73/1990

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1990

Valtioneuvoston päätös pellon metsityspalkkioista vuonna 1990

Valtioneuvosto on maataloustuotannon tasapainottamisesta 22 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1261/89) 6, 23 ja 26§:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Palkkion perusteet

Maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/89), jäljempänä tasapainottamislaki, 14§:ssä tarkoitettuna tasapainottamispalkkiona voidaan maksaa pellon metsityspalkkioita vuonna 1990 hyväksyttyjen hakemusten perusteella.

Palkkiota voidaan maksaa viljellyksi katsotun pellon metsityksestä, joka peltoalueen omistajan hakemuksesta on hyväksytty palkkioon oikeuttavaksi.

2 §
Viljellyksi katsottu pelto

Viljellyksi katsottuna peltona pidetään pelto, jolta on edellisen kasvukauden aikana korjattu sato taikka jota on hoidettu kesantona tai viljeltynä laitumena.

Viljellyksi katsottuna peltona voidaan pitää myös pelto, jota koskee:

1)tasapainottamislain 9§:ssä tarkoitettu sopimus maataloustuotannon vähentämisestä tai 10§:ssä tarkoitettu kesannoimissopimus;

2)maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain (81/83) 3 tai 3 a§:ssä tarkoitettu maataloustuotannon vähentämissopimus tai 8§:ssä tarkoitettu pellon kesannoimissopimus;

3)maataloustuotannon ohjaamisesta annetun lain (446/77) mukainen tuotannonmuutossopimus; tai

4)luopumiseläkelain (16/74) mukainen viljelemättömyyttä tai pellon metsittämistä koskeva sitoumus.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua peltoa pidetään viljellyksi katsottuna peltona sopimuksen tai sitoumuksen voimassaolon ajan sekä kahden vuoden ajan sen voimassaolon päättymisestä lukien.

Viljellyksi katsottuna peltona pidetään lisäksi kahden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä lukien pelto, jota on koskenut pellon käytön rajoittamisesta annetun lain (216/69) mukainen pellonvaraussopimus.

3 §
Palkkion määrä

Metsityspalkkiota maksetaan eri maatalouspiirien alueilla seuraavasti:

Maatalouspiiri Palkkio markkaa/hehtaari
Helsingin 9 600
Turun 9 600
Porin 9 100
Hämeenlinnan 9 100
Kouvolan 8 200
Mikkelin 7 600
Tampereen 8 200
Seinäjoen 8 200
Vaasan 7 600
Ylivieskan 7 600
Jyväskylän 7 600
Kuopion 7 600
Joensuun 7 100
Kajaanin 7 100
Oulun 7 100
Lapin 6 400

Jos metsitettävää peltoa koskee maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain 3 a§:ssä tai maataloustuotannon vähentämissopimuksista vuonna 1990 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (72/90) tarkoitettu maataloustuotannon vähentämissopimus ja jos metsittäminen tapahtuu kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana, palkkio maksetaan kaksinkertaisena.

Jos metsitykseen ei myönnetä metsänparannuslaissa (140/87) tarkoitettua lainaa, palkkion lisäksi maksetaan metsityspalkkioihin käytettävissä olevista varoista korvausta metsittämisestä aiheutuvista kustannuksista 1 200 markkaa hehtaaria kohden.

4 §
Palkkion hakeminen

Metsityksen hyväksymistä koskeva hakemus jätetään sille maatalouspiirille, jonka toimialueella maatilan talouskeskus tai jos maatilalla ei ole talouskeskusta, pelto sijaitsee. Hakemus voidaan jättää vastaavasti talouskeskuksen tai pellon sijaintikunnan maatalouslautakunnalle tai sille metsälautakunnalle, jonka toimintapiirissä talouskeskus tai pelto sijaitsee.

Metsityksen hyväksymisestä päättää 1 momentissa tarkoitettu maatalouspiiri.

Maatilahallitus antaa tarkemmat määräykset metsityksen hyväksymistä koskevasta hakemismenettelystä.

5 §
Hakemuksen käsittely

Maatalouspiirin on ennen metsityksen hyväksymistä koskevan asian ratkaisemista hankittava hyväksymisen edellytyksistä lausunto 4§:ssä tarkoitetulta maatalouslautakunnalta ja metsälautakunnalta. Jos hakemus on jätetty maatalouslautakunnalle tai metsälautakunnalle, lautakunnan on toimitettava hakemus ja lausuntonsa metsityksen hyväksymisen edellytyksistä maatalouspiirille.

Metsityksen hyväksymistä koskevan hakemuksen johdosta annettu maatalouspiirin päätös on lähetettävä tiedoksi metsälautakunnalle.

6 §
Metsityksen aloittaminen

Metsitystä ei saa aloittaa ennen metsityksen hyväksymistä koskevan asian ratkaisemista.

7 §
Palkkion maksaminen

Maatalouspiiri maksaa metsityspalkkion kahdessa erässä, joista ensimmäinen on suuruudeltaan puolet 3§:n 1 ja 2 momentin nojalla määräytyvästä palkkiosta. Saman pykälän 3 momentissa tarkoitettu korvaus maksetaan ensimmäisen erän yhteydessä. Korvauksesta on muutoin voimassa, mitä tasapainottamislaissa on säädetty viljellyksi katsotun pellon metsittämiseen maksettavista tasapainottamispalkkioista ja tässä päätöksessä määrätty metsityspalkkiosta.

Ensimmäinen erä palkkiosta maksetaan, kun metsälautakunta on todennut metsityksen hyväksyttävästi suoritetuksi. Metsälautakunnan tulee ilmoittaa maatalouspiirille, että maksamisen edellytykset ovat olemassa.

Jälkimmäinen erä palkkiosta maksetaan aikaisintaan kahden vuoden kuluttua ensimmäisen erän maksamisesta. Jälkimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, että taimikon hoitoa ei ole laiminlyöty. Metsälautakunnan on toimitettava maatalouspiirille lausunto siitä, ovatko maksamisen edellytykset olemassa.

8 §
Palkkion jaksottaminen

Edellä 3§:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa palkkio saadaan maksaa myös neljässä erässä siten, että molemmista 7§:n nojalla suoritettavista eristä puolet maksetaan 7§:n mukaisen maksuajankohdan jälkeen palkkion saajan valitsemana ajankohtana, kuitenkin viimeistään yhden vuoden kuluttua kysymyksessä olevan erän jo suoritetun osuuden maksamisesta lukien.

9 §
Takaisinperintä

Maatalouspiiri voi periä palkkion takaisin valtiolle, jos metsitetty pelto otetaan viljelykseen aikaisemmin kuin kahdeksan vuoden kuluttua siitä lukien, kun metsitys on todettu hyväksyttävästi suoritetuksi.

10 §
Varojen ohjaus

Maatilahallitus määrää maatalouspiireille kiintiöt, joiden rajoissa palkkioon oikeuttavia metsityksiä saadaan hyväksyä.

11 §
Tarkemmat määräykset

Maatilahallitus antaa tarkemmat määräykset tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Erikoistutkija
Seppo Hassinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.