1271/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Asetus Valtion viljavarastosta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään Valtion viljavarastosta 15 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1124/89) 22§:n nojalla:

Tehtävät
1 §

Valtion viljavaraston tehtävänä on sen mukaan kuin Valtion viljavarastosta annetun lain 2§:ssä on säädetty:

1) ostaa ja myydä sekä varastoida viljaa;

2) huolehtia viljan, kylvösiementen ja nurmikasviensiementen varmuusvarastoinnista;

3) tuoda maahan ja viedä maasta viljaa ja viljatuotteita;

4) huolehtia viljan kaupan ja varastoinnin edistämisestä maassa huomioon ottaen myös paikalliset erikoistarpeet;

5) hankkia puolustusvoimille ja muille valtion laitoksille niiden tarvitsemaa viljaa ja viljatuotteita sekä muita elintarvikkeita ja maataloustuotteita; sekä

6) suorittaa Valtion viljavaraston toimialaan liittyviä valvontatehtäviä.

2 §

Valtion viljavarasto voi myös:

1) harjoittaa kansainväliseen viljakauppaan liittyvää varastotilojen ja laitteistojen vuokrausta ja muuta palvelutoimintaa; sekä

2) ostaa, myydä ja varastoida sekä tuoda maahan ja viedä maasta palko- ja juurikasvien siementä niiden saannin ja menekin turvaamiseksi.

Hallinto
3 §

Valtion viljavaraston hallintoneuvostoon kuuluu maa- ja metsätalousministeri puheenjohtajana, maa- ja metsätalousministeriön virkamies varapuheenjohtajana ja enintään 16 muuta jäsentä, joilla puheenjohtajaa lukuunottamatta on henkilökohtainen varamies. Hallintoneuvostossa tulee olla edustettuina maa- ja metsätalousministeriön lisäksi valtiovarainministeriö, puolustusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, maatilahallitus, maataloustuottajat, kuluttajat, viljaliikkeet, elintarviketeollisuus sekä Valtion viljavaraston henkilöstö. Kolme jäsentä nimetään maataloustuottajien keskusjärjestöjen ja kaksi jäsentä edustavimpien palkansaajien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten palkkiot.

4 §

Valtion viljavaraston johtokuntaan kuuluu hallintoneuvoston määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenille voidaan määrätä henkilökohtaiset varamiehet. Johtokunnassa tulee olla edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, Valtion viljavarasto, maataloustuottajat sekä elintarviketeollisuus. Valtion viljavaraston henkilöstön edustajalla on läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.

Johtokunnan jäsenet toimivat virkavastuulla. Jäsenen, joka ei ole aikaisemmin tehnyt virkavalaa, on vannottava se ennen tehtävään ryhtymistä.

Hallintoneuvosto vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

5 §

Valtion viljavaraston hallintoneuvoston tehtävänä on:

1) määrätä Valtion viljavaraston johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkkionsa;

2) seurata viljahuollon ja viljan varmuusvarastoinnin kehitystä ja tehdä niitä koskevia aloitteita;

3) käsitellä ja tehdä aloitteita viljan vienti- ja tuontitarpeista;

4) antaa viljan hinnoitteluohjeet;

5) hyväksyä Valtion viljavaraston menoarvio seuraavaa tilikautta varten;

6) käsitellä pitkän tähtäyksen suunnitelmia ja muita johtokunnan sille esittämiä taloudellisesti laajakantoisia asioita sekä päättää suurista investoinneista;

7) hyväksyä ja toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle Valtion viljavaraston tilinpäätös sekä kertomus Valtion viljavaraston toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta;

8) toimia Valtion viljavaraston ja muiden sen toimialalla toimivien eri viranomaisten, laitosten ja järjestöjen yhdyssiteenä;

9) antaa valtioneuvostolle lausunto toimitusjohtajan valitsemisesta; sekä

10) käsitellä muita sille alistettuja asioita.

6 §

Valtion viljavaraston johtokunnan tehtävänä on johtaa ja valvoa Valtion viljavaraston toimintaa ja siinä tarkoituksessa:

1) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle esityksiä sellaisissa Valtion viljavarastoa koskevissa asioissa, jotka valtioneuvosto tai maa- ja metsätalousministeriö ratkaisee;

2) valmistella hallintoneuvostolle esitettävät asiat;

3) päättää Valtion viljavarastosta annetun lain 4§:ssä tarkoitetusta viljan vienti- ja tuontioikeuden käytöstä hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti;

4) päättää hallintoneuvoston antamien ohjeiden perusteella niistä hinnoista, joilla Valtion viljavarasto ostaa ja myy viljaa;

5) laatia viljahuollon hoitamiseksi tarvittavia suunnitelmia sadon määrän ja laadun perusteella;

6) vahvistaa työjärjestys ja nimittää osastonjohtajat; sekä

7) ratkaista muut periaatteellista laatua olevat tai muutoin tärkeät asiat, jotka eivät kuulu hallintoneuvostolle.

7 §

Toimitusjohtajan tulee sen lisäksi, mitä Valtion viljavarastosta annetun lain 14§:ssä on säädetty:

1) huolehtia hallintoneuvostossa ja johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta;

2) ottaa ja erottaa Valtion viljavaraston henkilöstön, lukuunottamatta osastonjohtajia;

3) päättää niistä Valtion viljavarastoa koskevista asioista, jotka eivät kuulu hallintoneuvostolle tai johtokunnalle; sekä

4) käyttää Valtion viljavaraston puolesta sen puhevaltaa, jollei hän ole uskonut tehtävää muulle Valtion viljavaraston toimihenkilölle.

8 §

Toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

9 §

Valtion viljavaraston hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan muuta jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

10 §

Hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä tuomarin jääviydestä on säädetty.

Hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksessa pitää pöytäkirjaa toimitusjohtajan määräämä toimihenkilö. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Valtion viljavaraston rahatoimi
11 §

Valtion viljavaraston tilikautena on kalenterivuosi.

Johtokunnan on annettava hyväksymänsä tilinpäätös tilintarkastajille kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa Valtion viljavaraston hallintoneuvostolle kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös heille jätettiin. Saatuaan tilintarkastajien kertomuksen hallintoneuvoston on kuukauden kuluessa toimitettava se ja oma lausuntonsa sekä Valtion viljavaraston tilinpäätös ja vuosikertomus maa- ja metsätalousministeriölle.

Valtioneuvoston määräämistä tilintarkastajista on ainakin yhden oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

12 §

Valtion viljavaraston tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä valtioneuvoston on päätettävä Valtion viljavaraston liiketoiminnan tuottaman ylijäämän käytöstä.

13 §

Valtion viljavaraston rahatoimen hoitamisesta sekä maksuliikkeestä voi valtiovarainministeriö antaa tarkempia ohjeita.

Erinäisiä säännöksiä
14 §

Valtion viljavarastossa toimii viljalaboratorio, jonka päällikkö antaa vientiviljan laatua samoin kuin viljan jälkitarkastusta koskevat todistukset. Viljalaboratorion henkilökunta toimii virkavastuulla.

15 §

Valtion viljavaraston päätökset allekirjoittaa toimitusjohtaja tai muu asian ratkaisija ja asian valmistelija.

16 §

Valtion viljavaraston toimihenkilöistä on pidettävä nimikirjaa.

Tarkemmat määräykset
17 §

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Voimaantulo
18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.