86/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 1941 annetun äitiysavustuslain (424/41) 13 a§, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (399/68),

muutetaan 13§ ja 14§, näistä 13§ sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä huhtikuuta 1949 ja 19 päivänä joulukuuta 1980 annetuilla laeilla (347/49 ja 966/80), sekä

lisätään lakiin siitä 9 päivänä helmikuuta 1945 annetulla lailla (125/45) kumotun 2§:n tilalle uusi 2§ seuraavasti:

2 §

Sen estämättä, mitä 1§:n 1 ja 3 momentissa, 3§:ssä, 5§:n 1 ja 2 momentissa, 6§:n 1 momentissa sekä 7 ja 8§:ssä on säädetty, myönnetään äitiysavustus valtion varoista ottovanhemmalle tai lapseksiottajalle, jolla on kotipaikka Suomessa, kun alle yksivuotias lapsi on lapseksiottamisesta annetussa laissa (153/85) tarkoitetulla tavalla sijoitettu lapseksiottajan luokse. Kansainvälisessä lapseksiottamisessa äitiysavustuksen saamisen edellytyksenä on lisäksi, Pohjoismaiden kansalaisten välistä lapseksiottamista lukuunottamatta, että ottovanhemmalle tai lapseksiottajalle on myönnetty lapseksiottamisesta annetun lain 25§:n 1 momentissa tarkoitettu lapseksiottamisasioiden lautakunnan lupa.

Ottovanhemman tai lapseksiottajan, joka haluaa saada äitiysavustuksen, on haettava sitä ennen kuin lapsi saavuttaa yhden vuoden iän. Äitiysavustus haetaan hakijan kotipaikkakunnan sosiaalilautakunnalta, joka myöntää ja suorittaa avustuksen. Äitiysavustukseen oikeutetun puolesta on hänen aviopuolisonsa tai muu läheinen omaisensa oikeutettu ilman erityistä valtuutusta hänen asiamiehenään tekemään hakemuksen.

Jos äitiysavustus ilman laillista estettä jätetään nostamatta 14 kuukauden kuluessa lapsen syntymästä, on oikeus avustuksen saamiseen menetetty.

13 §

Muutoksenhausta tässä laissa tarkoitetuissa asioissa on voimassa, mitä sosiaalihuoltolain (710/82) 7 luvussa on säädetty, jollei jäljempänä toisin säädetä.

14 §

Lääninoikeuden tämän lain nojalla antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 176/89
Sosiaalivaliok. miet. 26/89
Suuren valiok. miet. 161/89

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.