1120/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki fosforilannoiteverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 §

Lannoitteista, jotka sisältävät vähintään kaksi painoprosenttia fosforia, on suoritettava valtiolle fosforilannoiteveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Lannoitteilla tarkoitetaan lannoitelain (377/86) 2§:n 1 kohdan mukaisia myytäväksi tarkoitettuja aineita ja valmisteita, joiden tyyppinimikkeet määräytyvät lannoiteasetuksen (383/86) 3§:n mukaan.

3 §

Fosforilannoiteveroa on velvollinen suorittamaan jokainen, joka valmistaa ansiotarkoituksessa tai tuo maahan tässä laissa tarkoitettuja lannoitteita.

Fosforilannoiteveroa on velvollinen suorittamaan myös se, jolle lannoitteita on tämän lain nojalla toimitettu verotta, jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoitukseen.

Veron määräämisen perusteet
4 §

Fosforilannoiteveroa on suoritettava lannoitteisiin sisältyvältä fosforikilolta 0,50 markkaa 1 päivästä tammikuuta ja 1,00 markkaa 16 päivästä kesäkuuta 1990.

Verottomuus
5 §

Verottomia ovat:

1)maassa valmistetut lannoitteet, jotka viedään maasta tai siirretään vapaa-alueelle tai tullivarastoon;

2)maahan tuodut lannoitteet, milloin ne maahan tuotaessa ovat tullittomia muun säädöksen kuin tullitariffilain (660/87) tai muun sopimuksen kuin tulleja koskevan kansainvälisen sopimuksen nojalla, jollei edellä tarkoitetussa säädöksessä tai sopimuksessa ole toisin säädetty tai määrätty;

3)lannoitteet, jotka käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineina taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa; sekä

4)lannoitteet, jotka käytetään biologiseen prosessiin perustuvassa jäteveden puhdistuksessa.

6 §

Milloin maassa valmistettuja lannoitteita siirretään vapaa-alueelta tai tullivarastosta kotimaan kulutukseen, on fosforilannoiteverosta, verottomuudesta ja veron palauttamisesta voimassa, mitä maahan tuotujen lannoitteiden osalta on säädetty tai määrätty.

7 §

Milloin maassa valmistettuja lannoitteita, joista fosforilannoitevero on suoritettu, on viety maasta taikka siirretty vapaa-alueelle tai tullivarastoon, viejällä tai siirtäjällä on oikeus hakemuksesta saada vienti- tai siirtohetkellä voimassa ollutta fosforilannoiteveroa vastaava palautus.

Palautusta on haettava piiritullikamarilta kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona lannoitteet on viety maasta tai siirretty 1 momentissa tarkoitettuun paikkaan.

8 §

Kotimaisella valmistajalla on oikeus vähentää verokaudelta suoritettavasta fosforilannoiteverosta saman verokauden aikana valmistuspaikalle palautettujen tai tullivalvonnassa hävitettyjen verollisten lannoitteiden veroa vastaava määrä.

Erinäiset säännökset
9 §

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että tuotteista kannetaan esityksen mukainen vero.

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on erotusta vastaava määrä palautettava hakemuksesta verovelvolliselle.

10 §

Jollei tässä laissa toisin säädetä, on fosforilannoiteveron määräämisestä, suorittamisesta, maksuunpanosta ja muutoksenhausta sekä muutoinkin voimassa mitä valmisteverotuslaissa (558/74) tai sen nojalla on säädetty tai määrätty.

11 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 125/89
Valtiovarainvaliok. miet. 65/89
Suuren valiok. miet. 164/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.