1109/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki kiinnitysluottopankin muuttamisesta liikepankiksi ja sulautumisesta liikepankkiin

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kiinnitysluottopankki voidaan muuttaa liikepankiksi ja se voi sulautua liikepankkiin siinä järjestyksessä kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Päätös kiinnitysluottopankin muuttamisesta liikepankiksi on tehtävä siinä järjestyksessä kuin kiinnitysluottopankin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on laissa säädetty ja kiinnitysluottopankin yhtiöjärjestyksessä määrätty. Päätöksessä on hyväksyttävä liikepankille liikepankkilain (540/69) mukaisesti laadittu yhtiöjärjestys.

Liikepankiksi muuttamisesta päättäneessä yhtiökokouksessa on tämän jälkeen valittava liikepankin hallintoneuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat noudattaen liikepankkilain säännöksiä ja muodostettavan liikepankin yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

3 §

Kiinnitysluottopankin muuttamiselle liikepankiksi on haettava valtiovarainministeriöltä lupa. Lupa vastaa liikepankin toimilupaa. Liikepankin yhtiöjärjestykselle on haettava valtiovarainministeriön vahvistus.

Valtiovarainministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kussakin tapauksessa on meneteltävä muutettaessa kiinnitysluottopankki liikepankiksi.

4 §

Liikepankille valitun johtokunnan on tehtävä kaupparekisteriin ilmoitus kiinnitysluottopankin muuttamisesta liikepankiksi. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava, mitä liikepankin yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevasta ilmoituksesta on säädetty.

Kiinnitysluottopankki muuttuu liikepankiksi, kun muutos merkitään kaupparekisteriin.

Liikepankin tulee antaa liikepankkilain 11§:ssä tarkoitetut selvitykset pankkitarkastusvirastolle viivytyksettä sen jälkeen, kun muutos on merkitty kaupparekisteriin.

5 §

Liikepankin hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsen, toimitusjohtaja, toimihenkilö tai sivukonttorin valvoja voi liikepankkilain 14§:n 4 momentin säännöksen estämättä olla liikepankin konserniin kuuluvan tämän lain nojalla muodostetun liikepankin hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsen taikka varajäsen tai toimihenkilö.

6 §

Kiinnitysluottopankista muodostetun liikepankin on saatettava kassavarantonsa liikepankin kassavarantoa koskevien säännösten mukaiseksi kolmen kuukauden kuluessa liikepankiksi muuttumisesta. Pankkitarkastusvirasto voi erityisistä syistä myöntää pidennyksen tässä pykälässä tarkoitettuun määräaikaan.

7 §

Kiinnitysluottopankin sulautumiseen liikepankkiin on haettava valtiovarainministeriöltä lupa.

Valtiovarainministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kussakin tapauksessa on meneteltävä kiinnitysluottopankin sulautuessa liikepankkiin.

Osakeyhtiölain 14 luvun 4§:n ja 5§:n 1 momentin säännökset eivät koske kiinnitysluottopankin sulautumista liikepankkiin.

8 §

Liikepankin ja kiinnitysluottopankin on tehtävä valtiovarainministeriön sulautumista koskevasta luvasta ilmoitus kaupparekisteriin neljän kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä. Mitä osakeyhtiölain 14 luvun 5§:n 2 ja 3 momentissa ja 6§:ssä on säädetty tuomioistuimen luvan rekisteröimisestä ja vastikkeen jaosta sekä lopputilityksestä on soveltuvin osin voimassa valtiovarainministeriön luvan rekisteröimisestä sekä vastikkeen jaosta ja lopputilityksestä kiinnitysluottopankin sulautuessa liikepankkiin.

9 §

Kiinnitysluottopankin muututtua liikepankiksi tai sulauduttua liikepankkiin liikepankki vastaa liikepankkilain 39§:n säännöksen estämättä kiinnitysluottopankin liikkeeseen laskemista obligaatiolainoista. Näiden obligaatiolainojen osalta noudatetaan edelleen kiinnitysluottopankkilain 35-37§:n säännöksiä.

10 §

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1989.

Hallituksen esitys 198/89
Pankkivaliok. miet. 5/89
Suuren valiok. miet. 214/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.