1287/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan öljysuojarahastosta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (379/74) 2§:n 1 ja 4 momentti, 3§ sekä 5§:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2§:n 1 momentti 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (934/84), 4 momentti 7 päivänä toukokuuta 1982 annetussa laissa (335/82) ja 5§:n 2 momentti 6 päivänä syyskuuta 1985 annetussa laissa (741/85), sekä

lisätään lain 2§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 7 päivänä toukokuuta 1982 ja 14 päivänä joulukuuta 1984 annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti sekä muutettu 4 momentti siirtyvät 3-5 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Öljysuojarahastoon peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä öljysuojamaksua 2,20 markkaa jokaiselta täydeltä tonnilta. Öljysuojamaksu peritään kaksinkertaisena, jos öljy kuljetetaan säiliöaluksella, jota ei ole varustettu koko lastisäiliöosan alueelta kaksoispohjalla.

Öljyllä tarkoitetaan tässä laissa tullitariffin nimikkeisiin 27.07, 27.09 ja 27.10 kuuluvia nestemäisiä tuotteita.


Öljysuojamaksun määräämisestä, maksun suorittamisesta, muutoksenhausta ja muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista on säädetty. Milloin on epäselvyyttä siitä, onko öljysuojamaksu perittävä korotettuna, tulliviranomaisen on hankittava ennen asian ratkaisemista lausunto asianomaiselta merenkulkupiiriltä. Merenkulkuhallitus antaa tarvittavat tarkemmat määräykset siitä, milloin säiliöaluksella katsotaan olevan 1 momentissa tarkoitettu kaksoispohja.

3 §

Öljysuojamaksun periminen lopetetaan sitä seuraavan kalenterikuukauden lopussa, jona öljysuojarahaston pääoma on noussut kahteenkymmeneen miljoonaan markkaan. Periminen aloitetaan uudelleen sitä seuraavan kalenterikuukauden päätyttyä, jona rahaston pääoma on pienentynyt alle kymmenen miljoonan markan.

5 §

Torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta kunnalle aiheutuneista kustannuksista myönnetään täysi korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisen öljyvahinkojen torjunnan käyttöasteen perusteella. Kunnalle myönnetään korvaus kuitenkin vain silloin, kun kulloinkin korvattava määrä ylittää 1 000 markkaa. Torjuntakaluston hankinnasta korvataan enintään 500 000 markkaa, ellei öljysuojarahaston johtokunta ole etukäteen hankintaa hyväksynyt.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 kuitenkin siten, että edellä 5§:n 2 momentissa tarkoitettu ennakkohyväksyntä on tarpeen vain sellaisen, kustannuksiltaan yli 500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankintaan, jota koskevan tilauksen kunta tekee tämän lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 215/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 21/89
Suuren valiok. miet. 197/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.