63/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Asetus indeksilain soveltamislautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan indeksilain soveltamislautakunnasta 10 päivänä tammikuuta 1986 annetun asetuksen (17/86) 2-5§,

sellaisena kuin niistä 5§ on 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa asetuksessa (217/89), sekä

lisätään 1§:ään uusi 2-4 momentti seuraavasti:

1 §

Indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa annetussa laissa (1190/89) edellytettyä työ-, virka- ja toimiehtosopimusten tarkastusta ja valvontaa suoritettaessa lautakunnassa on 1 momentissa mainittujen jäsenten lisäksi kuusi muuta jäsentä (lisäjäsen). Lisäjäsenten tulee olla perehtyneitä työ- tai virkasuhteisiin.

Lisäjäsenistä kaksi määrätään työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen, kaksi työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen, yksi valtiovarainministeriön, kunnallisen työmarkkinalaitoksen, evankelis-luterilaisen kirkon ja yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskuntien sekä yksi valtion virkamiesten, kunnallisten ja kirkollisten viranhaltijain ja yksityisten valtionapulaitosten palveluksessa olevien toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen esityksestä. Kullekin lisäjäsenelle määrätään henkilökohtainen varajäsen samalla tavalla. Jotta esitys otettaisiin huomioon, siinä on mainittava kaksi ehdokasta lisäjäseneksi ja kaksi ehdokasta varajäseneksi. Esitykseen on liitettävä selvitys ehdokkaiden suostumuksesta tehtävään.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja asioita käsittelemään lautakunta asettaa keskuudestaan jaoston, johon kuuluu puheenjohtaja, jäsen, joka toimii varapuheenjohtajana ja kerrallaan kaksi lisäjäsentä. Puheenjohtajana toimii lautakunnassa työoikeuden asiantuntemusta edustava jäsen. Tarkastettaessa yksityisen sektorin työehtosopimuksia, lisäjäseninä ovat, mikäli mahdollista, niiden keskusjärjestöjen esityksestä määrätyt lisäjäsenet, joihin kulloinkin käsillä olevan työehtosopimuksen tehneet kuuluvat jäseninä. Tarkastettaessa julkisyhteisöjen työ- tai virkaehtosopimuksia taikka yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuksia, lisäjäseninä ovat virkasuhteisiin perehtyneet lisäjäsenet.

2 §

Lautakunta ja jaosto kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä, jollei 4 momentista muuta johdu.

Jaosto on päätösvaltainen vain täysilukuisena.

Jos jaostossa käsitelty asia on 3§:n 3 momentissa [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1990), alkuperäinen sanamuoto kuului: 3§:n 2 momentissa ] tarkoitetulla tavalla saatettu lautakunnan käsiteltäväksi, on lautakunta päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet 1§:n 1 momentissa tarkoitetuista jäsenistä ja kerrallaan kaksi lisäjäsentä.

3 §

Lautakunnassa tai sen jaostossa käsiteltävät asiat valmistelevat ja esittelevät lautakunnan tai jaoston ottamat sihteerit.

Milloin asiaa lautakunnassa tai sen jaostossa päätettäessä ilmenee eriäviä mielipiteitä, päätetään asia äänestämällä samaa menettelyä noudattaen kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

Milloin jaostossa käsiteltävässä asiassa ilmenee olennaisesti eriäviä mielipiteitä tai asia on periaatteellisesti laajakantoinen, voi jaoston puheenjohtaja saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunnalla ja sen jaostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita.

Lausunnon ja päätöksen allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa asian esitellyt sihteeri.

4 §

Lautakunnalle osoitetut lausuntopyynnöt ja työ-, virka- ja toimiehtosopimusten jäljennökset toimitetaan valtiovarainministeriön kirjaamoon.

5 §

Lautakunnan ja sen jaoston puheenjohtajalle, jäsenille, sihteereille ja asiantuntijoille maksetaan palkkiota ja korvataan matkakustannukset sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.