Säädökset alkuperäisinä: 1990

1399/1990
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
1398/1990
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1991 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1397/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maakaasuinvestointeihin annettavien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
1396/1990
Valtioneuvoston päätös ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin suoritettavasta valtionavustuksesta
1395/1990
Valtioneuvoston päätös Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista perittävistä maksuista
1394/1990
Verohallituksen päätös vuonna 1991 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1393/1990
Asetus lapsen elatuksen turvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1392/1990
Asetus eroraha-asetuksen muuttamisesta
1391/1990
Asetus poliisin erään viran perustamisesta
1390/1990
Laki lukiolain 36 g§:n muuttamisesta
1389/1990
Laki peruskoululain 62 g§:n muuttamisesta
1388/1990
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
1387/1990
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1386/1990
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 5 ja 7§:n muuttamisesta
1385/1990
Verohallituksen päätös työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa
1384/1990
Asetus eräistä opetusministeriön hallinnonalan virkajärjestelyistä
1383/1990
Asetus ammatillisten opettajakorkeakoulujen, ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen ja valtion ammatillisten oppilaitosten suoritteista perittävistä maksuista
1382/1990
Asetus oppisopimusasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1381/1990
Asetus oppisopimusasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen 19§:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1380/1990
Asetus koulutussopimuksen perusteella työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta
1379/1990
Laki oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 28§:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1378/1990
Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain 17§:n muuttamisesta
1377/1990
Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2§:n muuttamisesta
1376/1990
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta
1375/1990
Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 24§:n muuttamisesta
1374/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 58§:ssä säädetyn maksun suuruudesta
1373/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös isyyslaissa (700/75) sekä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetussa laissa (702/75) tarkoitettujen oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
1372/1990
Valtioneuvoston päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
1371/1990
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
1370/1990
Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1369/1990
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
1368/1990
Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä
1367/1990
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1366/1990
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
1365/1990
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1364/1990
Laki yksityisen työnantajan kansaneläkemaksun poikkeuksellisesta alentamisesta vuonna 1991
1363/1990
Valtiovarainministeriön päätös taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1362/1990
Asetus asunto-olojen kehittämisrahaston lainanottovaltuuksista vuonna 1991
1361/1990
Asetus valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisten liikelaitosten lainanottovaltuuksista vuonna 1991
1360/1990
Asetus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1359/1990
Asetus kauppakorkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
1358/1990
Asetus eräiden korkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
1357/1990
Laki Vaasan yliopistosta
1356/1990
Laki Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
1355/1990
Laki Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta annetun lain muuttamisesta
1354/1990
Laki ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen yhteensovittamisesta
1353/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutupiireistä
1352/1990
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
1351/1990
Laki tullitariffilain liitteinä olevien tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.