1080/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Asetus asumistukiasetuksen 2 ja 3 a§:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukiasetuksen 2§:n 2 momentti ja 3 a§,

sellaisina kuin ne ovat, 2§:n 2 momentti 27 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa (422/76) ja 3 a§ muutettuna 27 päivänä marraskuuta 1981 ja 12 päivänä marraskuuta 1982 annetuilla asetuksilla (816/81 ja 819/82), sekä

lisätään 2§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 27 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Asumistukipäätökseen, joka annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä aikaan saatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti. Sosiaalilautakunnan arkistossa säilytettävä asumistukipäätös tai luettelo asumistukipäätöksistä on allekirjoituksin varmennettava.

Asumistukipäätöksestä ja siihen liittyvästä hakemuksesta on viivytyksettä toimitettava jäljennös asuntohallitukselle, jollei asuntohallitus ole ilmoittanut, ettei jäljennöstä tarvita.

3 a §

Asumistuen saamisen edellytyksenä olevaan pysyvien kuukausitulojen yhteismäärään ei lueta seuraavia verovapaita tuloja:

1) kansaneläkelain (345/56) mukaista hoitotukea, puolisolisää ja lapsikorotusta;

2) rintamasotilaseläkelain (119/77) mukaista rintamasotilaseläkettä, rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää;

3) sotilasvammalain (404/48) mukaisia korvauksia;

4) lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69) mukaista hoitotukea;

5) lapsen elatusapua, jota suoritetaan oikeuden päätöksen tai asianmukaisen kirjallisen sopimuksen perusteella;

6) lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain (122/77) mukaista elatustukea;

7) perhe-eläkelain (38/69) mukaista lapseneläkettä;

8) lapsilisälain (541/48) mukaista lapsilisää;

9) vammaistukilain (124/88) mukaista vammaistukea;

10) sosiaalihuoltolain (710/82) mukaista toimeentulotukea; eikä

11) opintotukilain (28/72) mukaista opintotukea lukuunottamatta aikuisopintorahaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 ja sen 3 a§:ää sovelletaan mainitusta päivästä ja sitä myöhemmästä ajankohdasta myönnettävään tai tarkistettavaan asumistukeen.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.