46/1990

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1990

Puolustusministeriön päätös Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta

Puolustusministeriö on puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain 2 a§:n, sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa (572/88), ja Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun asetuksen (1069/89) 1, 7, 20 ja 27§:n nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset määräykset

1 §

Suomen aluetta on valvottava ja sen alueellinen koskemattomuus turvattava kaikissa olosuhteissa ja tarvittaessa voimakeinoja käyttäen.

2 §

Ennen voimakeinojen käyttämistä valvontaviranomaisen on huomautettava rikkomuksesta taikka annettava varoitus sekä tarvittaessa tehostettava sitä varoitustulella. Itsepuolustustarkoituksessa ja sellaista vihamielistä toimintaa vastaan, josta aiheutuu välitön uhka valtakunnan turvallisuudelle, saadaan voimakeinoja kuitenkin käyttää välittömästi ilman niiden käyttöä edeltävää huomautusta, varoitusta ja varoitustulta.

3 §

Huomautus ja varoitus on olosuhteiden mukaan annettava viestintävälineellä, suullisesti tai kirjallisesti taikka kansainvälisin merkein. Jollei varoituksen antaminen näin ole mahdollista, voidaan se antaa suorittamalla uhkaava tai hyökkäävä liike taikka varoitustulella.

Varoitus sukelluksissa olevalle sukellusveneelle annetaan aluemerellä varoituspanoksilla ja sisäisillä aluevesillä varoituspanoksilla ja syvyyspommeilla siten, että kohde ei todennäköisesti vaurioidu. Varoituksen tehostamiseksi käytettävä varoitustuli annetaan ensisijaisesti syvyyspommeilla tai -ammuksilla siten, että kohde ei todennäköisesti vaurioidu.

4 §

Valvontaviranomaisen on ennen voimakeinoihin turvautumista varmistauduttava siitä, että se, johon voimakeinoja tullaan kohdistamaan, on selvästi rikkonut voimassa olevia valtakunnan alueellista koskemattomuutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä, ja että rikkojan olisi pitänyt havaita ja ymmärtää hänelle annettu ohje, käsky tai kielto.

5 §

Valvontaviranomaiselle kuuluvaa huomautuksen ja varoituksen antamista sekä voimakeinojen käyttöä koskevaa päätösvaltaa käytetään siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Asianomainen esimies ja ylempi viranomainen voivat tilanteen niin vaatiessa yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, joka tämän päätöksen mukaan muuten kuuluisi heidän alaiselleen viranomaiselle tai virkamiehelle.

6 §

Valtakunnan alueellista koskemattomuutta valvottaessa ja turvattaessa jokainen valvontaviranomainen johtaa oman henkilöstönsä toimintaa Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen (1069/89; aluevalvonta-asetus) ja tämän päätöksen mukaisesti ollen yhteistoiminnassa muiden valvontaviranomaisten kanssa.

2 luku

Toiminta Suomen vesialueilla

7 §

Alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen päämääränä on valvoa valtakunnan merirajalla ja aluemeren ulkorajalla sekä niiden läheisyydessä tapahtuvaa meriliikennettä ja muuta toimintaa sellaisin järjestelyin, jotka mahdollistavat alueellisen koskemattomuuden loukkausten ehkäisemisen, paljastamisen ja selvittämisen.

Muualla Suomen vesialueilla alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen päämääränä on valtakunnan sotilaallista turvallisuutta vaarantavan toiminnan estäminen.

8 §

Suomen alueelle tulevaa alusta, jota ei voida ulkoisten tuntomerkkien tai muulla perusteella tunnistaa valtionalukseksi, pidetään kauppa-aluksena kunnes se voidaan tunnistaa joksikin muuksi.

Jokaista vedenalaista tunnistamatonta alusta pidetään sota-aluksena, kunnes se voidaan tunnistaa joksikin muuksi.

Pinta-asemassa oleva sukellusvene rinnastetaan pinnalla kulkevaan valtionalukseen.

Periskooppisyvyydessä olevaa sukellusvenettä kohtaan toimitaan kuten sukelluksissa olevan sukellusveneen osalta on määrätty.

9 §

Suomen aluemerelle muutoin kuin viattomassa kauttakulussa saapuneelle valtionalukselle on huomautettava, että se on Suomen aluevesillä, sekä kehotettava sitä viipymättä poistumaan samaa tai osoitettua muuta reittiä. Jos alus ei kehotuksesta huolimatta noudata valvontaviranomaisen poistumiskäskyä tai määräyksiä, sille on annettava varoitus, jota on tarvittaessa tehostettava varoitustulella. Samoin on meneteltävä hädässä Suomen alueelle saapuneen valtionaluksen suhteen, jos alus ei poistu Suomen alueelta vaikka sen saapumisen aiheuttanut syy on lakannut.

Jollei alus varoituksen ja sen tehostamisenkaan jälkeen noudata poistumiskäskyä, on se tutkimista varten pysäytettävä ja asiasta viipymättä ilmoitettava puolustusministeriölle.

Mikäli puolustusministeriö ei anna muunlaista menettelyohjetta, tulee asianomaisen valvontaviranomaisen tässä päätöksessä tarkoitettuja voimakeinoja käyttäen ryhtyä toimenpiteisiin aluksen pakottamiseksi poistumaan Suomen alueelta.

10 §

Jos ulkomainen alus harjoittaa Suomen aluevesillä aluevalvonta-asetuksen 3§:ssä kiellettyä tai 5§:ssä tarkoitettua vihamielistä toimintaa tai jos valtionalus on saapunut Suomen sisäisille aluevesille ilman aluevalvonta-asetuksen 10§:ssä säädettyä lupaa, alus on asian tutkimista varten pysäytettävä ja sen poistuminen estettävä tarvittaessa tässä päätöksessä tarkoitettuja voimakeinoja käyttäen. Asiasta on viipymättä ilmoitettava puolustusministeriölle.

11 §

Huomautuksen ja varoituksen antamisesta samoin kuin jo annetun varoituksen tehostamisesta varoitustulella päättää aluksen, linnakkeen tai ilma-aluksen päällikkö.

Rajavartio-, poliisi-, ja tullimiehellä samoin kuin valvontatehtäviä suorittavalla merenkulkulaitoksen ja ilmailuhallinnon virkamiehellä on sama oikeus kuin edellä 1 momentissa tarkoitetulla päälliköllä.

12 §

Voimakeinojen käytöstä ja muista toimenpiteistä huomautuksen, varoituksen ja varoitustulen jälkeen päättää puolustusministeriö.

Voimakeinojen käytöstä itsepuolustustarkoituksessa ja sellaista vihamielistä toimintaa vastaan, josta aiheutuu välitön uhka valtakunnan turvallisuudelle, päättää kuitenkin 11§:ssä tarkoitettu virkamies.

13 §

Valtionaluksen tarkastamisesta päättää puolustusministeriö. Tarkastus saadaan kuitenkin toimittaa ilman puolustusministeriön määräystä, jos aluksen päällikkö antaa siihen suostumuksensa taikka jos asia ei valtakunnan turvallisuuden vuoksi siedä viivytystä.

3 luku

Toiminta Suomen ilmatilassa

14 §

Alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen päämääränä valtakunnan ilmatilassa on valvoa Suomen alueella ja sen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa ilmaliikennettä ja muuta toimintaa sellaisin järjestelyin, jotka mahdollistavat alueellisen koskemattomuuden loukkausten ehkäisemisen, paljastamisen ja selvittämisen.

15 §

Jokaista Suomen ilmatilaan tulevaa tunnistamatonta ilma-alusta pidetään sotilasilma-aluksena, kunnes se voidaan tunnistaa joksikin muuksi.

Miehittämätöntä ilma-alusta pidetään aina sotilasilma-aluksena.

16 §

Jos valtionilma-alus ylittää valtakunnan rajan luvatta, on valvontaviranomaisen annettava sille huomautus sekä vaadittava sitä poistumaan Suomen alueelta. Valvontaviranomaisen on aina ilmoitettava tapauksesta asianomaiselle sotilas- tai rajavartioviranomaiselle.

17 §

Jos laillisesti Suomen ilmatilaan saapuva tai Suomessa jo oleva valtionilma-alus poikkeaa lentosuunnitelman mukaiselta lentoreitiltä, on valvontaviranomaisen annettava sille huomautus sekä vaadittava sitä heti palaamaan reitille.

18 §

Hädässä Suomen alueelle tullut tai lentosuunnitelman mukaiselta lentoreitiltä poikennut valtionilma-alus on johdettava ja mahdollisuuksien mukaan saatettava lähimmälle sopivalle lentopaikalle. Asiasta on heti ilmoitettava puolustusministeriölle, joka päättää avustustoimenpiteiden lisäksi tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

19 §

Jos valtionilma-alus on ilman asianomaista lupaa laskeutunut Suomen alueelle, on sen poistuminen estettävä käyttäen tarvittaessa tässä päätöksessä tarkoitettuja voimakeinoja. Asiasta on heti ilmoitettava puolustusministeriölle, joka päättää jatkotoimenpiteistä.

20 §

Jos ilma-alus ei Suomen ilmatilassa lentäessään noudata valvontaviranomaisen antamia määräyksiä tai on syytä epäillä, että se harjoittaa alueellista koskemattomuutta loukkaavaa toimintaa, on sitä vaadittava heti laskeutumaan antamalla sille laskeutumiskäsky.

Laskeutuneen ilma-aluksen ja siinä olevien henkilöiden maasta poistuminen on estettävä, kunnes asiassa on saatu asianomaisen viranomaisen ratkaisu.

21 §

Jos ilma-alus ei noudata annettua huomautusta tai käskyä, annetaan sille varoitus.

Jos ilma-alus ei varoituksen jälkeen ohjailullaan tai muulla toimenpiteellä osoita noudattavansa käskyä, tehostetaan varoitusta varoitustulella.

22 §

Huomautuksen ja varoituksen antamisesta samoin kuin jo annetun varoituksen tehostamisesta varoitustulella päättää 11§:ssä tarkoitettu virkamies.

23 §

Voimakeinojen käytöstä ja muista toimenpiteistä on voimassa, mitä 12§:ssä on määrätty.

24 §

Valtionilma-aluksen tarkastamisesta päättää puolustusministeriö. Tarkastus saadaan kuitenkin toimittaa ilman puolustusministeriön määräystä, jos ilma-aluksen päällikkö antaa siihen suostumuksensa taikka jos asia ei valtakunnan turvallisuuden vuoksi siedä viivytystä.

25 §

Jos ilma-alus ryhtyy Suomen ilmatilassa vihamieliseen tekoon joko valtakunnan alueella tai sen ulkopuolella olevaa kohdetta vastaan, on sen toiminta estettävä voimakeinoja käyttäen.

26 §

Suomen alueella lentävä ohjus tai muu miehittämätön, sotilaallisiin tarkoituksiin käytettävä ilma-alus on pyrittävä tuhoamaan.

4 luku

Toiminta Suomen maa-alueella

27 §

Alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen päämääränä valtakunnan maarajalla on ehkäistä, paljastaa ja selvittää ulkomaalaisten sotilashenkilöiden sekä ulkomaisten sotilasosastojen ja sotilasajoneuvojen tekemät alueellisen koskemattomuuden loukkaukset.

Muualla Suomen maa-alueella alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen päämääränä on valtakunnan sotilaallista turvallisuutta vaarantavan toiminnan estäminen.

28 §

Jos sotilashenkilö, sotilasosasto tai sotilasajoneuvo tavataan luvatta ylittämässä valtakunnan rajaa, on asianomaiselle annettava tästä huomautus ja käsky viivytyksettä palata takaisin. Mikäli valvontaviranomaisen käskyä ei noudateta, rajanylittäjä voidaan ottaa kiinni käyttäen tarvittaessa voimakeinoja.

Muualla Suomen alueella tavattu 1 momentissa tarkoitettu luvatta maahan tullut on aina otettava kiinni.

29 §

Jos Suomen alueella oleva sotilashenkilö, sotilasosasto tai muu aseistettu joukko syyllistyy Suomelle vihamieliseen tekoon, asianomainen on otettava kiinni käyttäen tarvittaessa voimakeinoja.

30 §

Huomautuksen ja varoituksen antamisesta samoin kuin jo annetun varoituksen tehostamisesta varoitustulella päättää puolustusvoimien osalta vartiomies tai vanhin paikalla oleva päällikkö- tai johtajatehtävään nimetty virkamies ja muiden valvontaviranomaisten osalta 11§:n 2 momentissa tarkoitettu virkamies.

31 §

Voimakeinojen käytöstä varoituksen ja varoitustulen jälkeen yksittäistä henkilöä tai ajoneuvoa vastaan päättää 30§:ssä tarkoitettu vartiomies tai virkamies.

Voimakeinojen käytöstä ja muista toimenpiteistä sotilas- ja ajoneuvo-osastoa vastaan on voimassa, mitä 12§:ssä on määrätty, kuitenkin siten, että 12§:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa asiasta päättää 30§:ssä tarkoitettu vartiomies tai virkamies.

5 luku

Toiminta kansainvälisillä >vesialueilla ja kansainvälisessä ilmatilassa

32 §

Alueloukkauksen uhkan ollessa ilmeinen, on valvontaviranomaisen annettava kyseiselle kohteelle huomautus. Päätöksen huomautuksen antamisesta tekee 11§:ssä tarkoitettu virkamies.

33 §

Alueellisen koskemattomuuden loukkaukseen Suomen alueella syyllistyneen aluksen välitöntä takaa-ajoa saadaan sen kiinniottamiseksi jatkaa kansainvälisellä vesialueella. Takaa-ajosta on välittömästi ilmoitettava puolustusministeriölle, joka päättää jatkotoimenpiteistä kuultuaan tarvittaessa ulkoasiainministeriötä.

34 §

Valvontaviranomainen saa käyttää voimakeinoja itsepuolustukseksi suojellakseen itseään, Suomen aluetta taikka Suomen alueella olevaa kohdetta tai kansainvälisellä vesialueella taikka sen yläpuolella olevassa ilmatilassa olevaa suomalaista kohdetta aloitettua aseellista tai muuta vastaavaa toimintaa vastaan. Päätöksen itsepuolustuksesta tekee 11§:ssä tarkoitettu virkamies.

35 §

Aluevalvonnasta annettujen säännösten ja määräysten vastaisesta toiminnasta, joka kohdistuu Suomeen kansainväliseltä vesialueelta taikka sen yläpuolella olevasta ilmatilasta on ilmoitettava puolustusministeriölle, joka päättää mahdollisista toimenpiteistä kuultuaan tarvittaessa ulkoasiainministeriötä.

6 luku

Täydentävät määräykset

36 §

Puolustusministeriö antaa tarvittaessa tätä päätöstä täydentäviä yleisohjeita ja voi yksittäistapauksissa antaa tästä päätöksestä poikkeavia toimintaohjeita.

Pääesikunta ja rajavartiolaitoksen esikunta antavat tätä päätöstä täydentävät ohjeet maa-, meri- ja ilmavalvonnasta.

37 §

Valvontaviranomaiset antavat tarvittaessa tätä päätöstä täydentävät toimintaohjeet alaisilleen valvontaelimille.

38 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990. Sillä kumotaan puolustusministeriön 3 päivänä joulukuuta 1964 valtakunnan alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta antamat yleiset ohjeet niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1990

Puolustusministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos, toimistopäällikkönä
Pekka Pitkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.