1320/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Asetus sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä muutetaan sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista 14 päivänä kesäkuuta 1974 annetun asetuksen (479/74) 1 a§, 9§:n 1 momentti, 10§, 11§:n 1 momentti ja 12§, näistä 1 a§, 10§ ja 11§:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä syyskuuta 1979 annetussa asetuksessa (739/79), seuraavasti:

1 a §

Sotilasopetuslaitoksissa voidaan suorittaa upseerin tutkinto ja yleisesikuntaupseerin tutkinto sekä opistoupseerin tutkinto ja ylempi toimiupseerin virkatutkinto siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Upseerin ja yleisesikuntaupseerin tutkinnot suunnitellaan ja järjestetään korkeakoulututkintoina siten, että upseerin tutkinto on perustutkinto ja yleisesikuntaupseerin tutkinto jatkotutkinto.

Opistoupseerin tutkinto suunnitellaan ja järjestetään kaksi ja puoli vuotta käsittävänä opistotason tutkintona, joka jakaantuu kahteen vuosikurssiin ja niiden väliseen puolen vuoden harjoittelujaksoon.

9 §

Päällystöopistossa suoritetaan opistoupseerin tutkinto ja ylempi toimiupseerin virkatutkinto.


10 §

Oppilaaksi päällystöopistoon voidaan hyväksyä hakija, joka on:

1) suorittanut vähintään kouluasteen ammatillisen tutkinnon, sotilassoittajan tutkinnon, lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon taikka saanut vastaavan koulutuksen ulkomailla niin kuin siitä on erikseen säädetty;

2) saanut reservin upseerin tai aliupseerin koulutuksen;

3) henkisen ja fyysisen kuntonsa ja terveytensä sekä elämäntapojensa puolesta opistoupseerin ammattiin sekä johtamis- ja kouluttajan tehtäviin sopiva; sekä

4) suorittanut hyväksytysti pääesikunnan määräämät soveltuvuustestit ja kokeet.

Oppilaat valitaan pääesikunnan määräämän oppilasvalintajärjestelmän perusteella.

Pääsyä varten oppilaaksi suorittamaan ylempää toimiupseerin virkatutkintoa vaaditaan, että hakija on suorittanut sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista annetussa asetuksessa (739/79) tarkoitetun toimiupseerin alemman virkatutkinnon ja sen jälkeen palvellut joukko-osastossa vähintään kaksi vuotta.

11 §

Opistoupseerin tutkintoa varten oppilaan tulee:

1) osoittaa saavuttaneensa päällystöopiston johtosäännössä edellytetyt tutkinnon tavoitteiden mukaiset tiedot ja suorittaneensa vaadittavan käytännön harjoittelun seuraavissa oppiaineissa: johtamisoppi, taktiikka, kasvatus- ja opetusoppi, puolustushaaraoppi, huolto-oppi, sotatekniikka, hallinto ja liikuntakasvatus; sekä

2) suorittaa kurssi matematiikassa, fysiikassa, yleisessä tekniikassa, äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä.


12 §

Päällystöopiston oppilaalle annetaan korvauksetta majoitus, opetus sekä opinto- ja harjoitusvälineet.

Sellaisen oppilaan, joka ei ole virka- tai työsuhteessa valtioon, vaatetuksesta, muonituksesta, terveydenhuollosta, päivärahasta, matkakustannusten korvauksesta sekä palkkiosta erinäisten palvelustehtävien aiheuttamasta vastuusta ja vaarasta määrää puolustusministeriö.

Oppilaalta, joka on virka- tai työsuhteessa valtioon, peritään vaatetuksesta ja muonituksesta puolustusministeriön määräämä korvaus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.