkin tasavallan presidentti pääministerin esityksestä enintään tämän toimikaudeksi virkaa haettavaksi julistamatta.


34 §

Kansliapäälliköiden tulee valtioneuvoston kanslian valtiosihteerin puheenjohdolla valmistavasti käsitellä asioita, jotka koskevat hallitusohjelman toteutumisen edistämistä ja seurantaa, toiminnan tehostamista valtioneuvostossa, ministeriöiden yhteistoimintaa sekä niiden toiminnan yhdenmukaistamista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.