1097/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan liikenneministeriöstä 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetun asetuksen (660/88) 26§:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on 23 päivänä syyskuuta 1988 annetussa asetuksessa (819/88),

muutetaan 5§ ja 11§:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 5§ osittain muutettuna viimeksi mainitussa asetuksessa ja 11§:n 3 momentti 16 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (597/89), sekä

lisätään 7§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 2 a kohta sekä 21§:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

5 §

Viestintähallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) tehtäviä, jotka kuuluvat ministeriölle teletoimintalain (183/87), kaapelilähetystoiminnasta annetun lain (307/87), radiolain (517/88), telehallinnosta annetun lain (518/88) ja radiolaitteista annetun lain (8/27) sekä niiden nojalla annettujen säännösten, määräysten ja toimilupaehtojen nojalla;

2) postitoimintaa;

3) Telehallintokeskusta;

4) valtion radiorahastoa;

5) viestintätutkimusta;

6) viestintähallinnon kansainvälistä yhteistyötä; sekä

7) muita ministeriön viestintähallintoasioita.

7 §

Liikennetalousosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


2 a) ministeriön hallinnonalan liikelaitosten taloudellista ja hallinnollista ohjausta;


Ministeriön virkamiehet ja virkojen kelpoisuusvaatimukset
11 §

Viestintähallinto-osaston ja liikennetalousosaston osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

21 §

Toimiston päällikkönä toimii tehtävään erikseen määrätty apulaisosastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö toimistopäällikkönä, toimistopäällikkö, hallitusneuvos toimistopäällikkönä, yli-insinööri toimistopäällikkönä tai ministeriön erikseen määräämä muu korkeakoulututkinnon suorittanut virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.