1146/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki asuntotuotantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 2§ ja 3§:n 1 momentti,

näistä 2§ sellaisena kuin se on muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1969 ja 29 päivänä marraskuuta 1985 annetuilla laeilla (474/69 ja 920/85), sekä

muutetaan 1§:n 1 momentti sekä 7 a ja 21§,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1140/89), 7 a§ 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (81/82) ja 21§ muutettuna 7 päivänä kesäkuuta 1978 ja 21 päivänä joulukuuta 1979 annetuilla laeilla (412/78 ja 942/79), näin kuuluviksi:

1 §

Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto-olojen parantamiseksi myönnetään asuntolainoja ja rakennusaikaisia lainoja asunto-olojen kehittämisrahaston varoista sekä annetaan takauksia ja maksetaan korkohyvityksiä, indeksikorotuksia ja lisäkorkoa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.


7 a §

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain lainoitusarvon määräytymisperusteet asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain (1144/89) 8§:ssä tarkoitetun käyttösuunnitelman yhteydessä. Määräytymisperusteet on vahvistettava siten, että lainoitusarvo ei ylitä 7 b §:ssä tarkoitettua hankinta-arvoa.

21 §

Valtioneuvosto vahvistaa asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain 8§:ssä tarkoitetussa käyttösuunnitelmassa vuosittain tämän lain nojalla myönnettävien lainojen määrän.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 183/89
Toisen lakivaliok. miet. 13/89
Suuren valiok. miet. 209/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.