1272/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n nojalla:

1 §

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos perii tutkimuksistaan, selvityksistään, lausunnoistaan ja niihin verrattavista tilaukseen perustuvista suoritteistaan sekä kalanviljelytuotteistaan ja muista suoritteistaan valtiolle maksun tämän asetuksen mukaan.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut tutkimuslaitos määrää ja perii suoritteen tilaajalta tai vastaanottajalta.

3 §

Maksu määrätään suoritekohtaisesti. Näin määrättävän maksun on vastattava suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäärää eli suoritteen omakustannusarvoa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

4 §

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Välittömät työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Välittömät konekustannukset lasketaan kertomalla koneen käyttötapakohtainen tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen käyttöajalla. Koneen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen kuukausivuokra tai oman koneen laskennallinen kuukausivuokra luvulla 130. Oman koneen laskennallinen kuukausivuokra on 2 prosenttia koneen hankintahinnasta, jolleivät tarkemmat selvitykset muuta aiheuta. Jos koneen tehollinen kuukausikäyttö poikkeaa merkittävästi 130 tunnista, jakajana käytetään koneen todettua tai hankittavan koneen todennäköistä, keskimääräistä kuukausittaista käyttötuntimäärää.

3) Muut välittömät kustannukset. Tutkimuslaitoksen suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista sekä matkakustannukset otetaan huomioon sellaisenaan.

4) Välilliset kustannukset. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettujen välillisten kustannusten määrä saadaan kertomalla 1 kohdassa tarkoitetut välittömät työkustannukset luvulla 0,85.

5 §

Tutkimuslaitoksen myymistä kalanviljelytuotteista peritään omakustannusarvoa vastaava maksu. Jos tuote on laadultaan sellainen, että sitä tai siihen verrattavaa tuotetaan myös muualla kuin tutkimuslaitoksessa, saadaan tuotteesta periä vallitsevaa hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu, silloinkin kun maksu on omakustannusarvoa alempi jos tuotteen tuottaminen on kalanviljelyn tavoitteiden kannalta välttämätöntä.

Maksu voi väliaikaisesti olla omakustannusarvoa alempi myös, jos myynti on taloudellisesti perusteltua sen johdosta, että tuotteen käyttöarvoa ei tiedetä taikka sen varastointi tai jatkokäyttö ei ole mahdollista.

6 §

Kalanviljelytuotteista ei peritä maksua, jos ne käytetään maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien tutkimus- ja istutussuunnitelmien toteuttamiseen tai luovutetaan valtion virastolle tai laitokselle vastavuoroisuuteen perustuen.

7 §

Valtion virastoilta ja laitoksilta ei peritä maksua tutkimuksista, selvityksistä, lausunnoista ja muista niihin verrattavista palveluista, milloin näistä aiheutuneet kustannukset ovat vähäisiä.

Liiketoimintaa harjoittavilta valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta peritään suoritteista kuitenkin maksu 4 tai 5§:n mukaisesti.

8 §

Tutkimuslaitoksen pitämiin tiedostoihin sisältyvien tietojen vastavuoroisesta luovuttamisesta ei peritä maksua, milloin tästä tutkimuslaitokselle aiheutuneet kustannukset ovat vähäisiä.

Tutkimuslaitos voi tuottaa kansainvälisille järjestöille ja muiden valtioiden viranomaisille suoritteita maksutta, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen ja yleiseen kansainväliseen käytäntöön.

9 §

Tutkimuslaitos voi periä ennakko- ja osamaksuja. Lopullinen maksu peritään suoritteen tuottamisen tai luovuttamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle tai vastaanottajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi suoritteen tilaajalle tai vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko. Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos sen määrä on vähemmän kuin 20 markkaa.

10 §

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 1990. Asetuksella kumotaan riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuksista ja palveluksista perittävistä maksuista 21 päivänä helmikuuta 1974 annettu valtioneuvoston päätös (183/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa sovituista suoritteista peritään maksu sopimuksentekoajankohtana voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.