1130/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun asetuksen (206/72) 3§:n 1 momentti, 3 a§:n 1 momentti, 4§:n 1-3 momentti, 4 a§:n 1 momentti sekä 5§:n 1, 2 ja 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3§:n 1 momentti 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1044/87), 3 a§:n 1 momentti 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (1151/83), 4§:n 1-3 momentti 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa (935/88), 4 a§:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1189/88) sekä 5§:n 1 momentti 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa asetuksessa (518/83), 2 momentti muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 24 päivänä tammikuuta 1986 annetulla asetuksella (79/86) ja 4 momentti edellä mainitussa 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

3 §

Terveyskeskuksen sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta peritään potilaalta 30 markkaa yhdensuuntaiselta matkalta.


3 a §

Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysikaalisesta hoidosta sekä jatkuvasta dialyysihoidosta peritään potilaalta 10 markkaa kerralta.


4 §

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta potilaalta peritään korvausta ylläpidosta 80 markkaa vuorokaudelta.

Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituksenmukaista, että terveyskeskuksen vuodeosaston kirjoihin otettu potilas on vain joko päivällä (päiväsairaanhoito) tai yöllä (yösairaanhoito) hoidettavana terveyskeskuksen sairaansijalla, peritään häneltä korvausta ylläpidosta 40 markkaa vuorokaudelta.

Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituksenmukaista, että terveyskeskuksen valvotun kotisairaanhoidon kirjoihin otettu potilas on päivällä hoidettavana terveyskeskuksessa, peritään häneltä korvausta ylläpidosta 40 markkaa vuorokaudelta.


4 a §

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta, pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 4§:n 1 momentissa säädetyn maksun sijasta kansanterveyslain 21 a§:n 1 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4 993 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) on säädetty laitoshuollon maksuista. Vaatimus terveyslautakunnan alaisen viranhaltijan maksua koskevan päätöksen saattamisesta terveyslautakunnan käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti terveyslautakunnalle.


5 §

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden hoidosta peritään potilaalta perusmaksuna 15 markkaa käynniltä.

Edellä 1 momentissa säädetyn perusmaksun lisäksi peritään tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä seuraavat maksut:

1) Tutkimukset, ehkäisevä hoito ja kiinnityskudosten perushoito
Suun ja hampaiden tutkimus, määräaikais- ja jälkitarkastus tai ensiapua tarvitsevan potilaan tutkimus 15,-
Bakteeri-, sylki- ja verinäytteen sekä koepalan otto 15,-
Röntgentutkimus kuvalta 10,-
Leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus 30,-
Hampaiden ja niiden kiinnityskudosten perushoito käyntikerralta
rajoitettu hoito 20,-
laaja hoito 40,-
2)Paikkaus ja juurenhoito
Yhdelle tai kahdelle hammaspinnalle ulottuva paikka 45,-
Kolmelle hammaspinnalle ulottuva paikka 60,-
Edellisiä laajempi paikkaustyö hampaalta 75,-
Juurenhoito hampaalta 80,-
3)Muu sairauksien hoito
Hampaiden poisto puudutuksella
yhden hampaan poisto 40,-
toisen ja kunkin seuraavan hampaan poisto samalla käyntikerralla 20,-
Kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutuskorvaustaksan liite E:n K- ja I-ryhmän toimenpiteet käyntikerralta 15,-
Kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutuskorvaustaksan liite E:n II-IV ryhmän kirurgiseen ja oikomishoitoon liittyvät toimenpiteet käyntikerralta 30,-
Kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutuskorvaustaksan liite E:n V-XII ryhmän toimenpiteet käyntikerralta 60,-
4)Proteettiset toimenpiteet
Kruunut ja sillat hampaalta 325,-
Levyproteesit
levyn perushinta 120,-
lisäys hampaalta ja pinteeltä 15,-
lisäys metallirungosta 90,-
Proteesin korjaukset
proteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöksen ottoa 65,-
muu proteesin korjaus 40,-

Tässä pykälässä tarkoitettuja maksuja ei peritä alle 17-vuotiaalta potilaalta. Myöskään muilta potilailta, jotka ovat syntyneet vuonna 1956 tai sen jälkeen, ei peritä 1 momentissa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja maksuja, sikäli kuin ne koskevat hampaiston tutkimusta ja ehkäisevää hoitoa. Edellä 2 momentin 2-4 kohdissa tarkoitetuista maksuista peritään vuonna 1956 ja sen jälkeen syntyneiltä 17 vuotta täyttäneiltä potilailta 60 prosenttia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Asetuksen 5§:n 4 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.