1341/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain 2 ja 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tappiontasauksesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (362/68) 2§:n 1 ja 3 momentti sekä 4§:n 1 momentti,

näistä 2§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (976/79), näin kuuluvaksi:

2 §

Valtionverotuksessa tarkoitetaan tappiolla sitä määrää, jolla verovelvollisen eri tulolähteiden tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden vähennysten, vähennyskelpoisten oikaisuerien ja ylijäämänpalautusten sekä vähennyskelpoisten korkojen sekä indeksi- ja kurssitappioiden yhteismäärä verovuonna (tappiovuonna) ylittää hänen eri tulolähteistä saamiensa veronalaisten tulojen yhteismäärän. Jos verovelvollinen harjoittaa maatilataloutta, tarkoitetaan tappiolla kuitenkin edellä mainittua määrää vähennettynä sillä määrällä, jolla maatilatalouden tulolähteen edellä mainittujen vähennyskelpoisten erien yhteismäärä tappiovuonna ylittää saman tulolähteen veronalaisten tulojen yhteismäärän. Valtionverotuksessa maatilatalouden tappiolla tappiontasauksessa tarkoitetaan sitä määrää, jolla tulolähteen tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden vähennysten, vähennyskelpoisten oikaisuerien ja ylijäämänpalautusten sekä vähennyskelpoisten korkojen sekä indeksi- ja kurssitappioiden yhteismäärä tappiovuonna ylittää saman tulolähteen veronalaisten tulojen yhteismäärän 10 000 markkaa ylittävällä määrällä.


Verovelvollisen kokonaistulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa vähennettävät eläkevakuutusmaksut rinnastetaan tämän pykälän 1 ja 2 momenttia sovellettaessa niissä mainittuihin vähennyksiin. Verovelvollisen kokonaistulosta valtionverotuksessa verovuonna vähennettävä maatilatalouden tappio rinnastetaan tämän pykälän 1 momenttia sovellettaessa siinä mainittuihin vähennyksiin.

4 §

Vahvistettu tappio vähennetään valtionverotuksessa verotettavasta tulosta ja kunnallisverotuksessa verovelvollisen tappion tuottaneen tulolähteen verotettavasta tulosta tappiovuotta seuraavan 5 verovuoden aikana sitä mukaa kuin verotettavaa tuloa kertyy. Maatilatalouden tappio vähennetään valtionverotuksessa saman tulolähteen verotettavasta tulosta tappiovuotta seuraavan 5 verovuoden aikana sitä mukaa kuin verotettavaa tuloa kertyy. Uuden liikkeen tai ammatin 5 ensimmäisenä verovuonna syntyneet tappiot saadaan kuitenkin vähentää 10 ensimmäisen verovuoden aikana.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 113/89
Valtiovarainvaliok. miet. 77 ja 77 a/89
Suuren valiok. miet. 200/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.