1280/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 35 a§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa (874/89), muutetaan 3§:n 3 momentti, 3 c§:n 4 momentti, 18§:n 2 a momentti, 18 g§:n 2 momentti, 24§:n 1 a momentti ja 39§:n 5 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 c§:n 4 momentti mainitussa 29 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa, 18§:n 2 a momentti 22 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa (848/89), 18 g§:n 2 momentti 28 päivänä lokakuuta 1988 annetussa asetuksessa (912/88) ja 24§:n 1 a momentti mainitussa 22 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 18§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 5 ja 12 päivänä kesäkuuta 1987, 27 päivänä marraskuuta 1987 ja 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetuilla asetuksilla (536/87, 547/87, 874/87 ja 290/88) sekä mainitulla 22 päivänä syyskuuta 1989 annetulla asetuksella, uusi 1 a momentti, 18 e§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä lokakuuta 1988 annetussa asetuksessa, uusi 5 momentti ja asetukseen uusi 35 b§ seuraavasti:

Auto
3 §

3. Linja-auto on pääasiassa henkilöiden kuljetukseen tarkoitettu auto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle. Pienoislinja-auto on linja-auto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään 16 henkilölle.


Erikoisautot
3 c §

4. Matkailuauto on matkailutarkoitukseen rakennettu ja varustettu, liikenneministeriön antamat määräykset täyttävä auto. Matkailuauton sisäkorkeus on vähintään 1,9 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta.


Auto
18 §

1 a. Linja-autossa tulee lisäksi olla:

a) matkustamon kylki- ja päätysuojat sekä pienoislinja-autossa vastaava tukirakenne;

b) vähintään toisessa päädyssä linja-auton nostoon ja hinaukseen soveltuva poikkipalkki tai vastaava rakenne;

c) poistumisteinä riittävä määrä käyttöovia sekä hätäuloskäytäviksi soveltuvia hätäovia, ikkunoita ja kattoluukkuja;

d) muussa kuin seisomapaikoin varustetussa autossa turvavyö kuljettajan ja oppaan istuimessa ja jokaisella matkustajapaikalla, jonka edessä ei ole samaan suuntaan istuttavan istuimen selkänojaa;

e) häikäisysuoja kuljettajaa varten;

f) peili tai muu laite, jonka avulla kuljettaja voi nähdä matkustajatilaan;

g) kuljettajan paikan ja matkustamon riittävä lämmitys, tuuletus, valaistus ja äänieristys; sekä

h) tulensammutin, ensiaputarvikkeet ja tarpeelliset työkalut.


2 a. Auto on varustettava sen rekisteröidyn kokonaispainon ja akselipainojen edellyttämin renkain ja vantein. Renkaiden, pinnoitettuja renkaita lukuun ottamatta, tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 30, 54 tai 64 mukaisesti tai varustetut Yhdysvaltojen liikenneministeriön vaatimuksen mukaisella, kirjaimet DOT käsittävällä merkinnällä. Renkaita, joissa kudos on näkyvissä tai jotka ilmeisesti ovat vaarassa räjähtää, ei saa käyttää. Etupyörissä ei saa käyttää renkaita, joiden puutteellinen tasapaino voi haitata ohjausta. Kulutuspinnan urien syvyyden tulee muissa kuin paripyörien ulommissa renkaissa olla vähintään 1,6 mm.


18 e §

5. Muun kuin ajoneuvovalmistajan edustajan maahan tuomassa autossa saavat 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tekstit ja ohjeet olla suomen tai ruotsin kielen sijasta englannin, saksan tai ranskan kielellä.

18 g §

2. Otto- tai dieselmoottorilla varustetun 1 momentissa tarkoitetun auton, g kohdassa tarkoitettua vähintään 25 vuotta vanhaa autoa lukuun ottamatta, pakettiauton ja kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n erikoisauton tulee pakokaasujen osalta täyttää 18 a-d sekä 18 f§:ssä annetut määräykset tai olla E-hyväksytty säännön n:o 15/04 tai vastaavan myöhemmän taikka säännön n:o 83 mukaisesti tahi e-hyväksytty ohjesäännön n:o 70/220/EEC mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ohjesäännöllä n:o 83/351/EEC tai vastaavalla myöhemmällä ohjesäännöllä.


Auton perävaunu
24 §

1 a. Auton perävaunun renkaista, talvirenkaiden ja nastarenkaiden käytöstä sekä nastarenkaiden ominaisuuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä 18§:n 2 a-2 e momentissa ja 18 h-18 j§:ssä on auton renkaista säädetty. Kevyessä perävaunussa ei kuitenkaan tarvitse käyttää talvirenkaita.


Erikoiskuljetukset
35 b §

1. Kuljetettaessa kuormaamatonta ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää, jakamatonta esinettä taikka ulkomailta tuotavaa tai sinne vietävää valmiiksi kuormattua tai tyhjää konttia saavat kuljetuksen enimmäismitat ylittää 34 ja 35§:ssä määrätyt rajat seuraavasti:

a) kuljetuksen suurin korkeus maasta mitattuna 4,4 m
b) kuljetuksen enimmäisleveys muussa kuin konttikuljetuksessa 4,0 m
c) kuorma-auton ja puoliperävaunun tai hinattavan laitteen yhdistelmän enimmäispituus muussa kuin konttikuljetuksessa 30,0 m

2. Useampaa jakamatonta esinettä saa kuljettaa samassa kuljetuksessa, jos kuljetettavat jakamattomat esineet aiheuttaisivat kukin yksinään kuljetuksen pituuden, leveyden tai korkeuden ylittämisen. Muuta sallittua mitta-arvoa ei saa ylittää kuljetettavien kappaleiden sijoittamisella päällekkäin, rinnakkain tai peräkkäin. Jos kuljetus voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla, joista kukin aiheuttaa eri raja-arvon ylittymisen, on ensisijaisesti noudatettava leveyttä ja toissijaisesti korkeutta koskevaa määräystä.

3. Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin kuljetuksiin ei sovelleta 35 a§:n määräyksiä.

4. Jos kuljetuksen leveys on suurempi kuin 3,5 metriä tai tienpinnan leveys pienempi kuin 7,0 metriä, kuljetuksen suurin sallittu nopeus on 60 km/h.

5. Ministeriö antaa erikseen määräykset erikoiskuljetusajoneuvojen rakenteesta ja varusteista.

6. Kuljetusta suoritettaessa tulee muutoin noudattaa tie- ja vesirakennushallituksen antamia ohjeita erikoiskuljetusten suorittamisesta yleisillä teillä.

Ajoneuvoyhdistelmät
39 §

5. Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen kytkettävän hinattavan ajoneuvon tulee olla leveytensä, pituutensa ja muiden kytkentämittojensa sekä jarru- ja sähköjärjestelmiensä samoin kuin muiden kytkentälaitteidensa puolesta sopivia toisiinsa kytkettäviksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Asetuksen 24§:n 1 a momentin muutos tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990 ja 18§:n 2 a momentin muutos 1 päivänä tammikuuta 1992. Asetuksen 18§:n 1 a momentin d kohdan määräys koskee linja-autoa, joka otetaan ensi kertaa Suomessa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.