1143/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (34/79) 6§:n 2 momentti sekä

muutetaan 1§:n 1 ja 3 momentti, 6§:n 3 momentti sekä 22§:n 2 momentti,

näistä 1§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (21/85), näin kuuluviksi:

1 §

Tämän lain nojalla voidaan valtion varoista myöntää perusparannuslainaa sellaisten toimenpiteiden rahoittamista varten, joilla parannetaan asunnon tai asuinrakennuksen ja niihin liittyvien, asetuksella säädettävien tilojen taikka asuinkäyttöön otettavien tilojen tai asuinympäristön laatua ja varustetasoa.


Samaan perusparantamiseen ei voida myöntää lainaa sekä tämän lain että asuntotuotantolain (247/66) nojalla.

6 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen lainojen ja muiden valtion lainojen ja avustusten yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään 90 prosenttia 1 momentissa tarkoitetuista perusparannuskustannuksista.

22 §

Asuntohallitus voi erityisestä syystä, milloin perusparannuslaina on maksettu kokonaan takaisin, hakemuksesta myöntää asettamillaan ehdoilla osittain tai kokonaan vapautuksen siitä, mitä 1 momentissa on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1990.

Valtion ensisijaisia lainoja voidaan myöntää vuoden 1993 loppuun saakka. Tällöin sovelletaan ensisijaisia lainoja koskevia tällä lailla kumottuja tai muutettuja säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän lain voimaantuloa.

Lain voimaantullessa valtioneuvostossa vireillä olevat 22§:n 2 momentissa tarkoitetut hakemusasiat siirretään asuntohallituksen ratkaistaviksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 194/89
Toisen lakivaliok. miet. 12/89
Suuren valiok. miet. 208/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.