1147/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain 1 ja 13§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (34/79) 1§:n 1 momentti ja 13§,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1143/89) ja 13§ osittain muutettuna 11 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (21/85), näin kuuluviksi:

1 §

Tämän lain nojalla voidaan asunto-olojen kehittämisrahaston varoista myöntää perusparannuslainaa sellaisten toimenpiteiden rahoittamista varten, joilla parannetaan asunnon tai asuinrakennuksen ja niihin liittyvien, asetuksella säädettävien tilojen taikka asuinkäyttöön otettavien tilojen tai asuinympäristön laatua ja varustetasoa.


13 §

Valtioneuvosto vahvistaa asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain (1144/89) 8§:ssä tarkoitetussa käyttösuunnitelmassa vuosittain myönnettävien perusparannuslainojen määrän.

Asuntohallitus voi valtion tulo- ja menoarviossa ja valtioneuvoston vahvistamassa käyttösuunnitelmassa määrätyissä rajoissa kunnan hakemuksesta ennakolta päättää, että lähinnä seuraavien viiden vuoden aikana kuntaan myönnetään perusparannuslainoja asianomaisten vuosien myöntämisvaltuuden puitteissa. Tarkemmat säännökset ennakkopäätöksen tekemisestä annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 183/89
Toisen lakivaliok. miet. 13/89
Suuren valiok. miet. 209/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.