1126/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 4 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (2/85) 16§, sekä

muutetaan 13, 14 ja 39§ näin kuuluviksi:

13 §

Kunnassa on tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten lomalautakunta. Kunnanvaltuusto voi päättää, että tämän lain mukaisista tehtävistä huolehtii muu lautakunta tai kunnanhallitus. Mitä tässä laissa on säädetty lomalautakunnasta, sovelletaan tällöin vastaavasti muuhun lautakuntaan tai kunnanhallitukseen.

14 §

Kunnassa tulee olla tässä laissa tarkoitettujen hallintotehtävien hoitamista varten virka, joka voi olla myös sivuvirka tai yhdistetty kunnan muuhun virkaan. Tehtävät voidaan myös virkaa perustamatta liittää kunnan muun viranhaltijan tehtäviin. Virka voi olla myös kahden tai useamman kunnan yhteinen.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella.

39 §

Edellä 14§:ssä tarkoitetulle viranhaltijalle voidaan siirtää johtosäännöllä lomalautakunnalle kuuluvia tehtäviä. Kiireellisissä tapauksissa viranhaltijalla on oikeus lautakunnan vahvistamien ohjeiden ja perusteiden mukaisesti päättää sijaisavun ja viikkovapaan antamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viranhaltijan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Jos asianomainen on tyytymätön 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen, hänellä on oikeus saada päätös lomalautakunnan käsiteltäväksi, jos hän neljäntoista päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 102/89
Sosiaalivaliok. miet. 19/89
Suuren valiok. miet. 130/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.