1314/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 16§ ja

muutetaan 2 luvun otsikko, 9§:n 1 momentti, 12§, 14§:n 3 ja 4 momentti, 15§, 18§:n 1 momentti, 19§, 40§:n 2 momentti ja 41§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun otsikko, 9§:n 1 momentti, 12 ja 15§ sekä 40§:n 2 momentti ja 41§:n 2 momentti 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa asetuksessa (33/85), 14§:n 4 momentti 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (1046/86), 18§:n 1 momentti 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (983/86) sekä 19§ muutettuna 20 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla asetuksella (630/73) ja mainitulla 11 päivänä tammikuuta 1985 annetulla asetuksella, seuraavasti:

2 luku

Päiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä erityishoitoraha

9 §

Päiväraha on määrättävä työkyvyttömyyden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Jos kuitenkin vakuutettu sinä verovuonna, jolta työtulot edellä sanotun mukaan on otettava päivärahan määräämisen perusteeksi, on tullut oikeutetuksi sairausvakuutuslain 27§:n 6 momentissa tarkoitettuun eläkkeeseen, päiväraha määrätään edellisen verovuoden työtulojen perusteella edellyttäen, että mainittu työtulo on suurempi kuin työkyvyttömyyden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettu työtulo. Äitiysrahaa ja äidille maksettavaa vanhempainrahaa määrättäessä katsotaan äitiysrahaoikeuden alkamisajankohdan, isyysrahaa määrättäessä isyysrahaoikeuden alkamisajankohdan, isälle maksettavaa vanhempainrahaa määrättäessä isän vanhempainrahaoikeuden alkamisajankohdan sekä erityishoitorahaa määrättäessä vastaavasti erityishoitorahaoikeuden alkamisajankohdan vastaavan työkyvyttömyyden alkamista.


12 §

Ulkomailla oleskeleva vakuutettu on oikeutettu saamaan päivärahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa saman perusteen mukaan kuin Suomessa.

14 §

Päivärahaa, äitiys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa koskevassa hakemuksessa vakuutetun on ilmoitettava henkilötietonsa ja sairausvakuutuslain 18§:n 1 momentissa tarkoitettujen huollettavien lukumäärä sekä ne muut tiedot, jotka kansaneläkelaitos hakemuslomaketta vahvistaessaan määrää siihen merkittäviksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä tarpeellinen selvitys sairaudesta ja työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta.

Äitiysrahan saamiseksi vakuutetun on lääkärin tai terveyskeskuksen todistuksella osoitettava raskautensa kestäneen vähintään sairausvakuutuslain 21§:n 1 momentissa säädetyn ajan. Vanhempainrahan maksamisen edellytyksenä lapsen äidille tai isälle on, että paikallistoimistoon on toimitettu todistus sairausvakuutuslain 30§:ssä tarkoitetusta jälkitarkastuksesta. Erityishoitorahan saamiseksi vakuutetun on esitettävä sosiaalivakuutustoimikunnan tai paikallistoimiston tarpeelliseksi katsoma selvitys.


15 §

Sairausvakuutuslain 1§:n 2 momentissa tarkoitetun vakuutetun on haettava päivärahaa, äitiys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa Helsingin sosiaalivakuutustoimikunnalta. Sama koskee ilmoitusta isyys- ja vanhempainrahan maksamisesta isälle. Hakemus ja edellä sanottu ilmoitus voidaan antaa myös ulkomailla olevaan Suomen diplomaattiseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon, jonka tulee viipymättä toimittaa se Helsingin paikallistoimistoon.

Vakuutettu voi antaa päivärahaa, äitiys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa koskevan hakemuksensa myös oleskelupaikkakuntansa paikallistoimistoon, jonka tulee toimittaa se vakuutetun kotipaikkakunnan paikallistoimistoon. Sama koskee ilmoitusta isyys- ja vanhempainrahan maksamisesta isälle.

18 §

Äitiys- ja vanhempainraha suoritetaan maksukausittain jälkikäteen 25 arkipäivän erissä, jollei jäljempänä säädetystä muuta johdu. Äitiysraha maksetaan laskettua synnytysaikaa edeltäviltä päiviltä yhdessä erässä. Jos raskaus on päättynyt aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, äitiysrahan ensimmäinen erä maksetaan 30 arkipäivän kuluttua raskauden päättymisestä. Viimeinen vanhempainrahaerän maksukausi voi olla ensimmäisessä virkkeessä mainittua lyhyempi. Isyysraha maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä. Erityishoitorahaa suoritetaan maksukausittain jälkikäteen soveltaen, mitä 17 §:ssä päivärahan maksamisesta on sanottu.


19 §

Korvausta sairaanhoidosta johtuvista kustannuksista sekä raskaus- ja synnytyskustannuksista ei suoriteta siltä ajalta, jonka vakuutettu on laitoshoidossa

1) valtion, kunnan tai kuntainliiton sairaalassa tai hoitolaitoksessa, tai

2) muussa sairaalassa tai hoitolaitoksessa, jossa hoito on järjestetty sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (677/82) 3§:n mukaisesti,

jos hoito sisältää mainitun etuuden.

Korvausta 1 momentissa tarkoitetuista etuuksista tai päivärahaa taikka äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa ei suoriteta siltä ajalta, jonka vakuutettu on vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain (317/53) 1§:n nojalla pakkolaitoksessa.

Jos vakuutettu, joka saa päivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, alkaa kärsiä välittömästi tuomittua vankeusrangaistusta tai otetaan 2 momentissa tarkoitettuun laitokseen, vankilan tai laitoksen johtajan tulee viipymättä ilmoittaa siitä vakuutetun kotipaikkakunnan paikallistoimistoon.

40 §

Sairausvakuutuslain 59§:n 2 momentin mukaisena ennakkona valtion tulee suorittaa kuukausittain määrä, joka vastaa yhtä kahdettatoista osaa valtion sinä vuonna suoritettavaksi arvioidusta päivärahojen, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen sekä erityishoitorahojen määristä.


41 §

Edellä 40§:n 2 momentissa mainitun ennakon määrä tarkistetaan kultakin kuukaudelta vastaamaan sanottuna kuukautena maksetuista päivärahoista, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoista sekä erityishoitorahoista valtion maksettavaksi tulevaa määrää siten, että suoritetun ennakon ja kansaneläkelaitoksen kirjanpidon mukaan lasketun määrän erotus otetaan huomioon kolmannen seuraavan kuukauden ennakon maksun yhteydessä. Kansaneläkelaitoksen tulee ilmoittaa tämä määrä edellisen kuukauden 15 päivään mennessä sosiaali- ja terveysministeriölle.Tämän asetuksen 16§ kumotaan ja 19§ tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Asetus tulee muilta osin voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990, kuitenkin siten, että 40§:n 2 momentin mukaisena valtion osuuden ennakkona erityishoitorahoista suoritetaan loka-, marras- ja joulukuussa 1990 yksi kolmasosa valtion sinä vuonna suoritettavaksi arvioidusta määrästä. Asetuksen 41§:n 2 momentin säännös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 siten, että sitä sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 1991 suoritettavaa ennakkoerää maksettaessa.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.