1069/1989

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1989

Asetus Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta

Puolustusministerin esittelystä säädetään puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain 2 a§:n nojalla, sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa (572/88):

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Asetuksen tarkoitus

Suomen alueen valvonnan ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisen päämääränä on estää valtakunnan alueellisen koskemattomuuden loukkaaminen.

Alueellista koskemattomuutta valvotaan ja se turvataan tarvittaessa voimakeinoja käyttäen siten kuin tässä asetuksessa säädetään ja sen nojalla määrätään.

Kansainvälisellä vesialueella ja sen yläpuolella olevassa ilmatilassa tapahtuvasta itsepuolustuksesta ja muista toimenpiteistä on niin ikään voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään ja sen nojalla määrätään.

2 §
Soveltamisala ja valvonnan kohteet

Tätä asetusta sovelletaan ulkomaalaiseen sotilashenkilöön ja sotilasosastoon sekä ulkomaisiin sotilasajoneuvoihin, valtionaluksiin ja valtionilma-aluksiin.

Asetusta sovelletaan myös muuhun ulkomaalaiseen sekä ulkomaiseen alukseen ja ilma-alukseen siten kuin jäljempänä säädetään.

3 §
Yleiset rajoitukset

Ulkomaalainen ei saa Suomen alueella toimeenpanna sotilaallisia harjoituksia eikä suorittaa sotilaallista tiedustelua.

Ulkomaalainen ei saa Suomen alueella ilman puolustusministeriön lupaa:

1)suorittaa kartoitusta tai merenmittaustarkoituksessa tapahtuvaa luotausta;

2)suorittaa ilmakuvausta valtionilma-aluksesta eikä muutoinkaan kuvata sotilaallisesti tärkeitä kohteita;

3) suorittaa ilmasta tapahtuvaa tutkimustoimintaa sotilaallisesti tärkeällä alueella; eikä

4)suorittaa vedenalaisia tutkimuksia tai töitä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu lupa voidaan myöntää, jollei siitä aiheudu haittaa alueellisen koskemattomuuden valvonnalle ja valtakunnan turvallisuudelle.

4 §
Suoja-alueet

Valtioneuvosto voi alueellisen koskemattomuuden valvonnan tehostamiseksi määrätä valtakunnan turvallisuuden vuoksi tärkeitä alueita erityisiksi suoja-alueiksi sekä antaa ulkomaalaisten samoin kuin ulkomaisten alusten ja ilma-alusten niillä liikkumista ja oleskelua koskevia määräyksiä.

5 §
Käsitteet ja määritelmät

Tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitetaan:

1)Suomen alueella valtakunnan maa- ja merirajojen sekä aluemeren ulkorajan sisäpuolella olevia maa- ja vesialueita sekä niiden yläpuolella olevaa ilmatilaa;

2)alueellisen koskemattomuuden valvonnalla valvontaviranomaisten ensisijaisesti valtakunnan rajoilla harjoittamaa toimintaa alueellisen koskemattomuuden loukkausten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi;

3)alueellisen koskemattomuuden turvaamisella ensisijaisesti puolustusvoimien suorittamia sellaisia voima- tai muita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alueloukkausten estämiseksi tai torjumiseksi silloin, kun alueellisen koskemattomuuden valvontatoimet eivät ole riittäviä;

4)vihamielisellä toiminnalla valtakunnan turvallisuutta vaarantavaa Suomen alueella tapahtuvaa taikka Suomen alueeseen kohdistuvaa aseellista toimintaa, maihinnousua tai maahanlaskua, ohjuksen lähettämistä Suomen ilmatilaan, sukellusveneen tuloa luvatta Suomen aluevesille muussa kuin pinta-asemassa, sotilaallisesti tärkeiden kohteiden tiedustelua sekä elektronista häirintää samoin kuin Suomen alueen hyväksikäyttöä tällaiseen toimintaan kolmatta valtiota vastaan;

5)alueellisen koskemattomuuden loukkauksella alueloukkausta ja aluerikkomusta;

6)alueloukkauksella sotilashenkilön tai sotilasosaston, sotilasajoneuvon, valtionaluksen tai valtionilma-aluksen tuloa Suomen alueelle vastoin maahantulomääräyksiä taikka Suomen alueelle kohdistamaa tai Suomen alueella toteuttamaa vihamielistä toimintaa;

7)aluerikkomuksella muunlaista kuin alueloukkaukseksi katsottavaa sotilashenkilön tai sotilasosaston, sotilasajoneuvon, valtionaluksen tai valtionilma-aluksen aluevalvonnasta annettujen säännösten ja määräysten vastaista toimintaa samoin kuin muun ulkomaalaisen sellaista 3 ja 4§:n vastaista toimintaa, jolla on sotilaallista merkitystä;

8)voimakeinolla toimenpidettä, jolla valvontaviranomainen valtakunnan alueellista koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantavan teon estämiseksi fyysistä voimaa, asetta, estelaitetta, räjäytysvälinettä tai muuta sellaista käyttäen pakottaa alueloukkaajan tai muun rikkomuksen tekijän noudattamaan tälle annettua ohjetta, käskyä tai kieltoa;

9)itsepuolustuksella voimakeinojen käyttöä tilanteessa, jossa valvontaviranomainen Suomen alueella tai kansainvälisellä vesialueella taikka sen yläpuolella olevassa ilmatilassa suojelee itseään tai suomalaista kohdetta aloitettua aseellista tai muuta vastaavaa toimintaa vastaan;

10)huomautuksella toimenpidettä, jonka tarkoituksena on kiinnittää henkilön, joukon, ajoneuvon, aluksen tai ilma-aluksen huomiota tapahtuvaan tai tapahtuneeseen rikkomukseen sekä huomautukseen sisältyvään ohjeeseen, käskyyn tai kieltoon;

11)varoituksella valvontaviranomaisen suullisesti, kirjallisesti, viestintävälineellä tai kansainvälisillä merkeillä taikka varoitustulella alueellisen koskemattomuuden loukkaajalle esittämää vaatimusta, että annettua ohjetta, käskyä tai kieltoa on viipymättä noudatettava;

12)varoitustulella varoituslaukausten ampumista ammus- tai käsiasein taikka aluksesta tai ilma-aluksesta tapahtuvaa räjähteen pudottamista tai ampumista varoituksen antamiseksi tai sen tehostamiseksi osoituksena siitä, että voimakeinoja tullaan käyttämään, jollei annettua ohjetta, käskyä tai kieltoa viipymättä noudateta;

13)sotilashenkilöllä sotilaspukuista, sotavoimiin kuuluvaa aseistettua tai aseistamatonta henkilöä;

14)sotilasosastolla kahta tai useampaa yhteisen johdon alaisena toimivaa aseistettua tai aseistamatonta sotilashenkilöä;

15)sotilasajoneuvolla sotilaallisin tunnuksin varustettua tai muutoin selvästi sotilaalliseen tarkoitukseen valmistettua sotavoimille kuuluvaa ajoneuvoa;

16)valtionaluksella sota-, rajavartio-, tulli- ja poliisialusta sekä alusta, jota käytetään pääasiallisesti valtion tarkoituksiin merenmittaukseen, merentutkimukseen, merenkulkukoulutukseen, merenkulun ja kalastuksen tarkastukseen, luotsaukseen, kaapelinlaskuun, meripelastukseen, ympäristönsuojeluun tai vastaavanlaiseen, muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa harjoitettavaan julkisluonteiseen toimintaan;

17)sota-aluksella sellaista sotalaivaston luetteloon merkittyä alusta, jossa on päällikkönä sotilashenkilö ja jonka henkilöstö on sotilaallisen järjestyksen alainen sekä jolla on oikeus käyttää sotalippua;

18)kauppa-aluksella muita kuin huvialuksia sekä 16 ja 17 kohdassa tarkoitettuja aluksia;

19)valtionilma-aluksella sotilas-, rajavartio-, poliisi- ja tulli-ilma-alusta ja ilma-alusta, joka suorittaa valtion tarkoituksiin kuljetus-, kuriiri- tai kartoituslentoja taikka muita vastaavanlaisia lentoja sekä ilma-alusta, jonka henkilöstön muodostavat sotilashenkilöt;

20)sotilasilma-aluksella sellaista sotavoimien luetteloon merkittyä ilma-alusta, jolla on sotilaalliset kansallisuustunnukset; sekä

21)siviili-ilma-aluksella muita kuin 19 ja 20 kohdassa tarkoitettuja ilma-aluksia.

2 luku

Valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät

6 §
Valvontaviranomaiset sekä toiminnan johto ja yhteensovittaminen

Valvontaviranomaisia ovat sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaiset.

Valvontaviranomaisten toiminnan johtaminen ja yhteensovittaminen tämän asetuksen alaan kuuluvissa asioissa kuuluu puolustusministeriölle, jollei puolustusvoimien ylimpään päällikkyyteen kuuluvasta toimivallasta muuta johdu.

7 §
Valvontaviranomaisten tehtävät

Valvontaviranomaiset huolehtivat valtakunnan alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta siten kuin tässä asetuksessa säädetään tai sen nojalla määrätään.

Sotilasviranomaisten tehtävänä on huolehtia alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen toimeenpanosta sekä yhteistoiminnasta muiden valvontaviranomaisten kanssa.

Rajavartioviranomaiset huolehtivat alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta valtakunnan rajojen vartiointiin ja valvontaan liittyvien tehtäviensä yhteydessä raja- ja merialueilla.

Muut valvontaviranomaiset osallistuvat alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen omalla toimialallaan.

Valvontaviranomainen on velvollinen ilmoittamaan asianomaiselle sotilas- tai rajavartioviranomaiselle alueellisen koskemattomuuden loukkauksesta tai sellaisen uhasta ja käytettävissään olevin keinoin ryhtymään toimenpiteisiin loukkauksen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

3 luku

Sotilashenkilöstö ja -ajoneuvo

8 §
Maahantulo ja oleskelulupa

Sen lisäksi, mitä maahantulosta ja Suomen alueella oleskelusta muutoin on säädetty tai määrätty, vieraan valtion sotilashenkilön ja sotilasosaston sekä sotilasajoneuvon maahantulo ja maassa oleskelu on sallittu vain sopimuksen tai luvan perusteella.

Luvan sotilasosastolle ja sotilasajoneuvolle myöntää puolustusministeriö kuultuaan tarvittaessa asianomaisia viranomaisia. Hakemus on jätettävä diplomaattista tietä ulkoasiainministeriölle hyvissä ajoin ja viimeistään kuutta työpäivää ennen suunniteltua Suomen alueelle saapumista. Hakemuksessa on ilmoitettava sotilasosaston päällystöön kuuluvien nimet ja sotilasarvot, alipäällystön ja miehistön lukumäärät, ajoneuvojen laatu ja lukumäärä, käynnin tarkoitus käyntikohteineen sekä suunniteltu saapumis- ja lähtöaika.

Luvan sotilashenkilölle myöntää pääesikunta. Hakemus voidaan tällöin tehdä myös sotilasasiamiesteitse.

Tarkka maahansaapumisaika ja -paikka on ilmoitettava viimeistään yhtä työpäivää ennen Suomen alueelle saapumista.

4 luku

Valtionalus

9 §
Ilmoitus viattomasta kauttakulusta

Valtionaluksen viattomasta kauttakulusta Suomen aluemerellä on tehtävä diplomaattista tietä ilmoitus ulkoasiainministeriölle hyvissä ajoin ja viimeistään kahta työpäivää ennen aluksen suunniteltua Suomen alueelle saapumista. Ilmoituksessa on mainittava aluksen nimi, laji, radiokutsu ja muut tunnusmerkit, kulkureitit sekä Suomen aluemerelle saapumis- ja sieltä poistumispaikka ja -aika.

10 §
Lupa sisäisille aluevesille tuloon ja niillä oleskeluun

Valtionalus saa tulla Suomen sisäisille aluevesille ja oleskella niillä vain sopimuksen tai luvan perusteella.

Luvan myöntää puolustusministeriö kuultuaan tarvittaessa asianomaisia viranomaisia. Hakemus on jätettävä diplomaattista tietä ulkoasiainministeriölle hyvissä ajoin ja viimeistään kuutta työpäivää ennen aluksen suunniteltua Suomen alueelle saapumista. Myöhemmin tehtyyn hakemukseen voidaan suostua vain, jos erityisen painavat syyt sitä vaativat.

Hakemuksessa on ilmoitettava 9§:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi aluksen määräpaikka, aluksella olevat ilma-alukset, vedenalaiset kulkuvälineet ja tutkimuslaitteet sekä sota-aluksen osalta lisäksi päällikön nimi ja sotilasarvo sekä henkilöstön lukumäärä.

Lupaa samanaikaiseen Suomen sisäisillä aluevesillä oleskeluun ei ilman erityistä syytä myönnetä useammalle kuin kolmelle samaa kansallisuutta olevalle sota-alukselle eikä kuutta vuorokautta pitemmäksi ajaksi kerrallaan.

Luvan saaneen tai sopimuksen perusteella tulevan aluksen on lähestyessään Suomen aluevesiä ilmoitettava asianomaiselle valvontaviranomaiselle aluevesirajan ylityspaikka ja -aika.

11 §
Poikkeukset lupamenettelyyn

Lupaa ei tarvita Suomeen viralliselle käynnille saapuvaa vieraan valtion päämiestä kuljettavalle valtionalukselle. Käynnistä on kuitenkin tehtävä diplomaattista tietä ilmoitus ulkoasiainministeriölle hyvissä ajoin ja viimeistään kahta työpäivää ennen aluksen suunniteltua Suomen alueelle saapumista. Ilmoitukseen on sisällytettävä 9§:ssä tarkoitetut tiedot.

Lupaa ei myöskään tarvita talvimerenkulun avustustehtävään asianomaisen suomalaisen viranomaisen pyynnöstä saapuvalle jäänmurtajalle eikä valtionalukselle, jonka 6§:n 1 momentissa tarkoitettu valvontaviranomainen on pyytänyt kiireelliseen etsintä-, avustus- tai pelastustehtävään Suomen aluevesille. Pyynnöstä on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle sotilas- ja rajavartioviranomaiselle.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen alusten on kuitenkin lähestyesään Suomen aluevesiä ilmoitettava asianomaiselle valvontaviranomaiselle aluevesirajan ylityspaikka ja -aika.

12 §
Sota-aluksia koskevat erityisrajoitukset

Ilman puolustusministeriön lupaa ei sota-aluksessa olevia ilma-aluksia, vedenalaisia kulkuvälineitä eikä tutkimuslaitteita saa käyttää Suomen alueella eikä siitä saa laskea Suomen aluevesille venettä tai muuta kuljetusvälinettä, joka on aseistettu tai jossa on aseistettuja sotilashenkilöitä. Ilman sanottua lupaa aluksesta ei saa laskea maihin aseistettuja sotilashenkilöitä.

13 §
Sukellusvene

Sukellusveneen on pysyteltävä Suomen alueella ollessaan pinta-asemassa.

5 luku

Valtionilma-alus

14 §
Lupa Suomen alueelle tuloon ja siellä oleskeluun

Valtionilma-alus saa tulla Suomen alueelle ja oleskella siellä vain sopimuksen tai luvan perusteella.

Lento- ja laskeutumisluvan myöntää puolustusministeriö kuultuaan tarvittaessa asianomaisia viranomaisia. Hakemus on jätettävä diplomaattista tietä ulkoasiainministeriölle hyvissä ajoin ja viimeistään kuutta työpäivää ennen ilma-aluksen suunniteltua Suomen alueella saapumista. Myöhemmin tehtyyn hakemukseen voidaan suostua vain, jos erityisen painavat syyt sitä vaativat.

Hakemuksessa on ilmoitettava lennon tarkoitus, lentoon osallistuvien ilma-alusten lukumäärä, laatu, tyyppi- ja muut tunnusmerkit, suunnistus- ja radiovarustus sekä radiokutsut, lentoreitti, laskeutumiskenttä, Suomen lentotiedotusalueelle saapumis- ja sieltä poistumisaika, päällikön nimi ja henkilöstön lukumäärä sekä rahti- ja erikoisvarustus ja sotilasilma-aluksen osalta lisäksi sen asevarustus.

Lupaa samanaikaiseen Suomen alueella oleskeluun ei ilman erityistä syytä myönnetä useammalle kuin kolmelle samaa kansallisuutta olevalle sotilasilma-alukselle eikä kuutta vuorokautta pitemmäksi ajaksi kerrallaan.

Sopimuksen tai luvan perusteella suoritettavasta lennosta on ennen Suomen alueelle saapumista toimitettava Suomen asianomaiselle aluelennonjohdolle kansainvälisten ilmailumääräysten mukainen lentosuunnitelma.

15 §
Poikkeukset lupamenettelyyn

Lupaa ei tarvita Suomeen viralliselle käynnille saapuvaa vieraan valtion päämiestä kuljettavalle valtionilma-alukselle. Käynnistä on kuitenkin tehtävä ilmoitus diplomaattista tietä ulkoasiainministeriölle hyvissä ajoin ja viimeistään kahta työpäivää ennen ilma-aluksen Suomen alueelle saapumista. Ilmoitukseen on sisällytettävä 14§:ssä tarkoitetut tiedot.

Lupaa ei myöskään tarvita valtionilma-alukselle, jonka 6§:n 1 momentissa tarkoitettu valvontaviranomainen on pyytänyt suorittamaan kiireellistä etsintä-, avustus- tai pelastustehtävää. Pyynnöstä on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle sotilas- ja rajavartioviranomaiselle. Lennosta on toimitettava lentosuunnitelma asianomaiselle aluelennonjohdolle.

Tehtävää suorittavan ilma-aluksen on toimittava suomalaisen johtoelimen johdossa, noudatettava mahdollista laskeutumiskäskyä ja poistuttava tehtävänsä päätyttyä Suomen alueelta lennonjohdon osoittamaa reittiä. Tehtävä katsotaan päättyneeksi, kun Suomen viranomainen ilmoittaa avuntarpeen päättyneen.

16 §
Erityisrajoitukset

Valtionilma-aluksessa ei saa ilman puolustusministeriön lupaa Suomen alueella olla ampumatarvikkeita tai muita räjähdysaineita.

Edellä 15§:n 2 momentissa tarkoitetussa tehtävässä olevaa ilma-alusta lukuun ottamatta ei valtionilma-aluksessa saa ilman puolustusministeriön lupaa Suomen alueella olla sotilaalliseen tiedusteluun tarkoitettuja välineitä.

Valtionilma-aluksesta ei ilman puolustusministeriön lupaa saa lennon aikana pudottaa esinettä tai ainetta eikä suorittaa laskuvarjohyppyä. Lupaa ei kuitenkaan tarvita 15§:ssä tarkoitettuun etsintä-, avustus- tai pelastustehtävään liittyviä toimenpiteitä varten.

Valtionilma-alusten ja sotilaallisiin tarkoituksiin suunniteltujen ilma-alusten esittely ja lentonäytös voidaan sallia ainoastaan puolustusministeriön kussakin tapauksessa erikseen myöntämällä luvalla ja Suomen viranomaisten valvonnassa.

6 luku

Valvonta ja turvaaminen

17 §
Määräysten noudattaminen

Ulkomaalaisen tulee noudattaa niitä määräyksiä, käskyjä ja kieltoja, joita valvontaviranomaiset toimivaltansa rajoissa antavat tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamiseksi.

18 §
Valvontaviranomaisen toimenpiteet

Jos ulkomaalainen tai ulkomainen ajoneuvo, alus tai ilma-alus ei noudata tämän asetuksen säännöksiä tai sen perusteella annettuja määräyksiä, valvontaviranomainen voi, niin kuin siitä tämän asetuksen nojalla erikseen määrätään:

1) antaa tästä huomautuksen sekä vaatia annettujen säännösten ja määräysten noudattamista;

2) tarkastuksen tai tutkinnan suorittamiseksi Suomen alueella pysäyttää ajoneuvon tai aluksen, vaatia ilma-alusta laskeutumaan tai ottaa ulkomaalaisen kiinni;

3) vaatia Suomen alueelta tai erityiseltä rajoitusalueelta poistumista; sekä

4) tarvittaessa käyttää 20§:ssä tarkoitettuja voimakeinoja.

19 §
Tutkinta

Alueellisen koskemattomuuden loukkauksia koskevat asiat tutkii rajavartiolaitos tai poliisi siten, kuin siitä on erikseen säädetty.

20 §
Voimakeinot

Suomen alueellinen koskemattomuus on turvattava viime kädessä voimakeinoin siten kuin siitä puolustusministeriön päätöksellä lähemmin määrätään.

Valvontaviranomaisella, joka alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen liittyviä tehtäviä suorittaessaan kohtaa vastarintaa, on oikeus käyttää sellaisia voimakeinoja, joita tehtävän laatuun ja vastarinnan vaarallisuuteen nähden sekä tilanne muutoinkin huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina.

Jos vihamielisestä toiminnasta aiheutuu välitön vaara valtakunnan turvallisuudelle, valvontaviranomaisen on heti ryhdyttävä asian vaatimiin torjuntatoimenpiteisiin ja käytettävä siihen tarvittavia voimakeinoja, tai siirrettävä asia sellaiselle valvontaviranomaiselle, joka voi niitä käyttää. Valvontaviranomaisella on oikeus voimakeinojen käyttöön myös itsepuolustukseksi.

Rajavartio-, poliisi- ja tullimiehen samoin kuin eräiden merenkulkulaitoksen ja ilmailuhallinnon virkamiesten oikeudesta käyttää voimakeinoja on lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä

21 §
Muut erityiset säännökset ja määräykset

Ulkomaalaisen sekä ulkomaisen ajoneuvon, aluksen ja ilma-aluksen maahantulosta ja Suomen alueella oleskelusta on sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, voimassa mitä siitä on erikseen säädetty tai vieraiden valtioiden kanssa sovittu.

22 §
Kansallisuuslipun ja -tunnuksen käyttö

Suomen alueella on jokaisen ulkomaisen aluksen käytettävä kansallisuuslippua auringon nousun ja laskun välisenä aikana sekä aina kulussa ollessaan.

Suomen alueella on jokaisessa ulkomaisessa ilma-aluksessa oltava asianmukainen kansallisuustunnus.

23 §
Ilmoitusvelvollisuus eräissä tapauksissa

Hädässä tai ilman lupaa muutoin tahattomasti Suomen alueelle tulleen sotilashenkilön, sotilasosaston, valtionaluksen ja valtionilma-aluksen on nopeinta viestintävälinettä käyttäen ilmoitettava siitä 6§:n 1 momentissa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle.

24 §
Rangaistukset

Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä tai sen perusteella annettuja määräyksiä, on tuomittava, jollei rikoksesta ole muualla ankarampaa rangaistusta säädetty, aluevalvontasäännösten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

25 §
Väliaikaismääräykset

Valtioneuvosto voi kiireellisissä yksittäistapauksissa antaa tämän asetuksen muista kuin 24§:n säännöksistä poikkeavia väliaikaisia määräyksiä, jos se on valtakunnan turvallisuuden vuoksi välttämätöntä.

26 §
Puolueettomuusmääräykset

Sodassa keskenään oleviin vieraisiin valtioihin sovellettavista puolueettomuusmääräyksistä on säädetty erikseen.

27 §
Tarkemmat määräykset

Puolustusministeriö antaa ulkoasiainministeriötä ja muita asianomaisia ministeriöitä kuultuaan tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

28 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Asetuksella kumotaan valtakunnan maa- ja vesialueen sekä ilmatilan valvonnasta 18 päivänä huhtikuuta 1963 annettu asetus (185/63) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kunnes tässä asetuksessa tarkoitetut valtioneuvoston ja puolustusministeriön päätökset on annettu ja ne ovat tulleet voimaan, noudatetaan päätöksiä, jotka on annettu kumotun asetuksen nojalla, mikäli ne eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.