1233/1989

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1989

Valtioneuvoston päätös saaristokuljetusten tukemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä muuttanut saaristokuljetusten tukemisesta 28 päivänä huhtikuuta 1982 annetun valtioneuvoston päätöksen (311/82) 1 ja 3§:n, 4§:n 2 momentin sekä 8§:n 2 ja 3 momentin, näistä 4§:n 2 momentin ja 8§:n 2 momentin sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä helmikuuta 1983 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (621/83), näin kuuluviksi:

1 §

Aluepolitiikasta annetun lain (1168/88) nojalla ensimmäiseen perusvyöhykkeeseen määrätyiltä, muualla kuin Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevilta pysyvästi asutuilta, ilman kiinteää tieyhteyttä olevilta saarilta alkavista Suomessa suoritettavista tavarankuljetuksista voi kauppa- ja teollisuusministeriö maksaa kuljetustukea valtion tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta siten kuin jäljempänä määrätään.

3 §

Kuljetustukea maksetaan kotimaiselle yhteisölle ja säätiölle sekä Suomessa asuvalle henkilölle, joka tavaran lähettäjänä on maksanut kuljetusmaksun. Erityisestä syystä kuljetustuki voidaan maksaa myös tavaran vastaanottajalle, joka on maksanut kuljetusmaksun.

4 §

Kuljetustuki maksetaan, mikäli kuljetusmaksu on ollut vähintään 50 markkaa lähetykseltä ja kuljetusmaksujen yhteismäärä on puolivuotiskautena tai kalenterivuotena vähintään 2 000 markkaa.

8 §

Kuljetustukea haetaan kauppa- ja teollisuusministeriöltä kultakin puolivuotiskaudelta erikseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa kunkin puolivuotiskauden päättymisestä. Jos kuljetusmaksujen yhteismäärä puolen vuoden ajalta jää alle 2 000 markan, mutta on kalenterivuodelta vähintään 2 000 markkaa, on kuljetustukea koko kalenterivuodelta haettava kahden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

Hakemukseen on liitettävä kuljetuskirja tai muu kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymä selvitys siitä kuljetuksesta, johon kuljetustukea haetaan. Lisäksi hakijan tulee toimittaa kauppa- ja teollisuusministeriölle muitakin hakemuksen ratkaisemista varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. Yritysten omista kuljetuksista vaadittavista selvityksistä antaa kauppa- ja teollisuusministeriö tarkemmat ohjeet.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tätä päätöstä sovelletaan kuljetuksiin, jotka alkavat 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1989

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Toimistopäällikkö
Heikki Vesa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.