1122/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki vuodelta 1990 toimitettavan verotuksen perusteella maksettavien palautusten ja kannossa maksettavan lopullisen veron korottamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Verovelvolliselle verotuslain 108§:n nojalla suoritettava ennakonpalautus maksetaan korotettuna 7,5 prosentilla.

2 §

Verovelvolliselta verotuslain 109§:n nojalla kannettava määrä peritään korotettuna 7,5 prosentilla, kuitenkin vain siltä osin, kuin se ylittää 3 000 markkaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kannossa maksettavaan määrään sisältyvälle korotukselle ei peritä veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetussa laissa (145/76) tarkoitettuja viivästysseuraamuksia.

3 §

Verotuslain 107§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ennakonpalautusta tai kannossa maksettavaa lopullista veroa korotetaan ennen ennakoiden käyttämistä toisen puolison verojen ja maksujen suoritukseksi.

4 §

Verotuslain 113 ja 114§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa palautettava vero maksetaan 7,5 prosentilla korotettuna. Korotusta ei makseta jälkiveroa, veron- tai maksuunpanonoikaisuin maksuunpantua veroa taikka muutoksenhakuviranomaisen päätöksen nojalla maksuunpantua veroa palautettaessa. Palautukseen sisältyvälle korotukselle maksetaan veronkantoasetuksen (903/78) 11§:n mukainen korko. Edellä 2§:ssä tarkoitettua korotusta ei palauteta.

5 §

Korotuksesta on lisäksi voimassa mitä ennakon- tai veronpalautuksesta taikka kannossa maksettavasta määrästä on muualla kuin tässä laissa säädetty. Korotukseen sovelletaan, mitä veronkantolaissa (611/78) ja verotuslaissa on verosta säädetty tai mainittujen lakien nojalla säädetty tai määrätty.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Lakia sovelletaan vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 185/89
Valtiovarainvaliok. miet. 75/89
Suuren valiok. miet. 176/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.