1369/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Asetus asuntojen perusparantamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan asuntojen perusparantamisesta 30 päivänä marraskuuta 1979 annetun asetuksen (844/79) 37§,

muutetaan 5§:n 1 ja 3 momentti, 16§:n 1 momentti, 26§:n johdantokappale, 27§:n 1 momentti ja 32 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 16§:n 1 momentti ja 27§:n 1 momentti 31 päivänä tammikuuta 1985 annetussa asetuksessa (119/85), sekä

lisätään 20 a§:ään, sellaisena kuin se on 12 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa (195/82), uusi 3 momentti seuraavasti:

5 §

Asuntohallituksen tai milloin kunta myöntää lainan, kunnan on hankittava enintään kaksi asuntoa käsittävää asuinrakennusta koskevasta lainahakemuksesta maatalouspiirin lausunto, jos rakennus on sellaisella tilalla tai alueella:

1) johon kuuluu enemmän kuin kaksi hehtaaria maatalousmaata tai jonka metsämaan vuotuinen puuntuotto on vähintään 150 kuutiometriä laskettuna siten kuin maatila-asetuksen 45§:n 1 momentissa on säädetty;

2) jonka hankkimista tai rakentamista varten on maatilalain (188/77) nojalla myönnetty lainaa; tai

3) jonka omistaja tai haltija harjoittaa kalastusta, poronhoitoa tai muuta sellaista maa- tai metsätalouden ohella harjoitettavaa taloudellista toimintaa.


Edellä 1 momentissa tarkoitetun lausunnon antaa se maatalouspiiri, jonka alueella lainoituksen kohteena oleva rakennus sijaitsee. Lausunnossa on mainittava, voidaanko rakennuksen perusparantaminen lainoittaa maatilalain nojalla.

16 §

Asuntojen perusparantamisesta annetun lain 22§:n 3 momentissa tarkoitetun merkinnän tekemistä ja muuttamista varten on asuntohallituksen tai, jos lainan myöntää kunta, kunnan viranomaisen tehtävä ilmoitus asianomaiselle kiinteistötuomarille tai tuomiokunnan tuomarille ja lain 14§:n 2 momentissa tarkoitetun yhtiön hallitukselle. Hallituksen on tehtävä viipymättä merkintä osakekirjoihin ja osakeluetteloon.


20 a §

Jos ylimääräinen lyhentäminen johtuu yksittäisen asunnon lainaosuuden maksamisesta takaisin, on maksamatta jäävälle pääomalle laadittava uusi lyhennyssuunnitelma alkuperäistä takaisinmaksuaikaa lyhentämättä.

26 §

Perusparannuslainaa koskevaan velkakirjaan on otettava ehto, jonka mukaan laina voidaan sen lisäksi, mitä asuntojen perusparantamisesta annetussa laissa on säädetty, irtisanoa osaksi tai kokonaan heti maksettavaksi:


27 §

Kunnan viranomainen päättää myöntämänsä, muun kuin asuntohallituksen hyväksymistä edellyttävän perusparannuslainan irtisanomisesta. Perusparannuslainan irtisanomisesta muutoin päättää asuntohallitus.


32 §

Tehdessään 1 momentissa tarkoitettuja tarkastuksia ja katselmuksia on niihin oikeutetuilla henkilöillä oikeus tarkastaa tarvittavat tili- ja muut asiakirjat. Lainan saaja on velvollinen vaadittaessa toimittamaan tili- ja muut asiakirjat edellä mainittujen henkilöiden tarkastettavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Asetuksen 20 a§:n 3 momenttia sovelletaan myös niissä tapauksissa, joissa lainaosuus on maksettu takaisin ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Asetuksen voimaantulon jälkeen myönnettäviin ensisijaisiin lainoihin sovelletaan ensisijaisia lainoja koskevia säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.