1140/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki asuntotuotantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 6§:n 3 momentti, 7§:n 4 momentti, 10§:n 4 momentti ja 15 a§:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (81/82),

muutetaan 1§:n 1 momentti, 6§:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, 7§:n 1 momentti, 8§:n 1, 4 ja 5 momentti, 9§:n 1 momentti, 9 a§, 10§:n 1 momentti, 11§:n 1 ja 3 momentti, 14§:n 2 momentti, 15 e§:n 1 momentti, 15 f§:n 3 momentti ja 17§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 1 momentti 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa laissa (920/85), 6§:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, 7§:n 1 momentti, 8§:n 1 ja 4 momentti, 9§:n 1 momentti, 10§:n 1 momentti ja 11§:n 1 ja 3 momentti mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa, 9 a§ 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (504/80), 14§:n 2 momentti 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (942/79), 15 e§:n 1 momentti 16 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (11/87) ja 15 f§:n 3 momentti 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa (459/79), sekä

lisätään 6§:n 1 momenttiin uusi 7 kohta ja 7 b§:ään uusi 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa, sekä lakiin uusi 8 a ja 11 a-11 e§ seuraavasti:

1 §

Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto-olojen parantamiseksi myönnetään asuntolainoja ja rakennusaikaisia lainoja, annetaan takauksia sekä maksetaan korkohyvityksiä, indeksikorotuksia ja lisäkorkoa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.


6 §

Asuntolainaa voidaan myöntää:


5) luonnolliselle henkilölle asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten lainoituksen kohteeksi hyväksytystä rakenteilla olevasta tai vastavalmistuneesta asunto-osakeyhtiötalosta; tässä tarkoitettuna asuntolainana tai osana sitä voidaan siirtää osakkeen omistajan vastattavaksi asuinhuoneistoa vastaava osuus 2 momentissa tarkoitetusta rakennusaikaisesta lainasta;

6) luonnolliselle henkilölle omakotitalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta varten taikka sellaisen rakenteilla olevan tai vastavalmistuneen omakotitalon hankkimista varten, jonka rakentamista varten ei ole myönnetty asuntolainaa; sekä

7) kunnalle, kuntainliitolle, kunnan tai kuntainliiton tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osakeyhtiölle taikka ympäristöministeriön nimeämälle asuntojen vuokraamista asunnottomille, pakolaisille tai romaaneille harjoittavalle yhteisölle sellaisen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai enintään kaksi asuntoa käsittävän vuokratalon hankkimista varten, jota on käytettävä asunnottomien, pakolaisten tai romaanien vuokra-asuntona siten kuin 15 e§:n 1 momentissa säädetään ja jonka rakentamista tai hankkimista varten ei ole myönnetty asuntolainaa tai asuntolaina on maksettu kokonaan takaisin.


7 §

Vuokratalon rakentamista ja hankkimista, 6§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyhtiötalon rakentamista sekä 6§:n 1 momentin 4 ja 7 kohdassa tarkoitettua osakkeiden tai vuokratalon hankkimista varten myönnettävän asuntolainan suuruus on enintään 95 prosenttia vahvistetusta hankinta-arvosta, josta on vähennetty tontin kohtuullinen käypä arvo siltä osin kuin tontti on saatu vastikkeetta ja josta on 6§:n 1 momentin 4 ja 7 kohdassa tarkoitetun osakkeiden tai vuokratalon hankkimista varten myönnettävän asuntolainan osalta lisäksi vähennetty ostajan vastattavaksi siirtyvät lainat tai osuus yhtiön lainoista. Edellä 6§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vuokratalon hankkimista varten myönnettävän asuntolainan määrä on kuitenkin enintään aikaisemmin myönnetyn asuntolainan sen osan suuruinen, joka on maksettu takaisin aikaisemmin, kuin lyhennysehdot olisivat edellyttäneet. Vuokratalon laajentamista tai peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten myönnettävän asuntolainan suuruus on enintään 60 prosenttia laajentamisen tai peruskorjauksen hyväksytyistä kustannuksista.


7 b §

Myönnettäessä 6§:n 1 momentin 7 kohdan perusteella lainaa vuokratalon hankintaa varten vahvistetaan hankinta-arvoksi rakennuksen ja tontin yhteinen hankintahinta. Milloin tontti on saatu osaksi tai kokonaan vastikkeetta, hankinta-arvoon luetaan myös tällaisen tontin kohtuullinen käypä arvo. Myönnettäessä mainitun lainkohdan perusteella lainaa asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten vahvistetaan huoneiston hankinta-arvoksi hankintahinta lisättynä huoneiston osuudella yhtiön lainoista.

8 §

Asuntolainan, rakennusaikaisen lainan sekä 14§:ssä tarkoitetun lainan takaisin maksamisen ja muiden siitä johtuvien velvoitusten täyttämisen vakuudeksi on hankittava kiinnitys tai annettava pantiksi asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet taikka jälkipanttausoikeus niihin. Edellä 6§:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan ja 7 kohdassa tarkoitetun vuokratalon hankkimista varten myönnetyn asuntolainan maksamisen vakuudeksi ei vaadita vakuutta sen lainapääoman maksamisen osalta, joka vastaa 11 a§:n 2 momentin nojalla lainan alkuperäiseen pääomaan lisättäviä korkoja. Jos lainan saajana on kunta tai kuntainliitto, ei vakuutta ole vaadittava.


Sen estämättä mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan vuokra- tai asunto-osuuskuntataloa, 6§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua asunto-osakeyhtiötaloa tai 6§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden hankkimista taikka 6§:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua osakkeiden tai vuokratalon hankkimista varten myönnetyn asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan takaisin maksamisen ja muiden siitä johtuvien velvoitusten täyttämisen vakuudeksi erityisestä syystä hyväksyä lainanantajan riittäväksi katsoma muu kuin 1 momentissa mainittu vakuus.

Valtion edun turvaamiseksi voidaan valtion varoilla ostaa tässä laissa tarkoitetusta lainasaamisesta pantattu tai ulosmitattu omaisuus, joka huutokaupalla myydään. Valtiolle tällä tavoin joutuvan omaisuuden käytöstä päättää ympäristöministeriö.

8 a §

Asuntohallitus voi hakemuksesta erityisestä syystä antaa luvan siihen, että 6§:n 1 momentin 1-3 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnettyä asuntolainaa paremmalle etuoikeudelle voidaan vahvistaa kiinnitys.

Edellä 6§:n 1 momentin 1, 3, 4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan, rakennusaikaisen lainan sekä 14§:ssä tarkoitetun lainan määrä voi yhdessä 1 momentissa tarkoitetun lainan kanssa ylittää 95 prosenttia hyväksytystä hankinta-arvosta.

9 §

Asuntohallitus myöntää asuntolainan vuokratalon rakentamista, laajentamista, peruskorjausta tai hankkimista varten, 6§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyhtiötalon rakentamista varten, 6§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden hankkimista varten, 6§:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai vuokratalon hankkimista varten sekä asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten. Asuntohallitus myöntää myös rakennusaikaisen lainan.


9 a §

Asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan myöntämisen edellytyksenä on, että asuntohallitus hyväksyy sen avulla rakennettavaa, laajennettavaa tai peruskorjattavaa rakennusta tai rakennusryhmää koskevat rakennussuunnitelman, rakennuskustannukset, hankinta-arvon ja rahoitussuunnitelman. Milloin asuntolaina myönnetään omakotitalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta varten, antaa hyväksymisen kuitenkin kunnan viranomainen.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös rakennusta tai rakennusryhmää, jossa olevan asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten asuntolaina myönnetään, sekä soveltuvin osin omakotitaloa, jonka hankkimista varten asuntolaina myönnetään.

Edellä 6§:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun osakkeiden tai vuokratalon hankkimista varten myönnettävän asuntolainan myöntämisen edellytyksenä on, että asunto hankitaan asuntohallituksen hyväksymän hankintasuunnitelman mukaisesti. Asuntohallitus hyväksyy lainan avulla hankittavien osakkeiden tai vuokratalon rahoitussuunnitelman.

10 §

Vuokratalon rakentamista, hankkimista, laajentamista tai peruskorjausta, 6§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyhtiötalon rakentamista, 6§:n 1 momentin 4 ja 7 kohdassa tarkoitettua osakkeiden tai vuokratalon hankkimista sekä asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten myönnettävän asuntolainan laina-aika on enintään 45 vuotta.


11 §

Edellä 6§:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan kulloinkin voimassa olevista koroista ja lyhennyksistä säädetään asetuksella. Asuntolainan korot ja lyhennykset on säädettävä suoritettavaksi siten, että niiden yhteismäärä nousee, huomioon ottaen asumismenojen kehitys suhteessa tulotason kehitykseen, tarkoituksenmukaisella tavalla laina-ajan kuluessa.


Lainan myöntänyt viranomainen voi erityisistä syistä lykätä 1 momentissa tarkoitetun asuntolainan korot tai lyhennykset taikka molemmat myöhemmin maksettaviksi valtion tulo- ja menoarviossa vuosittain vahvistettavan enimmäismäärän rajoissa siten, kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Lykätylle korolle ei ole maksettava korkoa.

11 a §

Edellä 6§:n 1 momentin 1-4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan korot ja lyhennykset suoritetaan vuosimaksusta siten kuin jäljempänä tässä pykälässä ja 11 b-11 e§:ssä säädetään. Korot ja lyhennykset peritään valtiolle erikseen määrättävinä lainamaksuina.

Vuosimaksusta on suoritettava ensin asuntolainan korkoa. Se osa korosta, jota ei voida suorittaa vuosimaksusta, lisätään vuosittain asuntolainan pääomaan.

Vuosimaksun määrää valtioneuvosto tai yksittäistapauksessa asuntohallitus siten kuin jäljempänä säädetään. Vuosimaksun määräämisestä ja tarkistamisesta sekä lainamaksujen perimisestä voidaan säätää tarkemmin asetuksella.

11 b §

Ensimmäisen vuosimaksun suuruus on valtioneuvoston päätöksellä määrättävän prosenttiluvun suuruinen osuus 6§:n 1 momentin 1, 3, 4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan määrästä. Jos asuntolainan määrä muuttuu, vuosimaksun suuruutta korjataan vastaavasti.

Asuntohallitus voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä määrätä, että ensimmäinen vuosimaksu on edellä säädettyä suurempi tai pienempi. Ensimmäinen vuosimaksu voidaan kuitenkin määrätä pienemmäksi vain valtioneuvoston päätöksellä määrättävissä rajoissa.

Ensimmäinen vuosimaksu määrätään 6§:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan osalta vuokratalon valmistumista seuraavan maaliskuun 1 päivästä lukien ja 6§:n 1 momentin 4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan osalta asuntolainan ensimmäisen erän nostamista seuraavan maaliskuun 1 päivästä lukien.

11 c §

Vuosimaksua tarkistetaan kunkin kalenterivuoden maaliskuun 1 päivästä lukien siten, että prosenttimääräinen tarkistus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

Valtioneuvosto voi asumiskustannusten kohtuullistuttamiseksi tai tasoittamiseksi eri ikäisissä taloissa tai eri vuosina hankituissa vuokra-asunnoissa määrätä, että vuosimaksun tarkistus on 1 momentissa säädettyä pienempi tai suurempi.

Jos vuokratalosta lunastetaan vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain (82/82) nojalla huoneisto omistusasunnoksi, pienenee vuosimaksu vastaavassa suhteessa.

11 d §

Edellä 6§:n 1 momentin 2 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyllä asuntolainalla lainoitetun vuokratalon vuosimaksu määrätään kuten talon vuosimaksu olisi määrätty, jollei talon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta varten myönnettyä alkuperäistä lainaa olisi maksettu takaisin aikaisemmin kuin lainaehdot olisivat edellyttäneet.

11 e §

Edellä 6§:n 1 momentin 1-4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan korko on 3,5 prosenttia vuodessa laina-ajan alusta lukien siihen maaliskuun 1 päivään saakka, josta lukien ensimmäinen vuosimaksu määrätään. Tämä korko suoritetaan erikseen eikä 11 a§:n 1 momenttia sovelleta. Tämän jälkeiseltä ajalta perittävä vuotuinen korko on kunkin maaliskuun 1 päivästä seuraavan maaliskuun 1 päivään saakka vuosimaksun 11 c§:n 1 tai 2 momentin mukaisesti määrättävän prosenttimääräisen tarkistuksen määrä lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä.

14 §

Luottolaitoksen korkotukilainasta perimä korko saa olla enintään sen koron suuruinen, mitä luottolaitos yleisesti kulloinkin perii samanlaisiin tarkoituksiin osoitetuista lainoista. Ympäristöministeriö päättää hankittuaan asiasta Suomen Pankin lausunnon, minkä suuruista korkoa luottolaitokset enintään voivat korkotukilainasta periä.


15 e §

Asuinhuoneistoa on käytettävä 5§:ssä tarkoitetut edellytykset täyttävän ja kunnan vuokralaiseksi hyväksymän henkilön vuokra-asuntona, jos se sijaitsee sellaisessa vuokratalossa, jonka rakentamista, hankkimista, laajentamista tai peruskorjausta varten on myönnetty asuntolaina, tai 6§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa asunto-osakeyhtiötalossa taikka jos sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten on myönnetty 6§:n 1 momentin 4 tai 7 kohdassa tarkoitettu asuntolaina. Jos asuntolaina on myönnetty 6§:n 1 momentin 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten eikä kunnassa ole asunnottomia, pakolaisia tai romaaneja, voidaan asukkaaksi valita muita 5§:ssä tarkoitetut edellytykset täyttäviä henkilöitä. Mitä edellä on säädetty, ei koske osakehuoneistoa, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet vuokralainen on lunastanut omakseen. Asuntohallitus voi kuitenkin myöntää luvan käyttää edellä tässä momentissa tarkoitettua asuinhuoneistoa pysyvästi muuhun kuin asuintarkoitukseen. Pysyvä lupa voi koskea vain vähäistä osaa talon kaikista asuinhuoneistoista. Myöntäessään luvan asuntohallitus voi samalla määrätä maksettavaksi takaisin asuntolainasta sen osan, joka vastaa luvassa tarkoitettua asuntoa. Myös kunta voi asuntohallituksen vahvistamien perusteiden mukaan myöntää luvan käyttää asuntoa tilapäisesti muuhun kuin asuintarkoitukseen tai muuna asuntona kuin 5§:ssä tarkoitetut edellytykset täyttävien henkilöiden vuokra-asuntona. Lisäksi opiskelija-asuntolaa saadaan kunnan luvalla tilapäisesti käyttää muidenkin kuin 5§:ssä tarkoitettujen henkilöiden asuntona. Sen estämättä, mitä tässä momentissa säädetään, voidaan vuokratalossa, jonka peruskorjausta varten on myönnetty asuntolainaa, yhtä asuntoa käyttää talon omistajan omana asuntona.


15 f §

Asuntohallitus voi erityisestä syystä, milloin asuntolaina on maksettu kokonaan takaisin, hakemuksesta myöntää asettamillaan ehdoilla osaksi tai kokonaan vapautuksen siitä, mitä 1 momentissa on säädetty.


17 §

Lainan myöntänyt luottolaitos on velvollinen antamaan ympäristöministeriön, valtiovarainministeriön ja asuntohallituksen valtuuttamille henkilöille sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen sen selvittämiseksi, onko lainan hakija ollut laissa tarkoitetun luoton tarpeessa, samoin kuin ne tiedot ja tarkastettavaksi ne asiakirjat, jotka tarvitaan sen toteamiseksi, onko lainaehtoja sekä tätä lakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä muutoin noudatettu. Samassa tarkoituksessa saadaan sen mukaan kuin asetuksella säädetään, suorittaa tarkastuksia ja katselmuksia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Lain 7§:n 1 momenttia, 8§:n 1 ja 4 momenttia sekä 8 a, 11 a-11 c ja 11 e§:ää sovelletaan:

1) niihin lain 6§:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan mukaisiin asuntolainoihin, joita koskeva hakemus on jätetty kunnan viranomaiselle kesäkuun 1 päivänä 1989 tai sen jälkeen, ja laina myönnetään vuoden 1990 tai myöhemmästä myöntämisvaltuudesta; ja

2) lain 6§:n 1 momentin 4 ja 7 kohdan mukaisiin asuntolainoihin, jos asunto hankitaan maaliskuun 1 päivänä 1990 tai sen jälkeen.

Jos lainaa koskeva hakemus on jätetty aikaisemmin tai asunto on hankittu aikaisemmin kuin 2 momentissa on säädetty, sovelletaan asuntolainaan 7§:n 1 momentin, 8§:n 1 ja 4 momentin sekä 11§:n 1 momentin säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän lain voimaantuloa.

Lain 11 d§:ää sovelletaan vain jos talon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta varten myönnetty alkuperäinen laina on myönnetty tämän lain nojalla.

Valtion ensisijaisia lainoja voidaan myöntää vuoden 1993 loppuun saakka. Tällöin sovelletaan ensisijaisia lainoja koskevia tällä lailla kumottuja tai muutettuja säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän lain voimaantuloa.

Lain voimaantullessa asuntohallituksessa vireillä olevat 15 e§:n 1 momentissa tarkoitetut hakemukset, jotka koskevat lupaa käyttää asuntoa tilapäisesti muuhun kuin asuintarkoitukseen, siirretään asianomaisen kunnan viranomaisen käsiteltäviksi. Valtioneuvostossa vireillä olevat 15 f§:n 3 momentissa tarkoitetut hakemukset siirretään asuntohallituksen käsiteltäviksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 194/89
Toisen lakivaliok. miet. 12/89
Suuren valiok. miet. 208/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.