1125/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 1§:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, 17§, 37§:n 1 ja 2 momentti, 38§:n 1 momentti, 56§:n 1 momentti ja 70§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 70§:n 2 momentti 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (252/87), sekä

lisätään 48§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


2) miedolla alkoholijuomalla enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa;

3) väkevällä alkoholijuomalla yli 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa;


17 §

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten, tilintarkastajien ja heidän varamiestensä sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön edustajain palkkiot määrää sosiaali- ja terveysministeriö ja suorittaa alkoholiyhtiö.

37 §

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisten syiden vaatiessa koko maassa tai jollakin paikkakunnalla väliaikaisesti kokonaan tai osaksi kieltää alkoholijuomien vähittäismyynnin tai rajoittaa myyntipäiviä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltää alkoholijuomien vähittäismyynnin vakinaisessa väessä palveleville asevelvollisille tai rajoittaa sitä.


38 §

Toimikunta, johon kuuluu kunnallinen alkoholitarkastaja, kunnan raittiuslautakunnan tai muun vastaavan kunnallisen toimielimen jäsen sekä vähittäismyynnin paikallinen esimies, voi yksimielisellä päätöksellä, niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään, kieltää määräajaksi, vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi, alkoholijuomien vähittäismyynnin sille, joka on tuomittu alkoholilainsäädännön rikkomisesta tai joka muutoin ilmeisesti käyttää väärin alkoholijuomia tai muita päihdyttäviä aineita.


48 §

Matkustajahuoneisiin sijoitettavia anniskelulaitteita, joista asiakas saa alkoholijuomaa itsepalvelujärjestelyin, voidaan anniskelussa käyttää alkoholiyhtiön hallintoneuvoston määräämin ehdoin ja rajoituksin.

56 §

Mitä 37§:ssä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön, lääninhallituksen ja hallintoneuvoston oikeudesta kieltää alkoholijuomien vähittäismyynti tai rajoittaa sitä, on vastaavasti voimassa myös anniskelusta.


70 §

Alkoholijuoman valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, myynnin, mainonnan, käytön, varastoinnin, hallussapidon ja kuljetuksen samoin kuin mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa koskevan kiellon noudattamisen välittömästä valvonnasta huolehtii alkoholiyhtiö sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Edellä 27§:n 2 momentissa tarkoitetun maahantuonnin, varastoinnin sekä laivakauppiaan maahantuomien alkoholijuomien myynnin valvonnasta huolehtii tullilaitos. Myynnin ja mainonnan valvonnasta samoin kuin mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa koskevan kiellon noudattamisen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa suomalaisissa aluksissa ja junissa huolehtii sosiaali- ja terveysministeriö siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 98/89
Talousvaliok. miet. 8/89
Suuren valiok. miet. 146/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.