1193/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (680/76) nimike sekä 1§:n 1 momentti, 4§:n 1 momentti, 6§:n 1 ja 2 momentti ja 8§:n 1 momentti näin kuuluviksi:

Laki

eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista

1 §

Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen tulo, joka tulo- ja varallisuusverolain mukaan on veronalaista, voidaan valtion- ja kunnallisverotuksessa katsoa osittain tai kokonaan verovapaaksi sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, kiinteistötulo kuitenkin vain 2 momentissa säädetyssä tapauksessa.


4 §

Valtiovarainministeriö myöntää lain mukaisen veronhuojennuksen määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi verovuodeksi kerrallaan. Ennen veronhuojennuksen myöntämistä valtiovarainministeriön on hankittava asiasta lausunto yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunnalta. Jollei ministeriö katso voivansa yhtyä verovapauslautakunnan lausuntoon, huojennuksen myöntämistä koskeva asia on siirrettävä valtioneuvoston ratkaistavaksi.


6 §

Tämän lain mukaista vapautusta on haettava kirjallisesti neljän kuukauden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jolta vapautusta pyydetään. Hakemukseen on liitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys, minkä lisäksi hakija on velvollinen kehotuksesta antamaan tarvittaessa muita lisätietoja ja selvityksiä.

Ennen hakemuksen ratkaisemista on hakijayhteisön kotikunnan kunnanhallitukselle varattava asetettavassa määräajassa tilaisuus antaa lausunto hakemuksen johdosta. Jos olennainen osa yhteisön toiminnasta tapahtuu muussa kunnassa kuin yhteisön kotikunnassa, voidaan myös tämän kunnan kunnanhallitukselle varata tilaisuus antaa lausuntonsa.


8 §

Tämän lain nojalla myönnetty veronhuojennus ei vapauta yhteisöä siitä ilmoittamisvelvollisuudesta, joka sillä ilman huojennusta olisi verotuslain (482/58) mukaan. Yhteisön on lisäksi vuosittain samassa ajassa, jossa sen on annettava veroilmoitus, annettava verotoimistolle sellainen selvitys kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Verotoimisto voi tehdä valtiovarainministeriölle esityksen veronhuojennuksen peruuttamisesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Jos ennen lain voimaantulopäivää tehtyyn hakemukseen annetaan päätös tuon päivän jälkeen, veronhuojennus voidaan myöntää hakemuksesta poiketen enintään viideksi vuodeksi.

Hallituksen esitys 206/89
Valtiovarainvaliok. miet. 80/89
Suuren valiok. miet. 202/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.