1301/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1, 2, 3 ja 9 §:n nojalla:

Yleisiä määräyksiä
1 §

Tavaroiden tuontia ja vientiä tarkkaillaan ja rajoitetaan siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Ulkomaankaupan määrällisten rajoitusten ja tarkkailun täytäntöönpanosta huolehtii lisenssivirasto.

Tavaroiden maahantuontiin ja maastavientiin vaaditaan lisenssiviraston antama lisenssi tai viraston hyväksymä vientitarkkailuilmoitus sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

2 §

Tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitetaan alkuperämaalla maata, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu. Jos tavara on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, katsotaan tavaran alkuperämaaksi viimeisin valmistusmaa. Tavaran valmistamisena ei pidetä pakkaamista, lajittelua tai muuta tähän verrattavaa käsittelyä, jos tavaran tullitariffiin perustuvan käyttötariffin mukainen nimike ei muutu.

Lähetysmaalla tarkoitetaan maata, josta tavara on lähetetty vietäväksi Suomeen. Tavaran lähetysmaa ei muutu, vaikka tavara lastataan uudelleen tai varastoidaan kuljetuksen aikana, jos tähän ei liity jälleenmyyntiä tai muuta vastaavaa kaupallista liiketoimintaa.

Määrämaalla tarkoitetaan maata, jonne tavara on Suomesta lähetetty. Tavaran määrämaa ei muutu, vaikka tavara lastataan uudelleen tai varastoidaan kuljetuksen aikana, jos tähän ei liity jälleenmyyntiä tai muuta vastaavaa kaupallista liiketoimintaa.

Multilateraalimaalla tarkoitetaan tähän asetukseen liittyvän luettelon I osassa mainittua maata, jonka kanssa käytävä kauppa maksetaan vaihdettavina valuuttoina ja jonka kanssa käytävään kauppaan Suomi soveltaa suosituimmuuskohtelun periaatteita.

Bilateraalimaalla tarkoitetaan tähän asetukseen liittyvän luettelon II osassa mainittua maata, jonka kanssa Suomella on kahdenvälinen kauppaa sekä maiden välisiä maksuja koskeva sopimus.

3 §

Tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitetaan:

1) selvitystilivaluutalla kahdenvälisen maksusopimuksen mukaisen selvitystilin valuuttaa;

2) tavaralla irtainta omaisuutta tai muuta kansainvälisessä vaihdannassa liikuteltavaa omaisuutta lukuun ottamatta rahaa, muita maksuvälineitä, arvopapereita ja saamisoikeuksia tai -todisteita;

3) tavaran arvolla sen tullausarvoa sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty tai määrätty;

4) maahantuojalla tai maastaviejällä sitä, jonka lukuun tai nimissä tuonti tai vienti tapahtuu.

Tuonti
4 §

Jos tavaran alkuperämaa ei ole multilateraali- tai bilateraalimaa, vaaditaan tuontiin tuontilisenssi.

Jos tavaran alkuperämaa on multilateraali- tai bilateraalimaa, vaaditaan tuontilisenssi tuotaessa maahan tämän asetuksen liitteenä olevan luettelon III osassa mainittuja tavaroita.

Tuotaessa maahan tavaroita Suomen ja Neuvostoliiton raja-alueiden välisen kaupan puitteissa vaaditaan tuontilisenssi.

Kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen nojalla tehtyjen tekstiili- ja vaatetustuotteiden kauppaa Suomeen rajoittavien sopimusten toteuttamiseksi kauppa- ja teollisuusministeriö voi määrätä, että sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden tuontiin vaaditaan tuontilisenssi.

Tuotaessa maahan multilateraali- ja bilateraalimaista peräisin olevia tavaroita, jotka eivät ole 2–4 momentin mukaan tuontilisensioinnin alaisia, ei tuontilisenssiä vaadita, jos tavaran alkuperämaan ollessa multilateraalimaa maksu tapahtuu multilateraalimaahan ja tavaran alkuperämaan ollessa bilateraalimaa maksu tapahtuu samaan maahan voimassa olevan maksusopimuksen mukaisesti.

5 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi määrätä, että tavaraa maahan tuotaessa on esitettävä valvontalisenssi, milloin tuotava tavara ei ole tuontilisensioinnin alaista. Päättäessään valvontalisensioinnista kauppa- ja teollisuusministeriö määrää samalla tarkemmat ehdot, joilla valvontalisenssit myönnetään.

Vienti
6 §

Vietäessä tämän asetuksen liitteenä olevan luettelon IV osassa mainittuja tavaroita vaaditaan vientilisenssi.

Vietäessä maasta muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja tavaroita vaaditaan hyväksytty vientitarkkailuilmoitus. Vietäessä tavaroita multilateraalimaihin ja maksun tapahtuessa vaihdettavina valuuttoina hyväksytty vientitarkkailuilmoitus vaaditaan kuitenkin vain tämän asetuksen liitteenä olevan luettelon V osassa mainituilta tavaroilta.

Lisensiointimenettely
7 §

Maahantuojan ja maastaviejän on tehtävä lisenssihakemus ja vientitarkkailuilmoitus lisenssiviraston vahvistamalla lomakkeella. Lisenssihakemukseen ja vientitarkkailuilmoitukseen on vaadittaessa liitettävä tuonti- tai vientitoimituksen yksilöivä asiakirja.

Bilateraalivientiä koskevaan vientitarkkailuilmoitukseen on vaadittaessa liitettävä kysymyksessä olevaa vientiä koskeva kaupallinen sopimus sekä erittelyt vientitoimitukseen sisältyvistä kotimaisista hankinnoista, vaihdettavina valuuttoina maksettavista hankinnoista ja muista menoista sekä selvitystilivaluuttoina maksettavista hankinnoista ja menoista.

Lisenssivirasto voi määrätä, että lisenssihakemukseen tai vientitarkkailuilmoitukseen on liitettävä muitakin kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja selvityksiä.

Hakemuksessa ja ilmoituksessa sekä niiden liitteissä annetut tiedot sitovat hakijaa ja ilmoituksen tekijää. Vientitoimituksen tai sen ehtojen olennaisista muutoksista on ilmoitettava lisenssivirastolle.

8 §

Ilman lisenssiä saadaan tuoda ja vientitarkkailuilmoitusta tekemättä viedä tavaroita, jotka tulliverolain (575/78) mukaan ovat tullittomia tai väliaikaisesti tullittomia sekä muita niihin verrattavia tavaroita, sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää.

9 §

Lisenssi myönnetään ja vientitarkkailuilmoitus hyväksytään määräajaksi ja niiden käytölle voidaan asettaa ehtoja. Lisenssivirasto voi hakemuksesta muuttaa lisenssin ja vientitarkkailuilmoituksen käytölle asetettuja ehtoja. Hakemus ehtojen muuttamiseksi on tehtävä viraston vahvistamalla lomakkeella.

Maahantuojan ja maastaviejän on säilytettävä lisenssi ja vientitarkkailuilmoitus viiden vuoden ajan niiden voimassaoloajan päättymisestä lukien ja vaadittaessa palautettava ne lisenssivirastolle.

10 §

Lisenssin myöntämistä ja vientitarkkailuilmoituksen hyväksymistä koskevaa asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon:

1) maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain yleiset tavoitteet;

2) asianomaiselle tuonnille ja viennille mahdollisesti vahvistetut kiintiöt;

3) eri viejien ja tuojien vienti- tai tuontitarpeet, aikaisempi vienti ja tuonti sekä tuotantosuhteissa ja elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset.

11 §

Vientitarkkailuilmoitus on hylättävä, jos on aihetta epäillä, että kysymyksessä on luvaton jälleenvienti kolmanteen maahan tai valuutan säännöstelystä annettujen määräysten kiertäminen.

Vientiä bilateraalimaihin koskeva vientitarkkailuilmoitus voidaan lisäksi hylätä, jos:

1) ilmoituksen hyväksyminen merkitsisi vientikiintiöiden tai voimassa olevan maksusopimuksen luottorajan ylittämistä; tai

2) vienti ei, ottaen huomioon viejän tavaran toimitukseen liittyvät muut velvoitteet, täytä lisenssiviraston tavaroiden kotimaisuusasteelle asettamia vaatimuksia.

12 §

Lisenssivirasto voi peruuttaa lisenssin tai vientitarkkailuilmoituksen hyväksymisen, jos:

1) lisenssihakemuksessa tai vientitarkkailuilmoituksessa on annettu olennaisesti virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja;

2) maahantuoja tai maastaviejä ei ole palauttanut lisenssivirastolle 9 §:n 2 momentin nojalla palautettavaksi vaadittua lisenssiä tai vientitarkkailuilmoitusta;

3) maahantuoja tai maastaviejä on rikkonut lisenssin tai vientitarkkailuilmoituksen ehtoja; tai

4) peruuttamiseen muutoin on maahantuojan tai maastaviejän menettely ja lisensioinnin tavoitteet huomioon ottaen painavia perusteita.

13 §

Lisenssihakemuksen tai vientitarkkailuilmoituksen hylkäämistä taikka lisenssin tai vientitarkkailuilmoituksen hyväksymisen peruuttamista koskeva päätös on perusteltava.

Lisenssiviraston päätökseen ulkomaankaupan rajoittamista tai tarkkailua koskevassa asiassa ei saa hakea muutosta valittamalla.

14 §

Lisenssivirasto voi hakemuksesta antaa maahantuojalle tai maastaviejälle ennakkotiedon lisenssin myöntämisen tai vientitarkkailuilmoituksen hyväksymisen yleisistä edellytyksistä. Ennakkotietoa antaessaan viraston tulee arvioida hankkeen toteuttamisedellytyksiä 10 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Ennakkotieto voidaan bilateraalimaahan tapahtuvan viennin osalta antaa maksujen tasapainoa ja mahdollisia tavaranvaihtokiintiöitä koskevin varauksin.

Valvonta
15 §

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvovat lisenssiviraston ohella omalla toimialallaan tulliviranomaiset ja Suomen Pankki.

16 §

Maahantuojalla ja maastaviejällä on tavaraa tullattaessa oltava lisenssi tai hyväksytty vientitarkkailuilmoitus.

Lisenssi tai hyväksytty vientitarkkailuilmoitus on esitettävä tavaraa tullattaessa. Jos tuotava tavara siirretään yleiseen tai yksityiseen tullivarastoon tai vientitavara vapaasatamaan tai -varastoon, lisenssi tai vientitarkkailuilmoitus on kuitenkin esitettävä ennen tullausta.

Maahantuojan ja maastaviejän on merkittävä lisenssin tai vientitarkkailuilmoituksen numero tullausta ja muuta 2 momentissa tarkoitettua tulliselvitystä koskevaan asiakirjaan.

17 §

Valuutan säännöstelystä on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty.

18 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

Voimaantulo

19 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annettu asetus (162/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Edellä 2 momentissa mainitun asetuksen nojalla annetut määräykset ovat edelleen voimassa sikäli kuin samansisältöisten määräysten antaminen tämän asetuksen nojalla olisi mahdollista.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Liite

Luettelo maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetussa asetuksessa tarkoitetuista maista ja tavaroista

I. Multilateraalimaat

Afganistan

Alankomaat

Alankomaiden Antillit (Aruba, Bonaire, Cura¸ao, Saba, Saint Eustatius sekä Alankomaiden Saint Martinin saaren osa)

Albania

Algeria

Amerikan yhdysvallat

Howlandin ja Bakerin saaret

Jarvissaaret

Johnstoninsaari

Karoliinit

Kure

Mariaanit (mm. Guam)

Marshallinsaaret

Midwaysaaret

Yhdysvaltain Neitsytsaaret

Palmyran saari ja Kingmanin särkkä

Puerto Rico

Yhdysvaltain Samoa

Swainssaaret

Wake

Tyynenmeren saarten muut huoltohallintoalueet

Andorra

Angola

Antigua ja Barbuda

Arabiemiirikunnat

Argentiina

Australia

Australian eteläiset saaret

Joulusaaret

Kookossaaret

Norfolkinsaari

Bahama

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belgian ja Luxemburgin taloudellinen unioni

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Botswana

Brasilia

Brunei

Burkina Faso

Burma

Burundi

Chile

Juan Fernándezin saaret

Pääsiäissaari

Costa Rica

Djibouti

Dominica

Dominikaaninen tasavalta

Ecuador

Galapagossaaret

Egypti

El Salvador

Espanja

Baleaarit ja Pitjusit

Espanjan afrikkalaiset alueet

Kanarian saaret

Etelä-Afrikan tasavalta

Prinssi Edwardin saaret

Etiopia

Fidzi

Filippiinit

Gabon

Gambia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Indonesia

Intia

Unionialueet

Irak

Iran

Irlanti

Islanti

Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti

Ascension

Bermuda

Brittiläinen Länsi-Intia (Montserrat)

Brittiläiset Tyynenmeren saaret

Falklandinsaarten

Gibraltar

Hongkong

Labuan

Neitsytsaaret

Rodriguez ja Diego Garcia

Saint Helena

Tristan da Cuncha

Israel

Italia

Itävalta

Jamaika

Japani

Jemenin arabitasavalta

Jemenin demokraattinen kansantasavalta

Jordania

Jugoslavia

Kamerun

Kamputsea

Kanada

Kap Verde

Kenia

Keski-Afrikan tasavalta

Kiina

Kiribati

Kolumbia

Komorit

Kongo

Korean tasavalta

Kreikka

Kuuba

Kuwait

Kypros

Laos

Lesotho

Libanon

Liberia

Libya

Madagaskar

Malawi

Malediivit

Malesia (Malaja, Sabah ja Sarawak)

Mali

Malta

Marokko

Mauritania

Mauritius

Meksiko

Monaco

Mongolia

Mosambik

Namibia*)

Nauru

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Norja

Bouvet'nsaari

Huippuvuoret

Jan Mayen

Pietari I:n saari

Norsunluurannikko

Oman

Pakistan

Panama

Papua-Uusi-Guinea

Paraguay

Peru

Portugal

Azorit

Madeira

Makao

Päiväntasaajan Guinea

Qatar

Ranska

Ranskan Antillit (Guadeloupe, Martinique ja Ranskan St. Martinin saaren osa)

Ranskan eteläiset Intian Valtameren saaret

Ranskan Guyana

Ranskan Polynesia

Réunion

Saint Pierre ja Miquelon

Uusi Kaledonia

Romania

Ruanda

Ruotsi

Saint Kitts ja Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent ja Grenadiinit

Saksan liittotasavalta

Salomonsaaret

Sambia

Samoa

San Marino

Sao Thome ja Principe

Saudi-Arabia

Senegal

Seychellit

Sierra Leone

Singapore

Somalia

Sri Lanka

Sudan

Suriname

Swazimaa

Sveitsi ja Liechtenstein

Syyria

Tansania

Tanska

Färsaaret

Grönlanti

Thaimaa

Togo

Tonga

Trinidad ja Tobago

Tšad

Tunisia

Turkki

Tuvalu

Uganda

Unkari

Uruguay

Uusi-Seelanti

Chathamsaaret

Stewartinsaaret

Muut ulkosaaret ja Tyynenmeren saaret

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Zaire

Zimbabwe

*) YK:n Namibia-neuvoston laillisessa hallinnassa

II Bilateraalimaat

Bulgaria

Puola

Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto

Saksan demokraattinen tasavalta

Tshekkoslovakia

III Tuontilisensioinnin alaiset tavarat

1. Ryhmä

Elävät eläimet

01.01/01.06 (koko ryhmä)

2. Ryhmä

Liha ja muut syötävät eläimenosat

02.01/02.06 Nimikkeisiin 01.01, 01.02, 01.03 ja 01.04 kuuluvien eläinten liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt
02.07 Nimikkeen 01.05 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt
02.08 Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, ei kuitenkaan valaanliha
02.09 Sianrasva, vailla lihaskudosta, sekä siipikarjan rasva (sulattamattomat), tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut
02.10 Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

3. Ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

03.01:stä Elävä kala:
– Silakka ja kilohaili sillikaloista sekä muut kalat, ei kuitenkaan kampela- ja turskakalat ja akvaariokalat eikä kalat kalanviljelyyn
03.02:sta Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 03.04 kalanliha:
– Lohikalat; silakka ja kilohaili sillikaloista sekä muut kalat, ei kuitenkaan kampela- ja turskakalat
03.03:sta Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 03.04 kalanliha:
– Lohikalat; silakka ja kilohaili sillikaloista sekä muut kalat, ei kuitenkaan kampela- ja turskakalat
03.04:stä Kalafileet ja muu kalanliha (myös hakattu tai jauhettu), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:
– Kalafileistä lohifilee (Salmo salar, Hucho hucho ja Oncorhynchus-lajit), ei kuitenkaan syväjäädytetty; muusta kalanlihasta silakka ja kilohaili sillikaloista sekä muut kalat, ei kuitenkaan kampela- ja turskakalat
03.05:stä Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksi kelpaava kalajauho:
– Lohi (Salmo salar, Hucho hucho ja Oncorhynchus-lajit)
– Silakka, suolattu tai suolavedessä
03.07:stä Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; vedessä elävät muut selkärangattomat (kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä:
– Muut vedessä elävät selkärangattomat kuin äyriäiset ja nilviäiset

4. Ryhmä

Meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinalkuperää olevat syötävät tuotteet

04.01 Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön
04.02 Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä
04.03:sta Kirnupiimä, viili, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito tai kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmiä, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
– Muut kuin maustetut tai hedelmiä, pähkinöitä tai kaakaota sisältävät, käyneet tai hapatetut maitotuotteet
04.04 Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
04.05 Voi ja muut maidosta saadut rasvat ja öljyt
04.06 Juusto ja juustoaine
04.07 Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt, ei kuitenkaan keitetyt kananmunat
04.08:sta Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:
– Muut kuin keitetyt kananmunat, myös muotoillut
04.09 Luonnonhunaja
04.10 Eläinalkuperää olevat syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat

6. Ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

06.03:sta Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tullattaessa aikana 1.3.–30.11

7. Ryhmä

Kasvikset sekä eräät syötävät juuret ja mukulat

07.01 Tuoreet tai jäähdytetyt perunat
07.02 Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit
07.03:sta Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset:
– Muut kuin valkosipuli
07.04:stä Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali:
– Kukkakaali ja ruusukaali tullattaessa aikana 1.6.–31.10; muut Brassica-sukuiset syötävät kaalit
07.05:stä Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) ja sikurisalaatit (Cichorium-lajit):
– Tullattaessa aikana 1.3.–30.11.
07.06:sta Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, salsifit eli kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret:
– Porkkanat, mukulaselleri ja punajuuri
07.07:stä Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut:
– Tullattaessa aikana 1.3.–31.10.
07.08 Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt
07.09:stä Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset:
– Makea paprika (Capsicum grossum), tullattaessa aikana 1.4.–31.10; muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset, ei kuitenkaan oliivit, kapris, parsa, sienet, multasienet (tryffelit) sekä Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät
07.11:stä Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:
– Kurkut; muut rikkidioksidikaasulla väliaikaisesti säilötyt kasvikset kuin parsa, kapris, oliivit ja makea- eli sokerimaissi
07.12:sta Kuivatut kasvikset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut:
– Kuivattu makea- eli sokerimaissi
07.13:sta Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu:
– Herneet (Pisum sativum), jollaisia käytetään ihmisravinnoksi
– Pavut (Vigna-lajit, Phaseolus-lajit), jollaisia käytetään ihmisravinnoksi

8. Ryhmä

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

08.03:sta Tuoreet tai kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit:
– Banaanit, tuoreet runkoineen, tullattaessa aikana 1.6.–31.12.
– Banaanit, tuoreet, muut, tullattaessa aikana 1.6.–31.12.
08.05:stä Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät:
– Appelsiinit, mandariinit ja klementiinit, tullattaessa aikana 1.7.–31.12.
08.07:stä Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat:
– Melonit, tuoreet, ei kuitenkaan vesimelonit, honeydew- ja ogenmelonit
08.08:sta Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit:
– Omenasurve, tuore
– Omenat, tuoreet, tullattaessa aikana 1.6.–31.12.
– Päärynät, tuoreet, tullattaessa aikana 1.8.–30.11.
08.09:stä Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat:
– Kirsikat, tuoreet, tullattaessa aikana 1.6.–31.12.
– Nektariinit, tuoreet, tullattaessa aikana 1.6.–31.12.
– Luumut ja oratuomenmarjat, tuoreet, tullattaessa aikana 1.6.–31.12.
08.10:stä Muut tuoreet hedelmät:
– Marjat, tuoreet, ei kuitenkaan trooppiset marjat
08.11:stä Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:
– Lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömistä hedelmistä puutarhamansikat, vadelmat, karviaiset ja herukat; kaikki lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät hedelmät ja pähkinät
08.12:sta Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:
– Omenat, ei kuitenkaan omenasurve
– Puutarhamansikat, vadelmat, karviaiset ja herukat

10. Ryhmä

Vilja

10.01 Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja
10.02 Ruis
10.03 Ohra
10.04 Kaura
10.05 Maissi

11. Ryhmä

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni

11.01 Hienot vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista
11.02 Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai sekajauhot vehnästä ja rukiista
11.03 Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja rakeistettu vilja (pellets)
11.04 Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 10.06 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut
11.05 Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä hiutaleet
11.06:sta Nimikkeen 07.13 kuivatusta palkoviljasta, saagosta tai nimikkeen 07.14 juurista ja mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot; 8. ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe:
– Muut kuin 8. ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe
11.07 Maltaat, myös paahdetut
11.08:sta Tärkkelys; inuliini
– Muu kuin vaneri-, kivennäisvilla- tai panimoteollisuuden käyttöön tuotava tärkkelys; inuliini

12. Ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

12.01 Soijapavut, myös murskatut
12.02 Paahtamattomat tai muulla tavoin kypsentämättömät maapähkinät, myös kuoritut tai murskatut
12.03 Kopra
12.04:stä Pellavansiemenet, myös murskatut:
– Eläinten ruokintaan käytettävät pellavansiemenet, myös murskatut
12.05 Rapsin- ja rypsinsiemenet, myös murskatut
12.06 Auringonkukansiemenet, myös murskatut
12.07:stä Muut öljysiemenet ja -hedelmät, myös murskatut:
– Risiinisiemenistä, hampunsiemenistä, oiticicansiemenistä, seesaminsiemenistä ja pyökinterhoista eläinten ruokintaan käytettävät; muut öljysiemenet ja -hedelmät kuin sinapinsiemenet
12.08 Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot, ei kuitenkaan sinappijauho
12.12:sta Johanneksenleipä, merilevät ja muut levät, sokerijuurikas ja sokeriruoko, tuoreet tai kuivatut, myös jauhetut; hedelmänkivet ja -sydämet sekä muut kasvituotteet (myös paahtamattomat Cichorium intybus sativum -alalajiin kuuluvat sikurijuuret), jollaisia käytetään pääasiassa ihmisravinnoksi, muualle kuulumattomat:
– Sokerijuurikas ja sokeriruoko, tuoreet tai kuivatut, myös jauhetut
12.13:sta Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut, jauhetut, puristetut tai rakeistetut (pellets)
– Rakeistetut oljet
12.14:stä Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä, sini- eli rehumailanen (alfalfa), apila, esparsetti, rehukaali, lupiini, virna ja niiden kaltaiset rehuaineet, myös rakeistetut (pellets)
– Muut kuin heinä

15. Ryhmä

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden hajottamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

15.01 Sianihra (laardi); muu sianrasva ja siipikarjan rasva, sulatettu, myös puristettu tai liuottimilla uutettu
15.02 Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, raaka tai sulatettu, myös puristettu tai liuottimilla uutettu
15.03 Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat ja muutoin valmistamattomat
15.06:sta Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:
– Muut kuin teknisiin tarkoituksiin käytettävä sorkkaöljy
15.07 Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat
15.08 Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat
15.09:stä Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:
– Muut kuin raa'at
15.10:stä Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, myös näiden öljyjen tai jakeiden ja nimikkeen 15.09 öljyjen tai jakeiden sekoitukset:
– Muut kuin raa'at ja oliivinjätteistä kemikaalien avulla uutettu öljy
15.11 Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat
15.12 Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat
15.13 Kookos- (kopra-), palmuydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat
15.14:stä Rapsi-, rypsi-, nauris- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:
– Muut kuin sinappiöljy
15.15:stä Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:
– Sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltumattomasta pellavaöljystä valkaisematon pellavaöljy; muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt, ei kuitenkaan risiini-, kiinanpuu-, oiticica-, jojoba- ja seesamiöljyt
15.16:sta Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut:
– Muut kuin kokonaan kalasta tai merinisäkkäistä saadut, hydrattu risiiniöljy (opaalivaha) ja uudelleen esteröidyt seesami- ja sinappiöljyt
15.17 Margariini; syötävät seokset ja valmisteet eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 15.16 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet, ei kuitenkaan nestemäinen margariini ja muotinirrotusvalmisteina käytettävät seokset ja valmisteet
15.18:sta Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjiössä tai tehottomassa kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 15.16 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista:
– Syötäväksi kelpaamattomat seokset kasvirasvoista tai -öljyistä

16. Ryhmä

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

16.01 Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat ravintovalmisteet
16.02 Muut valmisteet ja säilykkeet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä, ei kuitenkaan homogenoidut ravintovalmisteseokset nettopainoltaan yli 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa
16.05:stä Äyriäiset, nilviäiset tai muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt:
– Muut kuin äyriäiset ja nilviäiset

17. Ryhmä

Sokeri ja sokerivalmisteet

17.01 Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät
17.02:sta Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:
– Muut kuin kemiallisesti puhtaat fruktoosi ja maltoosi, sokeriväri ja maustettu tai värjätty jähmeä sokeri
17.03 Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi

19. Ryhmä

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

19.02:sta Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:
– Täytetyt makaronivalmisteet, jotka sisältävät yli 20 % painosta lihaa tai eläimenosia

20. Ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet

20.01:stä Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat:
– Kurkut ilmanpitävissä astioissa; muut kuin parsa, kapris, oliivit, tomaatit ilmanpitävissä astioissa, mango chutney, nimikkeessä 07.14 mainitut juuret ja mukulat, syötävät kasvinosat (muut kuin kasvikset, hedelmät ja pähkinät) sekä makea- eli sokerimaissi
20.02 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit, ei kuitenkaan tomaattisurve ja -sose
20.03 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit)
20.04 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, ei kuitenkaan esikypsytetyt ranskanperunat, parsa, kapris, oliivit ja makea- eli sokerimaissi
20.05 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, ei kuitenkaan parsa, oliivit, makea- eli sokerimaissi, kapris, perunajauhoihin tai -hiutaleisiin perustuvat valmisteet ja palkovilja-, saago- tai nimikkeen 07.14 juurista tai mukuloista valmistettuihin jauhoihin perustuvat valmisteet
20.07 Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät
20.08:sta Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:
– Ananakset
– Sitrushedelmät
– Päärynät
– Aprikoosit
– Sokeroitu omenasurve
20.09:stä Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös viinirypälemehu) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:
– Jäädytetystä sitrushedelmien mehusta sokeroimaton mehu sekä sokeroimattomat sekamehut; muut hedelmämehut ja sekamehut hedelmistä

21. Ryhmä

Erinäiset syötävät valmisteet

21.02:sta Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 30.02 rokotteet); valmistetut leivinjauheet:
– Kuolleet yksisoluiset mikro-organismit, ei kuitenkaan hiiva eivätkä levät
21.04:stä Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut ravintovalmisteseokset:
– Homogenoidut ravintovalmisteseokset, jotka sisältävät yli 20% painosta lihaa tai eläimenosia ja joissa on pieniä määriä silminhavaittavia liha- tai eläimenosapaloja

23. Ryhmä

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu

23.02 Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös rakeistetut (pellets)
23.03 Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet, rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös rakeistetut (pellets)
23.04 Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai rakeistetut (pellets)
23.05 Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai rakeistetut (pellets)
23.06 Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai rakeistetut (pellets), muut kuin nimikkeisiin 23.04 ja 23.05 kuuluvat
23.08 Muualle kuulumattomat kasviaineet ja kasvialkuperää olevat jätteet sekä kasvialkuperää olevat jätetuotteet ja sivutuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa, myös rakeistetut (pellets)
23.09 Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa, ei kuitenkaan kalaliimavesi

27. Ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat

27.01 Kivihiili; kivihiilibriketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet
27.04:stä Koksi ja puolikoksi kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta, myös agglomeroitu; retorttihiili:
– Muut kuin retorttihiili
27.06 Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäisterva, myös vedetön tai osittain tislattu, myös ns. preparoitu terva
27.07 Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet; niiden kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino ylittää ei-aromaattisten aineosien painon, ei kuitenkaan raaka fenoli ja raaka kresoli
27.09 Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at
27.10:stä Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on luonteenantavana perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70% painosta:
– Esitislattu raakaöljy
– Moottoribensiini
– Teollisuusbensiini; raskasbensiini ja muut kevytöljyt, myös kevytöljyvalmisteet; petroli ja muut keskiraskaat öljyt, myös valmisteet keskiraskaista öljyistä; dieselöljyt ja polttoöljyt
27.13 Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet
27.14 Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

97. Ryhmä

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

97.01:stä Maalaukset, piirustukset ja pastellit, kokonaan käsin tehdyt, muut kuin nimikkeen 49.06 piirustukset ja muut kuin käsinmaalatut tai -koristetut tavarat; kollaasit ja niiden kaltaiset koristetaulut:
– Leikkokukista tai kukannupuista tehdyt kollaasit ja niiden kaltaiset koristetaulut, tullattaessa aikana 1.3.–30.11.

IV. Vientilisensioinnin alaiset tavarat

A. Tavarat

26.20:stä Tuhka ja jätteet (muut kuin raudan ja teräksen valmistuksessa syntyvät), joissa on pääasiallisesti kuparia
72.04:stä Rautapohjaiset jätteet ja romu
74.04 Kuparijätteet ja romu
89.08:sta Romutettavaksi tarkoitetut alukset

B. Tavarat vietäessä muihin maihin kuin Euroopan vapaakauppaliiton ja Euroopan talousyhteisön jäsenmaihin tai Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoon

26.20:stä Tuhka ja jätteet (muut kuin raudan ja teräksen valmistuksessa syntyvät), joissa on metalleja tai metalliyhdisteitä (ei kuitenkaan pääasiallisesti kuparia sisältäviä)
71.12 Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu
76.02 Alumiinijätteet ja -romu
78.02 Lyijyjätteet ja -romu
79.02 Sinkkijätteet ja -romu
80.02 Tinajätteet ja -romu
81.01:stä Volframijätteet ja -romu
81.02:sta Molybdeenijätteet ja -romu
81.03:sta Tantaalijätteet ja -romu
81.04:stä Magnesiumjätteet ja -romu
81.05:stä Kobolttijätteet ja -romu
81.06:sta Vismuttijätteet ja -romu
81.07:stä Kadmiumjätteet ja -romu
81.08:sta Titaanijätteet ja -romu
81.09:stä Zirkoniumjätteet ja -romu
81.10:stä Antimonijätteet ja -romu
81.11:sta Mangaanijätteet ja -romu
81.12:sta Beryllium-, kromi-, germanium-, vanadiini-, gallium-, hafnium-, indium-, niobium- (kolumbium-), renium- ja talliumjätteet ja -romu
81.13:sta Jätteet ja romu kermeteistä

V. Tavarat, joiden maastaviemiseen vaaditaan hyväksytty vientitarkkailuilmoitus

Ryhmiin 2, 4 ja 10 kuuluvat tavarat
89.01/89.07:stä Käytetyt (metallirunkoiset) alukset
Tavarat joiden määrämaa on Etelä-Afrikan tasavalta tai Namibia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.